Pūtvės pilis

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pūtvės pilis
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Karas su Vokiečių ordinu; Vokiečių Ordinas (Teutonic Order; Kryžiuočių ordinas); Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Piliakalniai; Piliakalnis; Pūtvės pilis; Vokiečių Ordinas (Teutonic Order; Kryžiuočių ordinas); Žemaitija (Samogitia); "Wegeberichte"; Castle of Pūtvė; Hill-forts; Lithuania; Mound; Putve castle; War with the Teutonic Order; Žemaitija (Samogitia).
Keywords:
LT
Karas su Vokiečių ordinu; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (Lietuva; LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Piliakalniai / Hilforts; Pilys. Tvirtovės. Bastėjos / Castles. Bastions. Fortresses; Pūtvės pilis; Vokiečių Ordinas (Teutonic Order; Kryžiuočių ordinas).
EN
Mound; War with the Teutonic Order; Wegeberichte.
Summary / Abstract:

LTPūtvės pilis yra viena ankstyviausių lietuvių pilių Žemaitijoje, gynusi ją nuo gilesnių reidų. Istoriografijoje ji įsitvirtino po 1861 metų, išsamiai paskelbus Petro Dusburgiečio kroniką. Vėliau šios kronikos žinios buvo tik perpasakojamos. Pūtvės pilies pavadinimas kilęs nuo dabartinio Pūtvės kaimo, nors XIV amžiaus rašytiniuose šaltiniuose pilies vardo šaknis yra „Puten“. Sprendžiant pagal ją, priminis pilies vardas buvo Putinė ar Putininkė. Pūtvės pilis minima 1307 metais, kuomet du kartus kryžiuočiai sudegino jos papilį. Apie 1308 metus padedant išdavikui pilis užimta ir sudeginta, tačiau vėliau vėl atstatyta. 1328 metais kryžiuočiai sudegino jos papilį. Istoriografijoje nurodomos trys Pūtvės pilies vietos: XIX amžiuje nuplautame Pūtvės piliakalnyje, Kreivių ir Indijos piliakalniuose. Visos šios vietos yra prie Akmenos upės. Labiausiai tikėtina Pūtvės pilies vieta yra Indijos piliakalnis, kuris sprendžiant pagal jo liekanas buvo smarkiai įtvirtintas. Pūtvės pilis gynė į šiaurę nuo Karšuvos buvusią centrinę Žemaitijos dalį, kurią XIV amžiaus trečiajame dešimtmetyje kryžiuočiai jau pasiekdavo, įsiveržę gana giliai ir grasinę jos pagrindiniams centrams (1329 metų Medvėgalio puolimas). Pagal bendrą istorinę situaciją Pūtvės pilis turėjo sunykti kažkur apie XIV amžiaus ketvirtąjį dešimtmetį, kuomet kryžiuočiai pradėjo intensyvius žemutinės Panemunės ir pietinės Žemaitijos dalies puolimus.

ENPūtvė castle is one of the earliest Lithuanian castles in Lower Lithuania that was used in order to defend the place against deeper raids. In historiography it became known after 1861, after a comprehensive publication of Peter of Dusburg's chronicle. Later on, the information of the chronicle was only retold. Pūtvė castle was named according to a present Pūtvė village, however, in the written sources of 14thc., the root of the name of the castle was “Puten”. According to the root, the primary name of the castle was Putinė or Putininkė. Pūtvė castle was mentioned in 1307 when it was burned twice by the crusaders. In approx. 1308, with the help of a betrayer the castle was occupied and burnt, however, it was rebuilt. In 1328, the crusaders had burnt its lower ward. There are three places of Pūtvė castle indicated in historiography: in the 19th c., on the washed Pūtvė mound, on Kreiviai and Indija mounds. All those places are near the Akmena river. The most likely place of Pūtvė castle is Indija mound that, according to its remains, was strongly fortified. Pūtvė castle had also defended the area to the north from Karšuva, the former central part of Lower Lithuania, that was reached by the crusaders in the 3rd decade of the 14th c.; they invaded quite far in the territory and threatened the main centres (the attack of Medvėgalis in 1329). According to a general historic situation, Pūtvė castle had disappeared approx. in the 4th decade of the 14th c. when the crusades started intensive attacks against the lower Panemunė and southern parts of Lower Lithuania.

Related Publications:
Žemaitijos piliakalniai XIII amžiuje / Gintautas Zabiela. Acta historica universitatis Klaipedensis. 2011, t. 22, p. 26-38.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/30569
Updated:
2022-01-16 16:44:53
Metrics:
Views: 53
Export: