Универсальные представления о человеке и мире в семантике соматических фразеологизмов с компонентом рус. нога, лтш. kāja, лит. koja

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Rusų kalba / Russian
Title:
Универсальные представления о человеке и мире в семантике соматических фразеологизмов с компонентом рус. нога, лтш. kāja, лит. koja
Alternative Title:
Universalios žmogaus ir pasaulio idėjos somatinių frazeologizmų su dėmeniu ru. нога, la. kāja, lie. koja semantikoje
In the Journal:
Acta linguistica Lithuanica. 2016, t. 74, p. 40-53
Summary / Abstract:

LTRemiantis lyginamąja tipologine analize, straipsnyje aptariamos rusų ir baltų idėjos apie žmogų ir pasaulį, užfiksuotos frazeologizmų su somatizmu koja semantikoje rusų, latvių ir lietuvių kalbose. Somatiniai frazeologizmai, kaip vienas iš seniausių žodyno sluoksnių bei somatinio kultūros kodo „įrankių“, atspindi archajiškus žmonių vaizdinius. Tyrimo rezultatai atskleidžia, kad, pirmiausia, šie kultūriniai vaizdiniai apima įvairius žmogaus gyvenimo aspektus (fizinę ir emocinę būseną, charakterį, elgesį, santykį su pasauliu ir pan.), taip pat ir pagrindines pasaulio sandaros kategorijas (erdvę ir jos organizavimą, laiką, judesį ir pan.). Antra, nemaža šių vaizdinių dalis yra bendra tiek rusams, tiek baltams. Kartu su kitais veiksniais, rusų ir baltų idėjų apie žmogų ir pasaulį (ar pasaulio vaizdo fragmentą) tapatumo rezultatas - daug visiškų somatinių frazeologizmų atitikmenų. Daugumą šių universalių idėjų apie žmogų ir pasaulį sudaro tam tikra universalių priešybių grupė, kurioje telpa tapatūs somatiniai rusų ir baltų kalbų frazeologizmai. Frazeologizmai sudaro tiek antonimų, tiek sinonimų eiles.Analizuojamų frazeologizmų antonimų atveju atskleidžiamas dvinaris pasaulio „organizavimo“ principas bei pasaulio atspindys sąmonėje ir kalboje. Taigi žmogaus idėjos remiasi priešybėmis: „gyvenimas - mirtis“, „budrumas - sapnas“, „sveikata - liga“, „nuovargis - energingas veikimas“, „judesys - poilsis“ ir pan. Pavyzdžiui, priešybių poroje „sveikata - liga“ kelioms kalboms būdingi tapatūs sinonimai su bendrąja reikšme „būti sveikam, pasveikti“ - ru. быть на ногах = la. būt uz kājām = lie. būti ant kojų - turi antonimus: ru. едва держаться / стоять на ногах (от слабости и болезни) = la. tikko (ar pūlēm) turēties uz kājām = lie. vos ant kojų laikytis / pastovėti. Žmogaus gyvenamo pasaulio idėjos suformuoja šias priešybes: „viršus - apačia“, „šis - svetimas“, „arti - toli“, „atviras - uždaras“ ir pan. Plg.: „šis“ („arti“) erdvė: ru. лежать в ногах = la. gulēt pie kājām = lie. gulėti prie kojų - kaip priešprieša „svetimas“ („toli“) erdvei - ru. нога не ступала = lie. nė koja nepastovėjo. [Iš leidinio]

ENBased on the comparative-typological analysis, the article considers the ideas of Russians and Balts about the person and the world imprinted in the semantics of phraseological units with the somatizm foot in the Russian, Latvian and Lithuanian languages. The results of the research show that these cultural ideas of the world and the person first cover different aspects of the person’s life (physical and emotional states, character, behaviour, the relation to the world and so on) as well as the main categories of the world (space and its organization, time, movement, etc.); secondly, a considerable part of these representations is universal for Russians and Balts. The majority of these universal ideas about the person and the world are structured by a certain set of universal oppositions into which fit equivalent Russian and Baltic somatic phraseological units. [From the publication]

ISSN:
1648-4444
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/59082
Updated:
2018-12-17 14:06:51
Metrics:
Views: 3    Downloads: 1
Export: