Vilnius : savas ir svetimas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vilnius: savas ir svetimas
Publication Data:
Vilnius : Baltos lankos, 2010.
Pages:
335 p
Notes:
Bibliografija.
Contents:
Prologas. Atspirties taškai — Europai brėkštant — Sarmatijos glėbyje — Apšvietos šešėlyje — Imperijų kryžkelėje — Rusijos varžtuose — Vokietijos atspindyje — Tautų veidrodyje — Europos verpetuose — Nuorodos — Iliustracijos — Cituoti veikalai — Rodyklė.
Keywords:
LT
20 amžius; 1569-1795. Lietuva ATR laikotarpiu.
Summary / Abstract:

LTKnyga atskleidžia Vilniaus istoriją svetimųjų akimis. Pradedama legendine pradžia, baigiama šiuolaikinėmis problemomis. Kitataučių balsais Vilnius iškeliamas iš tradicinio nacionalinės istorijos konteksto ir pernešamas į Europos kontekstą. Knyga remiasi pagrindiniais kelioninio pasakojimo sakramentais: praradimas, išpažintis, sugrįžimas ir atradimas. Tai nėra tradicinis kelioninės literatūros kūrinys, nors jo pasakojimo veiksmas remiasi skirtingų kelionių aprašymais. Galima sakyti, kad šiuolaikinėje abstrakčiais skaitmenimis bei statistinėmis išvadomis besiremiančioje Europoje visi keliai veda į Vilnių, nes šalia jo susikerta žemyno dekartiniai, geometriniai duomenys. Vilniaus geonaratyvinę sąveiką tarp „vietos svetimųjų“ ir „svetimšalių čiabuvių“ geriausiai išreiškė Johannesas Bobrowskis (1917-1965), vokiečių poetas, kurio santykius su mitologine Sarmatijos žeme suformavo stiprus asmeninės ir istorinės atgailos jausmas. 1961 m. jis paskelbė pirmąjį savo eilėraščių ciklą Sarmatische Zeit (Sarmatijos metas).Šis poetinis ciklas išreiškia poeto geografinę ir emocinę patirtį. Tačiau Bobrowskis, kaip pats sakė, savo lyriką įsivaizdavo kaip meditaciją ir atgailą už istorinius vokiečių susidūrimus su rytų kaimynais. „Kadangi aš užaugau prie Nemuno upės, kur kartu gyveno lenkai, lietuviai, rusai bei vokiečiai ir tarp jų visų žydai, tema – ilga nelaimių ir kalčių istorija, už kurią atsakinga mano tauta, nuo pat Kryžiuočių ordino laikų. Tos istorijos nebepakeisi ir turbūt neatpirksi, bet vokiškuose eilėraščiuose ji verta vilties ir nuoširdžių pastangų“.Reikšminiai žodžiai: Abiejų Tautų Respublika (ATR; Rzeczpospolita Obojga Narodów; Žečpospolita; Sandrauga; Polish-Lithuanian Commonwealth); Europa; Geografija; Istorija; Lenkija (Lenkijos karalystė. Kingdom of Poland. Poland); Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Vilnius; Europe; Geography; History; Lithuania; The Commonwealth of the Two Nations; The Grand Duchy of Lithuania; Vilnius.

ENThe book reveals the history of Vilnius from the point of view of strangers. It covers the period from the legendary beginning to the modern issues. Foreigners take Vilnius from the traditional context of the national history and move it into the European context. The book is based on the main sacraments of a journey narration: loss, confession, return and discovery. It is not a traditional work of travel literature, although its narrative is based on descriptions of various journeys. It can be stated that in modern Europe where everybody relies on abstract numbers and statistical conclusions all the ways lead to Vilnius. The geonarrative interaction of Vilnius between “local strangers” and “alien locals” was best defined by Johannes Bobrowski (1917–1965) – a German poet, whose relations with the mythological Sarmatian land were formed by a strong feeling of personal and historic repentance. In 1961, he announced the cycle of his poems “Sarmatische Zeit”. This poetry cycle express the geographic and emotional experience of the poet. However, Bobrowski, as he himself claimed , imagined his lyrics as meditation and repentance for historic confrontations of Germans with their eastern neighbours. “As I grew up next to the Nemunas River, where Poles, Lithuanians, Russians, Germans and Jews lived together, the theme is concerned with disasters and faults, for which my nation is responsible from the very times of the Teutonic Order. This history cannot be changed and redeemed; however, in German poems it deserves hope and honest efforts”.

ISBN:
9789955234234
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/28537
Updated:
2022-01-26 21:02:04
Metrics:
Views: 43
Export: