Smulkioji tautosaka

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Smulkioji tautosaka
Alternative Title:
Minor genres of folklore
In the Book:
Keywords:
LT
Regionai ir regioninė politika / Regions and regional policy; Tautosaka / Folklore.
Summary / Abstract:

LTVisi šios publikacijos tekstai parinkti iš Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Lietuvių tautosakos rankraštyno rinkinių. Dauguma tektų užrašyta bendrine kalba, kai kurių tarmė išlaikyta nenuosekliai, todėl redaguojant tarmiškos fonetinės lytys pašalintos tiek pačiuose kūriniuose, tiek prie jų pridėtose pastabose. Leksika, morfologinės formos bei sintaksinės konstrukcijos paliktos autentiškos. Patarlės ir priežodžiai pateikiami klasifikuoti pagal atraminį žodį, Juo laikomas pirmasis patarlės ar priežodžio daiktavardis, jo nesant – veiksmažodis ar būdvardis. <...> Mįslės grupuotos pagal įminimą, garsų mėgdžiojimai – abėcėliškai pagal mėgdžiojamojo objekto ar subjekto pavadinimą, skaičiuotės, erzinimai bei juokavimai – pagal pirmąją teksto raidę. [sutrumpintas autoriaus tekstas]Reikšminiai žodžiai: Tautosaka; Regionai; Patarlės; Mįslės; Skaičiuotės; Garsų pamėgdžiojimai; Region; Short formes; Proverbs; Riddles; Onomatopeia.

ENAll texts of this publication are selected from Lithuanian Folklore Archive of the institute of Lithuanian literature and folklore. Majority of these texts are recorded in appellative language, sometimes dialect is not preserved consistently, and therefore when editing all forms of dialect phonetics are removed from all pieces and from notes attached to them. Lexis, morphology forms and syntax constructions are left authentic. Proverbs and sayings are classified according to key word. This is the first noun of proverb or saying, if available, if unavailable - verb or adjective. <...> Riddles are grouped according to unbridling, sound imitation in alphabetic order according to name of the object or subject being imitated, counting-out games, raillery and jokes – according to the first letter of the text.

ISBN:
9955589000
Related Publications:
Lietuvių užkalbėjimai: gydymo formulės = Lithuanian verbal healing charms / sudarė, parengė ir įvadą parašė Daiva Vaitkevičienė ; [į anglų kalbą vertė Laima Vincė Sruoginis]. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2008. 919 p., [8] iliustr. lap.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3182
Updated:
2013-04-28 15:47:41
Metrics:
Views: 54
Export: