Informacijos saugumo valdymas Lietuvos viešajame sektoriuje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Informacijos saugumo valdymas Lietuvos viešajame sektoriuje
Alternative Title:
Information security management in Lithuania's public sector
In the Journal:
Informacijos mokslai. 2011, t. 57, p. 7-25
Keywords:
LT
Valdymas / Management.
Summary / Abstract:

LTInformacijos saugumas tampa vis aktualesnis šiuolaikinėje visuomenėje. Dažniausiai informacijos saugumo problematika išryškėja įvykus informacijos saugumo incidentams ar pažeidimams, todėl suprantama, kad visame pasaulyje augantis informacijos saugumo pažeidimų skaičius ir dėl jų patiriamų nuostolių mastai įvardijami kaip vienas iš pagrindinių informacijos saugumo problemų egzistavimo rodiklių. Vertinant nuolatinį šių problemų pobūdį, galima daryti prielaidą, kad trūksta sisteminio požiūrio į informacijos saugumo valdymą. Užsienio šalių mokslininkai informacijos saugumo valdymo problematiką nagrinėja įvairiais strateginio, žmogiškojo veiksnio bei technologinio požiūrio aspektais; išskiriamas problematikos specifiškumas organizacijų, valstybės bei tarptautiniu lygmeniu, tačiau Lietuvoje informacijos saugumo valdymo mokslinis ištirtumas tebėra menkas. Siekiant išryškinti informacijos saugumo valdymo formavimosi Lietuvoje ypatumus tarptautiniame kontekste, straipsnyje teorinės užsienio ir Lietuvos mokslininkų informacijos saugumo valdymo paradigmos jungiamos į sisteminę informacijos saugumo valdymo koncepciją, o atliktas tyrimas leido įvertinti Lietuvos viešojo sektoriaus informacijos saugumo valdymo būklę ir suformuoti tolimesnių mokslinių tyrimų prielaidas. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Informacijos saugumas; Informacijos saugumo valdymas; Informacijos saugumo valdymo koncepcija; Informacinės sistemos; Saugumo reikalavimai; Saugumo standartai; Valstybės institucijos; Valstybės registrai; Viešasis sektorius; Information security; Information security management; Information security management concept; Information systems; Public sector; Security specifications; Security standards.

ENInformation security is becoming more and more important in modern society. The most common information security issues become apparent when information security incidents or violations occur. Worldwide growth in the number of security breaches and losses are the major indicators showing that there is a lack of systematic approach to information security management. Solution of practical problems requires the use of scientific approaches. Among academic researchers, a number of studies that focus on various aspects of information security management have emerged in recent years. Scientists are exploring the issues of information security management in various strategic, technological and human factor issues that also deals with the problems of organizations, national and international levels. Currently, in Lithuania is a lack of information security management research. In order to highlight the information security management characteristics of Lithuania in an international context, this paper combines a theoretical foreign and Lithuanian scientific information security management insights into the systemic information security management concept. This article also contains the results of the study, which allowed an assessment of the situation in Lithuania’s public sector information security management and creates preconditions for further research. [From the publication]

ISSN:
1392-0561
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/32108
Updated:
2018-12-17 13:03:55
Metrics:
Views: 25    Downloads: 4
Export: