Kalbos prestižas ir jo planavimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kalbos prestižas ir jo planavimas
Alternative Title:
Language prestige and its planning
In the Journal:
Kalbos kultūra. 2010, 83, p. 202-210
Keywords:
LT
Kalbų kontaktai / Language contacts.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pateikiama kalbos prestižo planavimo apžvalga užsienio sociolingvistų darbuose; siekiama atskleisti kalbos prestižo planavimo reikšmę, apibūdinti svarbiausius jo uždavinius. Užsienio šalių darbai rodo, kad ši sociolingvistikos kryptis pastaruoju dešimtmečiu dėl globalizacijos procesų ir tautų bei kultūrų sąveikos pastebimai suaktualėjo. Nuo poveikio kalbai einama prie poveikio kalbos vartotojams; prie tradicinių dėmenų – kalbos sandaros standartizavimo ir funkcijų plėtros – pridėtas kalbų santykių reguliavimas, kalbos mokymas ir kalbos prestižo planavimas. Oficialiuosiuose Lietuvos kalbos politikos dokumentuose nurodoma lietuvių kalbos – pirmiausia kaip valstybinės – prestižo svarba visuomenėje. Tačiau kaip rodo Lietuvoje atliekami sociolingvistiniai tyrimai, lietuvių kalbos prestižas dėl įvairių priežasčių, ypač dėl tautinės tapatybės ir tradicinių vertybių menkėjimo, didelės emigracijos ir kitų veiksnių, nėra stiprus. Jam stiprinti reikia aiškią kalbos raidos kryptį ir tikslus numatančios kalbos planavimo strategijos ir apibrėžtų kalbos prestižo planavimo uždavinių, pagrįstų sociolingvistinių visuomenės kalbinių nuostatų ir dabartinės vartosenos tyrimų rezultatais. Tam būtinas pagrindas – prestižinės bendrinės kalbos etalonas, t. y. reali dabartinę vartoseną atitinkanti kodifikacija; norminamosios kalbinės informacijos sklaida, jos operatyvumas, aiškumas ir argumentacija; apgalvotas kalbos naujovių (ypač naujadarų) diegimas, švelninant dabartinę dažnai neigiamą vartotojų reakciją; kalbos praktikų veiklos prestižo kėlimas.Reikšminiai žodžiai: Kalbos prestižas; Kalbos planavimas; Sociolingvistika; Language prestige; Language planning; Sociolinguistics.

ENThe article presents a review of language prestige planning in foreign socio-linguistic works. The author seeks to reveal the significance of language prestige planning and to define its main tasks. Foreign works show that this direction of socio-linguistics has become extremely relevant over the last decade due to globalisation processes and the interaction between nations and cultures. The discussion on the impact on the language transferred to the discussion on the impact on users; from traditional elements, i.e. standardisation of the language structure and spread of its functions – to the regulation of linguistic relations, language teaching and language prestige planning. Official Lithuanian language policy documents indicate the importance of the prestige of the Lithuanian language primarily as the state language. However, as sociolinguistic surveys performed in Lithuania show, the prestige of the Lithuanian language is not strong due to various reasons, especially due to the deterioration of the national identity and traditional virtues, high emigration flows and other factors. To strengthen it, a planning strategy providing for a clear language direction and aims and defined objectives of the language prestige planning based on socio-linguistic attitudes of society and results of the modern use research are required. This requires a base – an etalon of the standard language, i.e. an actual codification complying with the modern use; dissemination of standardising linguistic information, its clarity and argumentation; reasoned introduction of linguistic novelties; promotion of the prestige of activities of linguists.

ISSN:
0130-2795
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/29493
Updated:
2018-12-17 12:51:45
Metrics:
Views: 142    Downloads: 74
Export: