Mažoji konstituanta : Lietuvos taryba atkuriant valstybingumą

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mažoji konstituanta: Lietuvos taryba atkuriant valstybingumą
Publication Data:
Vilnius : Justitia, 2011.
Pages:
431 p
Notes:
Bibliografija ir asmenvardžių rodyklė.
Contents:
Įžanga — Politinis valstybės atkūrimo centras — Tautos tarybos gimimas — Lietuvos taryba: dvi vizijos — Pirmieji prioritetai: Prieš karo ir okupacinio režimo sunkumus; Už teisę reikšti tautos suprema potestas; Valstybės teritorijos problema; Valstybės valdymo formos problema; Kontaktų su centrine Vokietijos valdžia paieška — Materialinės Tarybos veiklos sąlygos — Darbotvarkėje - valstybės nepriklausomybė: Berlyno 1917 m. gruodžio 1 d. protokolas; Didysis kompromisas: Tarybos gruodžio 11 d. pareiškimas; „Skaudžių imtynių“ dienos: 1918 m. sausis; Vasario 16-osios vienybė; Vargai dėl pripažinimo — Veidu į monarchiją: Pacta conventa ir karaliaus išrinkimas; Konstitucinė monarchijos vizija — Dešinėjimo pradžia — Visuomeninės institucijos rengimasis valstybinės statusui — Pastangos siekiant įveikti izoliaciją — Pagrindinė konstitucinė institucija — Viltingos permainos — Valstybės konstitucionavimas: Uracho šmėkla - kliuvinys rengti konstituciją — Konstitucinė Valstybės tarybos padėtis ir dvilypė jos Prezidiumo konstrukcija — Valstybės tarybos vidaus organizacija ir darbo tvarka — Pirmojo Ministrų kabineto sudarymas — Parlamentinės veiklos pradžia — Pozicijų praradimas — Gruodžio krizė ir Trijų prezidiumo parašo problema — Politinių jėgų persigrupavimas — Į Kauną — Antroji Lietuvos Valstybės konferencija — Įstatymų leidybos funkcijos padalijimas — Nesėkmingos bendro darbo pastangos — Neišsipildžiusios viltys susigrąžinti pozicijas — Laikinosios konstitucijos 1919 metų redakcija — Naujos konstitucinės valstybės valdžios sudarymas — Valstybės tarybos statuso pokyčiai — Tolesnis vykdomosios valdžios įsigalėjimas — Valstybės tarybos XV sesija: Svarbiausi darbai; Politiniai ir teisiniai veiksniai, lėmę tolesnį Tarybos vaidmens mažėjimą; Merdėjimas —Rengimasis Steigiamajam seimui - be Valstybės tarybos: Steigiamojo seimo rinkimų įstatymas — Pirminio Konstitucijos projekto rengimas — Tylus finalas — Išvados — Šaltiniai ir literatūra: Norminiai aktai; Dokumentų publikacijos; Archyvinė medžiaga; Spaudos medžiaga; Memuarinė literatūra ir dienoraščiai; Literatūra — Priedai — Asmenvardžių rodyklė.
Keywords:
LT
20 amžius; Konstitucinė valstybė; Laikinoji konstitucija; Lietuvos Respublika; Pamatiniai dėsniai; Parlamentas; Steigiamasis seimas; Tautos taryba; Valstybės atkūrimas.
EN
Constitutional state; The Constituent Seimas; The Fundamental Laws; The National Council; The Parliament; The Provisional Constitution; The Republic of Lithuania; The restoration of the State.
Summary / Abstract:

LTSvarbiausi Lietuvos Tarybos 1918 metų aktai, atkuriantys Lietuvos valstybingumą ir dedantys pirmuosius jos konstitucinius pagrindus, yra pakankami šiai institucijai įvardyti savotiška Mažąja konstituanta. Konstituanta - terminas, į apyvartą įėjęs XVIII a. pabaigos Didžiosios Prancūzijos revoliucijos ugnyje, yra siejamas su valstybės steigimo aktu ir reiškia valstybės steigiamąjį susirinkimą, sušauktą jos pagrindiniam įstatymui sukurti (arba pakeisti) ir tam turintį tautos mandatą. Pasak autoriaus, Lietuvos Taryba, jos veikla ir nuopelnai savo krašto valstybingumui istorikų ir teisininkų jau yra gausiai tyrinėti, bet, net praėjus beveik šimtmečiui, tos neįmanomai sunkios, kartais prieštaringai vertinamos jos pastangos ir dramatiškai susiklostęs likimas, valstybingumą pasiekus, nesusilaukė išsamesnio ir platesnio tyrėjo žvilgsnio. Monografijos tikslas - remiantis negausiai išlikusia archyvine medžiaga, į ano meto žiniasklaidos priemones patekusia informacija, atitinkamais teisės aktais ir kitais dokumentais, taip pat tiriamų įvykių dalyvių memuarinio pobūdžio literatūra, bent kiek užpildyti šią spragą, ypatingą dėmesį skiriant svarbiam, bet akivaizdžiai mažiau tyrinėtam istoriniam teisiniam Lietuvos Tarybos organizacijos ir veiklos aspektui. Knyga skirta teisininkams, politologams, istorikams, tiems, kurie domisi savo krašto valstybingumo istorija ir jos problemomis, visiems neabejingiems Lietuvos praeičiai skaitytojams.

ENThe most important acts of 1918 of the Council of Lithuania which restored Lithuania's statehood and built its first constitutional base are enough in order to indicate this institution as a kind of Little Constituent. A constituent is a term which appeared at the end of the 18th c. during the French Revolution. It is related to the state's establishment act and means a state constituent assembly which was called in order to create (or change) the main legislation and a national mandate. According to the author, Lithuanian historians and lawyers had already made numerous researches of the Council of Lithuania, its activity and merits to the state's statehood. However, after almost a century when the statehood was reached, its impossibly hard and sometimes controversially evaluated effort and a dramatic fate did not attract more comprehensive and wider researches. With regard to a little amount of extant archival material, media information of that time, appropriate legal acts and other documents, and memoir literature of the participant of the analysed events, an aim of the monograph is to fill in this gap by paying attention to an important but certainly less analysed aspect of the historical legal organisation and activity of the Council of Lithuania. A book is intended for lawyers, political scientists, historians and those who are interested in the history of their own country's statehood, its issues and the past of Lithuania.

ISBN:
9789955616658
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/32096
Updated:
2021-02-12 21:56:26
Metrics:
Views: 16
Export: