From Innocent III to today – Italian interest in the Baltic

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
From Innocent III to today – Italian interest in the Baltic
In the Journal:
Journal of Baltic studies. 2007, vol. 38, no. 2, p. 255-262
Keywords:
LT
Estija (Estonia); Italija (Italy); Latvija (Latvia); Lietuva (Lithuania); Kalbotyra / Linguistics; Komunikacija / Communication.
Summary / Abstract:

LTSvarbiausias mokslininkų ir studentų baltistų mokslinis šaltinis Italijoje yra žurnalas „Res Balticae“, kuris yra leidžiamas Pietro U. Dini prie Pisos universiteto Lingvistikos katedros ir reguliariai išeina nuo 1995 metų. Anot Dini, žurnalas turi du tikslus: įtvirtinti baltistikos studijas kaip autonominę discipliną Italijos viduje ir integruoti Italijos mokslininkus baltistus į platesnį tarptautinį kontekstą. Italijoje, kaip ir bet kur kitur Pietų Europoje, žinios apie Baltijos jūros regiono civilizacijas, visuomenes, tradicijas ir kalbas yra gana paviršutiniškos ir nepakankamos. Šiuo požiūriu „Res Balticae“ žurnalo indėlis yra didžiulis. Dar vienas svarbus informacijos apie Baltijos regioną šaltinis yra „Medioevo latino: A Bibliographical Bulletin of European Culture from Boethius to Erasmus (VIth to XVth Century)“, kuris leidžiamas nuo 1978 metų. Vėlesnės lingvistinės bibliografinės informacijos šaltinis yra Giovanni Tallone`ės „Guida bibliografica e strorica alle lingue slave e baltiche“, išleistas 2006 metais. Minėtini ypatingai reikšmingi italų mokslininkų istorijos mokslo darbai apie Viduramžių periodą Baltijos regiono šalyse. Filologinių studijų lauke itin svarbūs fundamentalūs minėto Pisos universiteto profesoriaus Dini, Parmos universiteto profesoriaus Guido Michelini, Florencijos universiteto profesorės Maria Teresa Ademollo, Paduvos universiteto profesorės Loredana Amato Serafini, leksikografės Stefano Maria Lanza ir kitų talentingų ir baltistikai atsidavusių mokslininkų ir vertėjų vardai.Reikšminiai žodžiai: Baltijos jūra; Baltijos šalys (Baltic states); Bibliografija; Istorija; Italija (Italy); Kalbotyra; Komunikacija; Literatūra; Moksliniai žurnalai; Viduramžiai; Baltic Sea; Baltic countries; Bibliography; Communication; History; Italy; Linguistics; Literature; Middle Ages; Scientific journals.

ENThe key scientific source of students and scientists in the field of Baltic studies is the Italian journal “Res Balticae”, which is published by Pietro U. Dini under the Department of Linguistics of the University of Pisa since 1995. According to Dini, the journal has two aims: to establish Baltic studies as an autonomous discipline within Italy and integrate Italian scientists of Baltic studies into a wider international context. In Italy, like in any other place in southern Europe, knowledge about Baltic civilisations, societies, traditions and languages are rather superficial and insufficient. With this respect, the contribution by “Res Balticae” is huge. Another very important source of information about the Baltic region is “Medioevo latino: A Bibliographical Bulletin of European Culture from Boethius to Erasmus (VIth to XVth Century)”, which has been published from 1978. The source of the later linguistic bibliographic information is Giovanni Tallone’s “Guida bibliografica e strorica alle lingue slave e baltiche” published in 2006. The significance of Italian scientists’ historic works about the Medieval period in the Baltic region should also be mentioned. The following scientists and translators are significant in the domain of philological studies: professor Dini from the university of Pisa, professor Guido Michelini from the University of Parma, professor Maria Teresa Ademollo from the University of Florence, professor Loredana Amato Serafini from the University of Padua, and other talented scientists and translators.

ISSN:
0162-9778; 1751-7877
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/30231
Updated:
2021-01-27 16:53:15
Metrics:
Views: 32
Export: