Audito rizikos veiksnių vertinimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Audito rizikos veiksnių vertinimas
Alternative Title:
Assessment of Audit Risk Factors
In the Journal:
Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai [Management of Organizations: Systematic Research]. 2005, Nr. 33, p. 111-124
Keywords:
LT
Auditas / Audit.
Summary / Abstract:

LTAudito rizika – tai, kad auditorius gali pateikti neteisingą išvadą apie finansinėje atskaitomybėje esančius reikšmingus informacijos iškraipymus. Audito rizikos vertinimas yra vienas iš svarbiausių audito proceso elementų. Straipsnyje pateikiamos Lietuvos nacionalinių audito standartų nuorodos susijusios su audito rizika arba ją lemiančiais veiksniais. Nagrinėjama įgimtos, kontrolės ir nepatikimumo rizikos vertinimo metodika. Tiriami veiksniai, turintys įtakos audito rizikai pagal du svarbiausius požymius: priklausomumą nuo auditoriaus ir audito rizikos rūšis. Tyrimo tikslas – ištirti veiksnius, darančius įtaką audito rizikai ir auditoriaus veiksmus vertinant įgimtą, kontrolės ir neaptikimo riziką. Tyrimo objektas – audito rizikos rūšys ir jų vertinimas. Tyrimui naudoti metodai – loginė Lietuvos ir užsienio autorių mokslinių darbų analizė, informacijos lyginimas, detalizavimas ir apibendrinimas, anketinė apklausa, sintezė ir analogija. Atlikta Lietuvos nacionalinių audito standartų analizė parodė, kad beveik visuose juose yra nuorodų, susijusių su audito rizika arba jai turinčios įtakos veiksniais.Reikšminiai žodžiai: Audito rizika; Kontrolės rizika; Neaptikimo rizika; Audit risk; Control risk; Detection risk.

ENThe audit risk lies in that an auditor might deliver a wrong opinion on significant misrepresentations of information contained in financial accounts. Assessment of audit risk is one of the key elements of the audit process. The article provides references of the national Lithuanian audit standards pertaining to audit risk or effecting factors. The methods of assessment of the innate, control and unreliability risk are considered. Factors which have impact on audit risk by two major attributes – dependence on the auditor and types of the audit risk – are being inquired into. The purpose of the research is to investigate into the factors which have impact on audit risk and auditor’s actions in assessment of the innate, control and non-detection risk. The object of the research is represented by the types of audit risk and their assessment. The following methods were employed in the research: logical analysis of scientific works of Lithuanian and foreign authors, comparison of information, detailing and summing-up, questionnaire survey, synthesis and analogy. The analysis of the national Lithuanian audit standards carried out showed that nearly all of them contain references pertaining to audit risk or the factors that affect it.

ISSN:
1392-1142; 2335-8750
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/321
Updated:
2018-12-20 23:03:54
Metrics:
Views: 66    Downloads: 21
Export: