Elektroninės informacijos saugos tarptautinio teisinio reguliavimo analizė : Lietuvos padėtis

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Elektroninės informacijos saugos tarptautinio teisinio reguliavimo analizė: Lietuvos padėtis
Alternative Title:
International legal provisions in the area of electronic information security: accommodation in Lithuania
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2006, Nr. 5 (83), p. 82-89
Summary / Abstract:

LTInformacinių technologijų sauga yra pagrindinis veiksnys, leidžiantis koordinuoti informacinių technologijų naudojimą Lietuvos viešajame bei privačiajame sektoriuose. Šiandien, kai didžioji visuomenės dalis daugiau ar mažiau priklauso nuo sklandaus informacinių sistemų darbo bei jomis teikiamų paslaugų, saugos reikalavimai iškyla į pirmąją vietą. [...] Nematerialios formos informacija tapo savarankiška vertybe. [Jos] apsaugai skiriama vis daugiau dėmesio [...]. Aktyvi naujų informacinių technologijų plėtra informacinėje srityje [...] sukelia ir neigiamų pasekmių, tokių kaip nusikaltimai informatikai. Informacijos apsauga, ypač ekonominėje sferoje, - labai svarbi ir specifinė veiklos rūšis, kurią taip pat privalu nuosekliai ir išsamiai teisiškai reglamentuoti. [...] Informacinių sistemų sauga turi būti suderinta su informacijos teisėto naudojimo ir laisvo duomenų judėjimo principais demokratinėje visuomenėje. [...] Pabrėžtina, kad egzistuojantys teisės aktai neturi varžyti teisių turėtojų teisėtų interesų arba trikdyti normalų tokios sistemos darbą. Kiekviena valstybė yra atsakinga už tokių sąlygų sukūrimą ir tinkamą jų taikymą. Darbe nagrinėjamos tarptautinio (regioninio) koordinavimo dokumentų, Europos Sąjungos ir kitų išsivysčiusių valstybių, taip pat Europos bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos [...] teisės aktų nuostatos, tiesiogiai veikiančios informacinių sistemų ir informacijos saugos teisinio reguliavimo klausimus. Straipsnyje taip pat analizuojama šios srities teisinė bazė Lietuvos Respublikoje bei praktinio pritaikymo klausimai. [...]. [sutrumpintas autoriaus tekstas]Reikšminiai žodžiai: Saugos teisiniai standartai; Saugos politika; Security legal standard; Security policy.

ENThe safety of information technologies is the main factor allowing the coordination of the use of information technologies in the public and private sectors in Lithuania. Today, when the majority of the society is more or less dependent on the smooth operation of information systems and their services, the safety requirements become the most important. Intangible information has become a value of its own and its protection receives increasing attention. Active spread of new information technologies in the area of information has some negative consequences as well, such as cybercrimes. The protection of information, especially economic information, is a very important and specialised type of activity, which must also be subject to consistent and thorough legal regulation. The protection of information systems must be coordinated with the principles of the legitimate access to information and the free movement of data in democratic societies. The existing legal documents should not limit the legitimate interests of right-holders or interrupt the normal work of information systems. Every state is responsible for establishing such requirements and ensuring their proper application. The study examines the legal provision of international (regional) coordination documents and the legal documents of the European Union and other development states, as well as the Organisation for Economic Co-operation and Development that have direct relevance to the issues of the legal regulation of the protection of information systems and information safety. The article also analyses the legal base in this area in the Republic of Lithuania, as well as the issues of practical implementation.

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Subject:
Related Publications:
Informacijos saugumo valdymas Lietuvos viešajame sektoriuje / Saulius Jastiuginas. Informacijos mokslai. 2011, t. 57, p. 7-25.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6459
Updated:
2018-12-17 11:49:09
Metrics:
Views: 27    Downloads: 3
Export: