Moksleivių nuostatos į mokymo(-si) krūvį

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Moksleivių nuostatos į mokymo(-si) krūvį
Alternative Title:
Attitudes of students towards teaching and learning load
In the Journal:
Specialusis ugdymas [Special Education]. 2005, Nr. 1 (12), p. 154-161
Keywords:
LT
Nuostatos; Požiūris į mokymosi dalykus.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamas moksleivių požiūris į mokomąjį krūvį. Pateikiami tyrimo duomenys apie mokymo krūvį bendrojo lavinimo mokykloje. Analizuojamas mokymo krūvis pradinėse ir vidurinėse klasėse, gimnazijoje. Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 40 straipsnis nustato, kad mokymosi krūvis turi atitikti higienos normas. Nors mokymosi krūvis suprantamas kaip ugdytinio protinės ir fizinės veiklos apimtis ugdymo procese, tačiau reglamentavimo aspektu jis apima privalomą pamokų skaičių, laiduojantį švietimo programos vykdymą, papildomo ugdymo pamokas mokykloje ir už jos ribų, taip pat pamokų ruošą namuose. Tai reglamentuota Lietuvos higienos normoje HN 21. Mokymosi krūvis nuo pirmadienio iki penktadienio yra pasiskirstęs tolygiai. Tik penktadienį jis yra mažesnis. Toks krūvio išdėstymas neatitinka ugdymo higienos reikalavimų. Ypatingai dideliu krūviu moksleiviai dirba gimnazijoje. Formalaus mokymosi krūvis dažnai viršija 40 valandų per savaitę. Dažniausiai dalyko sunkumą moksleiviai sieja su mokymosi krūviu jame ir nuostata dalykui. Sunkiausiais dalykais mokykloje moksleiviai laiko matematiką, gimtąją ir užsienio kalbas. Lengviausiais – kūno kultūrą, dailę ir etika su tikyba. Dalyko lengvumą labiausiai lemia susidomėjimas juo. Sunkios pamokos, prasta sveikata, reiklūs mokytojai ir neįveikiamos programos yra sunkaus mokslo priežastis ir todėl kas antras moksleivis nenoriai lanko mokyklą. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Mokymosi krūvis; Nuostatos; Požiūris į mokymosi dalykus.

ENThe article analyses the attitudes of students towards learning load, providing data about the load of teaching in a school of general education. An analysis is made of the teaching load in elementary and secondary school, as well as in gymnasium. Article 40 of the Republic of Lithuania’s Law on Education stipulates that the learning load should be in keeping with hygiene standards. Although the learning load is considered the volume of a student’s mental and physical activities in the educational process, the regulatory aspect provides that it covers the mandatory number of classes necessary for implementation of the educational programme, additional classes in and out of school, as well as homework, as regulated in Lithuanian Hygiene Standard HN 21. Learning load is distributed evenly on Monday through Friday. It is a bit lower on Friday. Such distribution of load runs counter requirements of educational hygiene. Particularly high levels of learning load are observed in gymnasiums. The formal learning load often exceeds 40 hours per week. School students most often link difficulty of a specific subject with the learning load and their attitude towards the subject. Students see mathematic, native and foreign languages as the most difficult subjects in school, while physical education, arts, ethics and religion are listed among the easiest ones. Simplicity of a subject is most often determined by a student’s interest in it. Difficult classes, poor health, demanding teachers and strenuous programmes are the main reasons behind difficult learning, which causes every second student to lack willingness to attend school.

ISSN:
1392-5369; 2424-3299
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3060
Updated:
2018-12-17 11:37:05
Metrics:
Views: 25    Downloads: 7
Export: