Konceptų "markt" ir "rinka" raiška vokiečių ir lietuvių kalbose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Konceptų "markt" ir "rinka" raiška vokiečių ir lietuvių kalbose
Alternative Title:
Expression of the concepts "markt" and "rinka" in German and Lithuanian
In the Journal:
Acta humanitarica universitatis Saulensis [Acta humanit. univ. Saulensis (Online)]. 2010, t. 10, p. 282-291
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Gretinamoji semantika; Konceptas; Konceptualioji metafora; Sudaiktinimas; Įasmeninimas; Concept; Conceptual metaphor; Contrastive semantics; Personification; Reification.
Keywords:
LT
Semantika / Semantics; Įasmeninimas; Konceptas; Konceptualioji metafora; Sudaiktinimas.
EN
Concept; Conceptual metaphor; Contrastive semantics; Personification; Reification.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje, remiantis kognityvine metaforų teorija, aptariama ekonominių mainų sistemos, prekių ir paslaugų sferos samprata, užfiksuota lietuvių ir vokiečių kalbinių bendrijų sąmonėje. Ištirti metaforiniai žodžių junginiai su konceptus RINKA ir MARKT atstovaujančiomis leksemomis rinka ir Markt (turgus, rinka). […] Apibūdinus konceptualiąsias metaforas paaiškėjo, kad prekių ir paslaugų cirkuliacijos, mainų bei šios sferos dalyvių santykių, t. y. konceptu RINKA ir MARKT, raiška vokiečių, lietuvių kalbose turi daug bendrų bruožų. Šios procesus, reiškinius ir santykius apimančios srities sudaiktinimas ir įasmeninimas laikytinas universaliu abstrakčių sričių konceptualizavimo būdu. Konceptams RINKA ir MARKT dažniausiai priskiriami požymiai, būdingi fiziniams objektams ir erdvėms („kiekis, dydis“, „riba“, „dalumas, suskaidymas“, „į / iš“), talpykloms („uždara, atvira“, „pilna, tuščia“) arba žmogui („gyvybinės funkcijos“, „liga“, „intelektinės savybės“). Skirtingai nuo daugelio tikrųjų abstraktų rinka nesiejama su medžiagomis, jai nepriskiriamas daiktų požymis „funkcija“, „juslinis pažinimas“. Abiem konceptams retai priskiriami kitoms gyvoms būtybėms būdingi požymiai. Skirtumus tarp kalbų parodė vaizdiniai, atskleidę savitą rinkos sampratą. Vokiečių kalbinėje sąmonėje rinka (vok. Markt) įsivaizduojama kaip valoma, švarinama arba užtvindoma teritorija (aikštė, kiemas), ganykla, kurios žolė nuėsta galvijų, arba sotus, besiilsintis, todėl lėtas ir protingas žmogus, kurį kartais gali tekti gaivinti ir būtina gydyti. Lietuvių kalbinėje sąmonėje rinka siejama su namais, į kurių duris beldžiamasi, arba sergančiu, sunkias dienas išgyvenančiu, tačiau atsigavimo požymius rodančiu asmeniu. [Iš leidinio]

ENThe systems of economic exchange, the notion of goods and service spheres fixed in the consciousness of Lithuanian and German linguistic societies are discussed in the article basing upon the theory of cognitive metaphor. Metaphoric word-groups with lexemes rinka (market) and Markt (market) representing RINKA (market) and MARKT (market) were analyzed. Metaphoric word-groups were chosen from publicistic part of German and Lithuanian electronic corpus. After defining the conceptual metaphors it became clear that the expression of goods and services circulation and exchange and the relations of the participants of this sphere, i. e. of the concepts RINKA and MARKT, in German and Lithuanian language have a lot of common features. Materialization and personification of the field covering these processes, phenomena and relations is considered to be the universal way of conceptualization of abstract spheres. The features that are frequently attributed to RINKA and MARKT are commonly typical to physical objects and spaces ("quantity, size", "limit", "divisibility, distinctiveness", "to / from"), repositories ("closed opened", "full, empty") or human beings ("vital functions", "disease", "intellectual features"). Unlike many other real abstracts, the market is not related to materials; it is not attributed to the features "function" and "sensual cognition".Both concepts are seldom attributed to the features typical of other living beings. The differences between languages were revealed by images fixed in the compared languages, which also revealed the original notion of the market. In German linguistic consciousness, the market {Markt) is imagined as cleaned, purified or overrun territory (a square, a yard), a pasture land, the grass of which is eaten by the cattle or as a satisfied, relaxed and therefore slow and clever person who sometimes should be brought round and should necessarily be cured. In Lithuanian linguistic consciousness, the market is related to home, the door on which you should knock, or to an ill person experiencing hard days but showing some vital signs. [From the publication]

ISSN:
1822-7309; 2424-3388
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/29080
Updated:
2018-12-17 12:51:05
Metrics:
Views: 11    Downloads: 1
Export: