Regbininkų savęs vertinimo ir agresyvumo formų sąsajos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Regbininkų savęs vertinimo ir agresyvumo formų sąsajos
Alternative Title:
Relations between rugby players' self-esteem and forms of aggression
In the Journal:
Ugdymas. Kūno kultūra. Sportas [Education. Physical training. Sport]. 2010, Nr. 3 (78), p. 113-119
Keywords:
LT
Agresyvumas; Instrumentinė agresija; Savęs vertinimas.
EN
Aggression; Instrumental aggression; Self-esteem.
Summary / Abstract:

LTSmurtas sporto srityje, pasireiškiantis per sportinę kovą ir ne tik jos metu, tampa rimta socialine problema. Agresyvios reakcijos, gebėjimas tokius impulsus kontroliuoti ar jų energiją iškrauti socialiai priimtinu būdu glaudžiai siejasi su savęs vertinimu. Tyrimo tikslas – nustatyti regbininkų savęs vertinimo ir agresyvumo formų sąsajas. Buvo tiriami 104 regbininkai vyrai, besitreniruojantys jaunių ir suaugusiųjų komandose. Rezultatai parodė, kad tirtiems regbininkams būdingiausios verbalinės ir fizinės agresijos formos, o mažiausiai būdinga netiesioginė agresija ir negatyvizmas, t. y. „atsargesnis“, pasyvesnis agresijos išreiškimas. Analizuodami duomenis pagal amžių nustatėme, kad įtarumas ir kaltės jausmas būdingesni jaunesniems regbininkams – jaunesni regbininkai labiau nepasitiki aplinkiniais ir projektuoja savo priešiškumą į kitus. Negatyvizmas būdingesnis vyresniems tiriamiesiems. Galima manyti, kad vyresni regbininkai labiau drįsta nepritarti kitų sugalvotoms taisyklėms ar garbingos kovos principams. Vyresnių regbininkų grupėje (aukštesnio savęs vertinimo) savęs vertinimo ir suminio agresyvumo rodiklio sąsajų neaptikta, tačiau jaunesnių regbininkų grupėje nustatytas neigiamas ryšys: kuo žemesnis savęs vertinimas, tuo aukštesnis agresyvumo įvertis. Tokie rezultatai atitinka daugumos tyrėjų išvadas, kad būtent žemas savęs vertinimas yra agresyvumo rizikos veiksnys. Vyresnių regbininkų savęs vertinimas patikimai siejosi tik su verbaline agresija: kuo aukštesnis savęs vertinimas, tuo labiau išreikštas polinkis verbalinei agresijai. Priešiškumas, susierzinimas, nuoskauda ir negatyvizmas neigiamai koreliuoja su jaunesnių regbininkų savęs vertinimu.

ENViolence in sports manifested during sports fights and not only, becomes a serious social problem. Aggressive reactions, ability to control such signals or to load their energy by socially admissible way are closely linked to self-evaluation. The purpose of the study is to define links between self-evaluation and aggressive forms of rugby players. 104 rugby players playing in youth and adult teams were surveyed. The results showed that surveyed rugby players have characteristic verbal and physical aggression forms. Indirect aggression and negativism, that is more passive and cautious expression of aggression is less characteristic. The analysis of data according to the age shows, that jealousy and sense of guilt is more characteristic to younger rugby players, because younger rugby players have less confidence in people roundabout and therefore project their animosity against others. Negativism is more characteristic to older survey members. It is possible to state that older rugby players dare not to accept the rules of others or the principles of straight fight. In the group of older rugby players the links of (higher self-evaluation) self- evaluation and total index of agressiveness were not found. However, a negative connection was defined in the group of younger rugby players – the less self- evaluation the higher rate of aggressiveness. These results correspond the conclusions of many researchers, that is low self-evaluation is a risk factor for aggression. Self-evaluation of older rugby players surely interrelates only with verbal aggression – the higher self-evaluation the higher expression of tendency of verbal aggression. Animosity, exasperation, soreness and negativism negatively correlate with evaluation of younger rugby players.

ISSN:
1392-5644
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/27411
Updated:
2021-02-25 10:00:03
Metrics:
Views: 6
Export: