Urbanistiniai branduoliai Neries upės slėnyje Vilniaus mieste - sistema ar nevaldomas atsitiktinumas?

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Urbanistiniai branduoliai Neries upės slėnyje Vilniaus mieste - sistema ar nevaldomas atsitiktinumas?
Alternative Title:
Urban cores in the valey of river Neris in Vilnius - system or uncontroled coincidence?
In the Journal:
Mokslas - Lietuvos ateitis [Science – Future of Lithuania]. 2011, t. 3, Nr. 3, p. 101-108
Keywords:
LT
Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Architektūra / Architecture; Kultūros paveldas / Cultural heritage; Miestai ir miesteliai / Cities and towns.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio idėja kilo, stebint architektūrinio urbanistinio komplekso dešiniajame Neries krante plėtrą. Šis kompleksas yra realizuotas vadinamosios aštuntojo dešimtmečio „architektūrinių kalvų“ idėjos fragmentas (1 pav.). Nepaisant skeptiško ar net priešiško paveldosaugininkų požiūrio į šį kompleksą, akivaizdu, kad tai yra sėkminga didelio užmojo urbanistinės koncepcijos realizacija. Kita vertus, rezultatas seniai neatitinka pirminės idėjos (Mačiulis 2007), nes užima kelis kartus didesnį plotą miesto topografijoje, t. y. išsidėstęs abipus Konstitucijos prospekto, be to, realizuota iš principo kitokia aukštybinių akcentų sistema ir t. t. Vis aiškiau pradedamos identifikuoti miesto urbanistinių branduolių vizualinio dominavimo zonos užduoda klausimą, ar minėtieji branduoliai sudaro bendrą kompozicinę sistemą, ar jų plėtra paremta tik lokalios kompozicinės idėjos principais. Pagrindinis šio straipsnio tikslas – pateikti metodinius urbanistinės struktūros tobulinimo principus, įvertinus nagrinėjamos teritorijos erdvinės kompozicinės sistemos specifiką. Straipsnis yra tam tikro tyrimo rezultatas, kurio metu buvo įvertinti nagrinėjamos teritorijos urbanistinės struktūros pasikeitimai, nagrinėjamos teritorijos kompozicinė reikšmė miesto vizualiniam identitetui bei suformuota perspektyvinė teritorijos urbanistinės plėtros strategija. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Architektūrinis urbanistinis kompleksas; Architektūrinis- urbanistinis kompleksas; Urbanistiniai branduoliai; Urbanistinių branduolių sistema; Urbanistinė koncepcija; Vizualinio dominavimo zona; Architectural-urban complex; System of urban cores; Urban conception; Urban cores; Visual zones of dominance.

ENThe idea of an article emerged of an observation of architectural – urban complex development in the right coast of river Neris. This complex is partly materialized 70's idea of "architectural hills". Despite of sceptical or even opponential heritage guard's attitude about this complex, evident that it is successful realization of considerable dimension urban conception. On the other hand, the result contravene primary idea, because it takes considerably bigger area of cities topography, i.e. situated on both sides of Konstitucijos avenue, forthermore, practical realized changed system of altitude accents, and so on. Distinctly identified visual zones of urban cores in the city raise a question if the mentioned cores organize common compositional system, or if its development is based only on local principles of compositional idea. The main aim of this article – suggest methodical development principles of urban structure, considered on territories spatial compositional systems particularity. An article is the result of certain research, in which were evaluated transformations of territories urban structure, compositional importance to visual identity of a city, and structurised perspective strategy of territories urban development. [text from author]

ISSN:
2029-2252
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/29857
Updated:
2018-12-17 13:00:23
Metrics:
Views: 27    Downloads: 11
Export: