Gyventojų emigracijos poveikio darbo rinkai vertinimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Gyventojų emigracijos poveikio darbo rinkai vertinimas
Alternative Title:
Estimates of the effects of emigration on the labour market
In the Journal:
Lietuvos statistikos darbai [Lithuanian journal of statistics]. 2010, 49, p. 12-19
Keywords:
LT
Darbo apmokėjimas / Remuneration of work; Darbuotojai / Workers; Migracija / Migration.
Summary / Abstract:

LTEuropa pasižymi intensyviais migracijos srautais, ypač iš Vidurio ir Rytų Europos į Vakarų Europą. Dėl reikšmingų padarinių tiek gyventojus išsiunčiančių, tiek ir juos priimančių šalių ekonomikai migracija jau ilgą laiką kelia daug diskusijų mokslinėje literatūroje ir valstybių lyderių susitikimuose. Mokslinėje literatūroje dažniausiai nagrinėjamas imigracijos poveikis ekonomikai, kadangi su imigracijos problemomis daugiausia susiduria didžiausios valstybės, turinčios daugiausia išteklių ir disponuojančios palyginti patikimais statistiniais duomenimis. Emigraciniai procesai aktualesni mažiau išsivysčiusiose šalyse, kurioms būdingos ir menkesnės gilios šių procesų analizės galimybės. Be to, šiose šalyse daug dėmesio skiriama protų nutekėjimo problemai. Šiame straipsnyje apžvelgiamas emigracijos poveikis darbo rinkai, konkrečiai – darbo užmokesčiui, gerovei ir pajamų perskirstymui. Straipsnyje pateikiamas nesudėtingas potencialaus emigracijos poveikio darbo užmokesčiui, pajamų perskirstymui ir gerovei pasirinktose Europos šalyse kiekybinis vertinimas. Tyrime aptartas darbo rinkos paklausos / pasiūlos modelis, taikyta Cobb-Douglas funkcija ir atliktas darbo paklausos elastingumo vertinimas. Išnagrinėjus migracijos poveikį ekonomikai analizuojančią literatūrą, išskirtos šios pagrindinės migracijos veikiamos ekonomikos sritys: darbo rinka, valstybės finansai, kainų lygis, žmogiškojo kapitalo lygis bei ekonominis augimas. Daugiausia dėmesio skiriama migracijos poveikiui darbo rinkai, ypač darbo užmokesčiui.Reikšminiai žodžiai: Darbo jėga; Darbo paklausa; Darbo paklausos elastingumas; Darbo pasiūla; Darbo rinka; Darbo užmokestis; Emigracija; , wages; Emigratio; Emigration; Labor demand elasticity; Labor markets; Labour demand; Labour force; Labour market; Labour supply.

ENEurope is distinguished by intensive migration flows, especially from Middle and East Europe to West Europe. Because of significant effects on the economies of states from which people emigrate and which accept them, for quite a long time migration is a topical issue in scientific literature and in the states' leaders meetings. Scientific literature usually analyses the influence of migration to the economy because usually the biggest states which have a lot of resources and dispose relatively reliable statistic data meet the problem of immigration. Emigration processes are more relevant in less developed countries which are characterised by lower abilities to make a deeper analysis of the processes. Moreover, a lot of attention is paid to a problem of brain drain in those countries. An article reviews the influence of emigration to the labour market, specifically, to wages, welfare and income redistribution. An article presents a non-complex quantitative assessment of a potential influence of the emigration to wages, income redistribution and welfare in chosen European countries. The research discussed a model of labour market demand and supply, applied the Cobb-Douglas functions and made an assessment of the flexibility of labour demand. After the analysis of the literature about the influence of migration to the economy, the following main spheres of economy which were influenced by migration were distinguished: labour market, state's finances, level of prices, level of human capital and economic growth. A lot of attention is paid to the influence of migration to the labour market and especially to wages.

ISSN:
1392-642X; 2029-7262
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/27601
Updated:
2021-04-16 20:23:11
Metrics:
Views: 33    Downloads: 6
Export: