Medinė dvarų sodybų architektūra : būklė ir išlikimo perspektyvos

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Medinė dvarų sodybų architektūra: būklė ir išlikimo perspektyvos
Alternative Title:
Wooden Architecture of Country Manors: Condition and Survival Prospects
In the Book:
Lietuvos medinis paveldas : mokslinė-praktinė konferencija : Rumšiškės, 2006 m. balandžio 27, 28 d. Rumšiškės: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2006. P. 109-124
Keywords:
LT
19 amžius; 18 amžius; 15 amžius; Architektūra / Architecture; Dvarai / Manors; Kultūros paveldas / Cultural heritage.
Summary / Abstract:

LTMedinė dvarų architektūra ir ją supanti aplinka susiformavo kartu su dvarų atsiradimu Lietuvos valstybėje – nuo XV a. iki XVIII a. pab. virš 90% dvaro sodybų buvo užstatytos mediniais pastatais. Žlugus feodalizmui (XIX a. pab.) prasidėjo šios architektūros nykimas, besitęsiantis iki šiol. Per paskutiniuosius 50 metų prarasti visi vertingiausi XVIII a. ponų namai, vertingesnių objektų likę vos 300. Norint sustabdyti medinio dvarų paveldo nykimą, 2004 m. parengtas dokumentas „Ilgalaikės medinės architektūros dvarų sodybų paveldo išsaugojimo programa: principinės nuostatos“, numatęs metodus ir priemones mediniam dvarų paveldo nykimui sustabdyti. Principinės priemonių grupės apėmė tokius aspektus: medinės architektūros dvarų sodybų ar jų fragmentų suvestinės parengimą ir juridišką įteisinimą; vertingų objektų in situ apsaugą; visokeriopos informacijos apie išlikusias dvarų sodybas kaupimą ir sisteminimą Dvarų duomenų bazėje; bendros tarpžinybinės programos bei metodikos atskirų pastatų perkėlimui parengimą; ilgalaikių programų švietėjiškam darbui su dvarų sodybų savininkais ir naudotojais inicijavimą; nuolatinį šios rūšies medinio paveldo monitoringą. Vis dėlto numatytų programos priemonių įgyvendinimo sėkmė didžia dalimi priklauso nuo apsaugos sistemos valdininkų ir dvarų savininkų ar naudotojų.Reikšminiai žodžiai: Kultūros paveldas; Dvarų sodybos; Architektūros istorija; Medinė architektūra; Kultūros vertybių registras; Dvarų duomenų bazė; Cultural heritage; Manor; History of architecture.

ENWooden architecture of country manors and its environment formed along with the emergence of country manors in Lithuania – from the 15th c. to the late 18th c., more than 90% of the country manors were wooden buildings. Following the collapse of feudalism (the late 19th c.), this architecture went into decline, which has continued until today. The last 50 years saw the loss of all most valuable buildings of the 18th-c. nobility and only 300 sites of some value have remained. To prevent the disappearance of the wooden manor heritage, 2004 witnessed the preparation of a document, “The Long-Term Programme of Preservation of the Wooden Architecture of Country Manors: The Principles”, which laid down methods and measures for stopping this decline. The main groups of measures focused on the following aspects: preparation and legalisation of a list of wooden architecture of country manors or their elements; in situ protection of valuable sites; collection and systematisation of various information about the surviving manors in the Manor Database; preparation of a joint programme and methodology of government agencies for relocation of separate buildings; initiation of long-term educational programmes designed for manor owners and users, and ongoing monitoring of this type of wooden heritage. However, the success of the measures provided in the programme largely depends on officials in charge of protection and manor owners and users.

ISBN:
9955624396
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3157
Updated:
2013-04-28 15:47:26
Metrics:
Views: 46
Export: