Длительность фазы взрыва согласного и палатализация : звонкие смычные согласные в речи носителей русского языка в Литве

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Rusų kalba / Russian
Title:
Длительность фазы взрыва согласного и палатализация: звонкие смычные согласные в речи носителей русского языка в Литве
Alternative Title:
  • Duration of the explosive phase of the consonants and palatalization: voiced occlusive consonants in the speech of native Russian speakers in Lithuania
  • Sprogstamųjų priebalsių sprogimo fazės trukmė ir palatalizacija: skardieji sprogstamieji priebalsiai Lietuvos rusakalbių tartyje
In the Journal:
Verbum. 2010, t. 1, p. 17-26
Keywords:
LT
Duration of explosive phase; Fonetinė išraiška; Lietuvos rusakalbiai; Native Russian speakers in Lithuania; Palatalizacija; Palatalization; Phonetic realization; Sprogimo fazės trukmė; Sprogstamieji priebalsiai; Stop consonants.
EN
Duration of explosive phase; Fonetinė išraiška; Lietuvos rusakalbiai; Native Russian speakers in Lithuania; Occlusive consonants; Palatalizacija; Palatalization; Phonetic realization; Sprogimo fazės trukmė; Sprogstamieji priebalsiai.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojamas vienas iš priebalsių diferencinio minkštumo ir kietumo požymio fonetinės išraiškos būdų – Lietuvos rusakalbių minkštųjų sprogstamųjų priebalsių sprogimo fazės trukmės pailgėjimas. […] Rusų kalbos palatalizacija keičia visų sprogstamųjų priebalsių tarimo būdą – pailgėjus minkštojo priebalsio sprogimo fazės trukmei, sprogimas virsta pūtimu. Lietuvių kalbos palatalizuotų priebalsių įvairiose pozicijose (prieš skirtingos kokybės balsius) sprogimas gali būti ir ilgesnis, ir trumpesnis, lyginant su atitinkamų kietųjų priebalsių sprogimu, arba gali sutapti su atitinkamo kietojo priebalsio sprogimu. Spektrinės analizės rezultatai atskleidė keletą rusų ir lietuvių dvikalbių tarties nukrypimų nuo rusų kalbos tarties normų. Juos lėmė dviejų kalbų fonetinių sistemų sąveika. Kaip ir norminės rusų tarties, reguliarus tarties būdo kitimas būdingas tik minkštajam skardžiajam [d'], o maksimaliai minkštojo [d'] sprogimo trukmė pailgėja pozicijoje prieš užpakalinės eilės balsį [o]. Tai iš dalies paaiškinama lietuvių kalbos fonetinės sistemos įtaka: lietuvių kalbos priebalsių sprogimo trukmė labiausiai pailgėja prieš užpakalinės eilės balsius. Minkštųjų lūpinio [b'] ir liežuvio užpakalinio [g'] priebalsių spektrų sprogimo fazės trukmė arba pailgėja labai nedaug (skiemenyje [g'a]), arba sutampa su atitinkamo kietojo priebalsio sprogimo trukme (skiemenyse [b'i] – [Ьы], [b'e] – [be], [bo] – [bo] ir [g'e] – [ge]). Kietieji priebalsiai [b], [g] prieš balsį [a] ir kietasis priebalsis [d] prieš balsj [ы] sprogsta ilgiau lyginant su atitinkamų minkštųjų priebalsių sprogimu. [Iš leidinio]

ENThe article focuses on one of the ways of phonetic expression of the differential hardness-softness feature of consonants, i. e., the increase in the duration of the explosive phase of explosive consonants in the speech of native Russian speakers in Lithuania. The hardness-softness opposition is one of the most important consonant oppositions in modern Russian and Lithuanian languages, however, Russian and Lithuanian explosive consonants differ in their acoustic correlates of palatalisation. In the Russian language, palatalization has an impact on the way explosive consonants are pronounced; as the duration of the explosive phase of the soft consonant increases the explosion turns into blowing. In Lithuanian, the explosive phase of the palatalized consonants in different positions (before vowels of different qualities) may be longer or shorter compared to the explosive phase of the hard consonants , or it may coincide with the explosion of the hard consonant respectively. The results of the spectral analysis revealed several deviations from the norms of Russian in the speech of bilinguals; the deviations were a result of the interaction between the phonetic systems of the two languages.In the speech of native speakers of Russian in Lithuania, the regular soft stop [d'] is character ized by the most regular and strong affrication, as in standard Russian, but the most strong affrication of [d'] is in the position before the back tongued vowel [o], as in standard Lithuanian. This can partially be explained by the influence of the phonetic system of the Lithuanian language since the duration of the explosive phase of consonants increases most before the the back tongued vowels. The duration of the explosive phase of the palatalized occlusive consonants labial [b'] and back-tongued [g'] is a little longer (in the syllable [ga]), or coincides with the duration of the glottal phase of the corresponding hard stop (in the syllables [b'a] – [Ьы], [b'e] – [be], [bo] – [bo] and [g'e] – [ge]). In the spectrum of the hard labial [b] and back-tongued [g], positioned before [a], and front-tongued [d], positioned before [ы], the duration of explosion exceeds the duration of the glottal phase of the corresponding soft stop. [From the publication]

ISSN:
2538-8746; 2029-6223
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/30226
Updated:
2019-03-08 17:35:28
Metrics:
Views: 4
Export: