Užrašai : dvidešimt metų (1885-1905) Žemaitijos užkampy

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Užrašai: dvidešimt metų (1885-1905) Žemaitijos užkampy
Editors:
  • Venclova, Tomas, parengė [edt]
  • Aleksandravičius, Egidijus, įžanga [aui]
Publication Data:
Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2008.
Pages:
534 p., [14] iliustr. lap
Notes:
Asmenvardžių r-klė: p. 523-534. Reikšminiai žodžiai: Lietuvių memuaristika; Tautinis atgimimas; Lithuanian memoirs; History of lithuanian national revival.
Contents:
Atmintis bunda dukart: Merkelio Račkausko atsiminimai / Egidijus Aleksandravičius, p. 9-25.
Keywords:
LT
20 amžius; Atsiminimai. Prisiminimai. Patirtys / Memories. Narratives; Lietuvių memuaristika; Tautinis atgimimas / National Revival.
EN
History of lithuanian national revival.
Summary / Abstract:

LTLiteratūros tyrinėtojo, vertėjo, pedagogo, klasikinės filologijos profesoriaus Merkelio Račkausko (1885-1968) jaunystės prisiminimų knygoje lyg veidrodyje atsispindi XIX a. pabaigos - XX a. pradžios gyvenimas Žemaičių dvaruose, klebonijose, kaimuose, miesteliuose ir miestuose. Profesorius Tomas Venclova, parengęs savo senelio Užrašų tekstą spaudai rašo: "Knyga, išgulėjusi rankraščio pavidalu penkiasdešimt metų ir liudijanti šimto metų senumo įvykius, iškart įgyja kultūros paminklo statulą. Autoriaus vaizduojama Lietuva yra egzotiška, stebėtinai nepanaši į dabartinę. Apie tą lenkuojančių šlėktų, provincijos klebonų ir zakristijonų, rusinamų gimnazistų pasaulį turime nedaug autentiškos medžiagos. Šį tą užfiksavo Vaižgantas, Lazdynų Pelėda, Šatrijos Ragana ir kiti, bet autoriaus žvilgsnis, ko gero, tikslesnis ir ne toks literatūriškas. Antra vertus, literatūriniai jo gabumai turbūt neabejotini. [...] Esama ir gana subtilių psichologinių portretų, ir grotesko, panašaus į Nikolajaus Gogolio, ir labai neįprastų to meto literatūrai erotinių dalykų (jie rizikingi, bet šiandien jau nieko nenustebina, o pateikiami gana vykusiai)." Knygoje pasakojama apie ano meto lietuvių veikėjus Povilą Višinskį, Joną Jabloskį, Juozą Tumą-Vaižgantą, Sofiją Kymantaitę-Čiurlionienę ir kitus. Tekstą papildo kelios dešimtys senų fotografijų iš vaikaičio Andriaus Cvirkos asmeninio archyvo. "Račkausko Užrašai yra vienas įspūdingiausių šio žanro pavyzdžių lietuvių kultūros ir literatūros istorijoje", - teigia leidinio įžanginio straipsnio autorius dr. Egidijus Aleksandravičius.

ENThe book of youth recollections of a literature scientist, translator, pedagogue and professor of classical philology Merkelis Račkauskas (1885–1968) is as if a mirror reflecting the life of Samogitian estates, presbyteries, villages, towns and cities in the late 19th–early 20th c. Professor Tomas Venclova, who prepared his grandfather’s texts for publishing, writes: “The book emerging in a form of a manuscript and illustrating a century long period of events immediately gains the status of a cultural monument. The Lithuania depicted by the author is an exotic country and reminds little of the contemporary state. We have little authentic material about that region of the Polish Szlachta, provincial curates and sacristans. This was observed by Vaižgantas, Lazdynų Pelėda, Šatrijos Ragana and others, however, the author’s picture is the most accurate and not so literary. On the other hand, his literary abilities raise no doubts. […] He describes subtle psychological portraits and grotesque portraits resembling those created by Nikolai Gogol, as well as erotic things, which are not common to the then literature (it is risky to describe them, but, today, they surprise no one, and they are well depicted).” The book tells about the then Lithuanian figures Povilas Višinskis, Jonas Jabloskis, Juozas Tumas-Vaižgantas, Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė and others. The text contains several old photos from the personal archive of Andrius Cvirka. “Račkauskas’ Notes are one of the most impressive examples of this genre in the history of Lithuanian literature and culture”, the author of the introduction Dr. Egidijus Aleksandravičius notes.

ISBN:
9789955698746
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/29685
Updated:
2013-04-28 22:00:29
Metrics:
Views: 58
Export: