Aspects problematiques de l'execution de peine privative de liberte en Lituanie

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Prancūzų kalba / French
Title:
Aspects problematiques de l'execution de peine privative de liberte en Lituanie
Alternative Title:
  • Laisvės atėmimo bausmės vykdymo Lietuvoje probleminiai aspektai
  • Problematical aspects of custodial sentence enforcement in Lithuania
In the Journal:
Socialinių mokslų studijos [Societal Studies]. 2011, Nr. 3 (3), p. 1031-1046
Keywords:
LT
Bausmės. Bausmių vykdymas / Penalty. Law relating to prisons.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojami laisvės atėmimo bausmės Lietuvoje probleminiai aspektai. Autorius pasirinko, jo nuomone, aktualiausius ir diskutuotinus nuteistųjų laisvės atėmimu teisinės padėties klausimus, tai yra nuteistųjų pasimatymus su giminaičiais ir kitais asmenimis, trumpalaikes išvykas į namus, lygtinį paleidimą iš pataisos įstaigų. Pirmoje straipsnio dalyje aptariamos nuteistųjų laisvės atėmimu laikymo sąlygos įkalinimo įstaigose, kadangi jos daro tiesioginį poveikį nuteistųjų teisių įgyvendinimui. Autorius analizuoja nuteistųjų laisvės atėmimu pasimatymų, trumpalaikių išvykų ir lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigų reglamentacijos ir įgyvendinimo problemas, šių institutų reglamentavimo Lietuvoje atitiktį tarptautiniams standartams su įkalintais asmenimis, teikia pasiūlymus dėl reglamentacijos tobulinimo. Analizuodamas nuteistųjų laisvės atėmimu pasimatymų tvarką su giminaičiais ir kitais asmenimis, autorius konstatuoja, kad pasimatymų skaičius, numatytas Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 73-74 straipsniuose, yra mažas, tad pasimatymų tvarką reikėtų keisti. Pabrėžtina, kad Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 104 straipsnyje numatytos trumpalaikės išvykos į namus yra teigiamas ir būtinas dalykas, siekiant tinkamos nuteistųjų resocializacijos, tačiau šios teisės įgyvendinimas praktikoje stringa.Jungtinių Tautų Organizacijos ir Europos Tarybos Ministrų komiteto rekomendacijose kaip vienas iš svarbiausių įkalinimo tikslų akcentuojama nuteistųjų laisvės atėmimu resocializacija. Sėkminga resocializacija, tinkamas kalinių integravimas į visuomenę mažina nusikalstamų veikų pakartotinumą. Paskutinėje straipsnio dalyje autorius nagrinėja lygtinį paleidimą iš pataisos įstaigų. Pažymėtina, kad lygtinai paleistų iš pataisos įstaigos asmenų draudimo lankytis tam tikrose vietose kontroliavimas praktikoje sukelia problemų. Kitas aspektas, dėl kurio Lietuva išsiskiria iš kitų Europos Sąjungos valstybių, yra tai, kad Lietuvoje nuteistiesiems laisvės atėmimu iki gyvos galvos nėra taikomas lygtinis paleidimas. Galima teigti, kad tai nėra humaniška, bausmė tampa absoliuti, nėra motyvacijos sistemos nuteistiesiems laisvės atėmimu iki gyvos galvos, nuteistųjų resocializacijos ir integracijos į visuomenę tikslai tarsi ir neegzistuoja. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Laisvės atėmimas; Bausmė; Įkalinimo įstaigos; Pasimatymai; Trumpalaikės išvykos į namus; Imprisonment; Penalty; Imprisonment institutions; Meetings; Short-term visits home.

ENArticle analyses the problematical aspects of custodial sentence in Lithuania. The author has chosen in his opinion, the most topical and arguable legal status issues of those convicted with imprisonment, that is, convicts’ meetings with relatives or other persons, short-term visits at home, conditional release from correctional institutions. The first part of the article provides a discussion of the conditions of the convicted with custody in imprisonment institutions, since they make direct impact on the implementation of the right of the convicted. The author analyses regulation and implementation problems of the convicted with imprisonment meetings, short-term visits home and conditional release from correctional institutions, conformity of those institutes regulation in Lithuania with international standards for the convicts, makes suggestions about the improvement of the regulation. When analyzing the meeting procedures of those convicted with imprisonment with relatives or other persons, the author states that the number of meetings, provided in the Republic of Lithuania Penal Code Articles 73-74, is small, so the procedure of meetings should be reviewed.It must be emphasized that short-term visits home, provided in the Republic of Lithuania Penal Code article 104, are a positive and necessary thing, with the view of proper convict re-socialization, however, the implementation of this right in practice is stuck. United Nations Organization and Council of Europe Committee of Ministers in their recommendations emphasize re-socialisation of the convicts with imprisonment as one of the most important aims of imprisonment. Successful re-socialization and proper integration of he convicts into society reduce the repetition of criminal offences. In the last part of the article the author analyzes the conditional release from correctional institutions. It should be noted that control of the prohibition to visit certain places for the people conditionally released from correctional institutions, causes problems in practice. Another aspect, due to which Lithuania is distinguished from other European Union countries, is the fact that for those, sentenced to life imprisonment, conditional release is not applied in Lithuania. It is possible to claim that this is not human, the punishment becomes absolute, there is no motivation system for the sentenced to life imprisonment; convicts resocialization and integration into society does not exist. [From the publication]

ISSN:
2029-2236; 2029-2244
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/30256
Updated:
2018-12-17 13:01:10
Metrics:
Views: 19    Downloads: 4
Export: