Lietuvos gamybinių įmonių audito plėtra : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos gamybinių įmonių audito plėtra: disertacija
Alternative Title:
Development of Audit in Lithuanian Production Companies
Publication Data:
Vilnius, 1998.
Pages:
168 lap
Notes:
Dr. disert. (social. m.) - Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 1998. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTŠio darbo tikslas - audito teorinių pagrindų vystymas ir gamybinių įmonių audito metodikos, taikomos Lietuvoje besivystančios rinkos ekonomikos sąlygomis, sukūrimas. Įvade pagrįstas nagrinėjamos problemos aktualumas, suformuluotas tyrimo tikslas ir svarbiausi jo įgyvendinimo uždaviniai, atskleistas gautų rezultatų mokslinis naujumas, praktinė reikšmė ir aprobavimas. Pirmajame skyriuje atskleistos audito atsiradimo priežastys ir pagrįstas jo būtinumas rinkos ekonomikos sąlygomis, išanalizuoti audito teorijos elementai ir patobulinta audito postulatų sistema, apibrėžti audito testų ir procedūrų panaudojimo tikslai ir jų tarpusavio ryšys, išnagrinėta įmonės vidinės kontrolės sistemos įtaka audito planavimui ir atlikimui. Antrajame skyriuje remiantis užsienio autorių ir Lietuvos audito mokslininkų bei praktikų darbais, asmeninėmis žiniomis parengta gamybinių įmonių audito metodika. Treciajame skyriuje remiantis atliktu tyrimu, nustatyta Lietuvos gamybinių įmonių audito situacija, pagrįsti pasiūlymai taikyti privalomąjį auditą tiktai akcinėms bendrovėms, priimti LR audito ir apskaitos instituto parengtus standartus kaip nacionalinius, kas atitiktų pasaulyje vyraujančias audito standartų harmonizacijos ir internacionalizacijos procesus. Disertacija baigiama išvadomis ir pasiūlymais.

ENThe aim of this article—development of theoretical fundamentals of audit and design of methodology for audit of production companies under economic conditions of Lithuanian developing market economy. The introduction reasons the relevance of the problem, formulates the aim of the research and the key implementation objectives, and reveals the novelty of received scientific results, practical significance and validation. The first chapter reveals the causes of audit origination and underlines the necessity on the conditions of market economics, analyses the elements of audit theory elements and improves the system of audit postulates, defines the audit test and procedure utilization objectives and their interrelation, analyses the impact of internal company control system on audit planning and delivery. The second chapter—on the basis of foreign authors and Lithuanian audit scientists and works of practitioners, and personal knowledge—the methodology for audit of production companies is provided. The third chapter—on the basis of the delivered research—defines the auditing situation of Lithuanian production companies, reason suggestions to apply mandatory audit only for public limited liability companies, accept the standards prepared by the Audit and Accounting Institute of the Republic of Lithuania as national standards, that would correspond to predominating audit standard harmonization and internationalization processes. The thesis ends with conclusions and suggestions.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11505
Updated:
2022-02-07 20:09:36
Metrics:
Views: 12
Export: