Sutartinių vaidmuo mokinių etninio ugdymo procese

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Sutartinių vaidmuo mokinių etninio ugdymo procese
Alternative Title:
Role of sutartinės songs in the process of ethnic education of schoolchildren
In the Journal:
Liaudies kultūra. 2010, Nr. 4, p. 30-34
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
Etninė muzika; Mokinys; Mokykla; Muzikos mokytojas; Sutartinės; Sutartinės, etninė muzika, mokykla, mokinys, muzikos mokytojas.
EN
Contractual, ethnic music, school, student, music teacher; Ethnic music; Music teacher; Musical teacher; Pupil; School; Schoolchildren; Sutartinės songs.
Summary / Abstract:

LTBendrojo lavinimo mokyklos muzikos pamokose dažniausiai praktikuojamas aktyvusis mėgėjiškas muzikos pažinimas. Sutartinių mokymas muzikos pamokoje yra aktuali tema. Pagrindinė straipsnio problematika susijusi su ankstyvojo polifoninio muzikavimo tęstinumo ir perdavimo tradicijų aktualizacija. Dabar, kai gyvoji sutartinių atlikimo tradicija Lietuvoje išnykusi, ypač reikalingi tokie muzikos pedagogai (etnomuzikologai, etnoinstrumentologai), kurie puikiai išmanytų ir galėtų perteikti šias unikalias tradicijas: sutartinių repertuaro ypatumus, darbo specifiką, taikomus mokymo būdus, metodiką, kad sutartinės būtų atliekamos kuo taisyklingiau, nenutoltų nuo senosios tradicijos, nebūtų iškreipta jų prasmė. Tyrimo objektas – sutartinių vaidmuo mokinių etninio ugdymo procese. Straipsnio tikslas – išanalizuoti sutartinių mokymo situaciją nūdienos bendrojo lavinimo mokykloje; nustatyti sutartinių mokymo svarbą mokinių etnokultūriniam ugdymui, požiūrį į sutartines kaip etninės kultūros ugdymo, būdą; įvertinti mokinių supratimo lygį dėl sutartinių mokymo reikalingumo. Taikyti šie tyrimo metodai: mokslinės metodinės literatūros apžvalga, anketinės apklausos apibendrinimas bei palyginimas. Nustatyta, kad giedant/muzikuojant sutartines, mokiniai susipažįsta ne tik su etninės kultūros paveldu, bet išmoksta sudėtingų muzikinių įgūdžių – giedojimo kanonu, sinkopavimo, lavina ritmo pojūtį bei polifoninį mąstymą. Nors muzikos mokytojai domisi sutartinėmis, pamokų metu jos nėra labai populiarios, mokiniai supažindinami su jomis gana formaliai, tik tiek, kiek reikalauja muzikos ugdymo programos.

ENActive and amateur familiarity with music is usually practised in music lessons in comprehensive schools. A relevant topic is teaching of glees in music lessons. The main issue of the article is related to actualization of the continuation of early polyphonic music and rendering of traditions. Currently a live performance of glees is extinct. Therefore, music pedagogues (ethnomusicologists, ethnoinstrumentologists) who would perfectly know and would be able to render these traditions (peculiarities of the glee repertoire, work specifics, applied teaching methods, methodology in order to perform the glees in the most precise way without remoteness from the old tradition and distortion of its meaning) are especially needed. An object of the research is a role of glees in the students' ethnic education process. An aim of the article is to make an analysis of the situation of glee teaching in nowadays comprehensive schools; to determine the importance of glee teaching to the ethnocultural education of students and an attitude to glees as a way of ethnic culture education; to evaluate students' understanding about the need to teach them glees. The following methods were applied in the research: review of scientific methodical literature, generalisation and comparison of questionnaires. It was determined that while singing/performing glees the students became familiar with the heritage of ethnic culture, acquire complicated music skills such as singing in canon, syncope, and develop the sense of rhythm and polyphonic thinking. Although music teachers are interested in glees, they are not very popular during lessons. Students are quite formally familiarized with them, only as much as music education programmes require.

ISSN:
0236-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/27951
Updated:
2018-12-17 12:47:26
Metrics:
Views: 33    Downloads: 5
Export: