Futbolo sporto mokyklų futbolininkų agresijos raiškos ypatumai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Futbolo sporto mokyklų futbolininkų agresijos raiškos ypatumai
Alternative Title:
Peculiarities of aggression phenomenon among football players of football sport schools
In the Journal:
Sporto mokslas [Sports science]. 2012, Nr. 2 (68), p. 28-33
Keywords:
LT
Fizinė, netiesioginė ir verbalinė agresija; Futbolininkai; Kaltės jausmas; Negatyvizmas; Skriauda; Susierzinimas; Įtarumas.
EN
Display of offence; Display of offence, suspiciousness, fault; Feeling of fault; Football players; Irritation; Negativism; Physical, indirect and verbal aggression; Suspiciousness.
Summary / Abstract:

LTNeatsitiktinai pastaraisiais metais agresija, pasireiškianti tiek sportinės kovos, tiek ir ne jos metu, tampa ypač rimta socialine problema. Sportinėje veikloje, agresyvus elgesys yra nepageidautinas ir žalingas reiškinys, todėl mokslininkai aiškinasi, kaip reikėtų agresijos apraiškas labiau mažinti. Mokslinė problema ta, kad vis dar trūksta tyrimų, kuriuose būtų analizuojamas ir kompleksiškai vertinamas komandinių sporto šakų atstovų (mūsų atveju – futbolo sporto mokyklų futbolininkų) agresyvumas pagal lytį ir amžių. Tyrimo tikslas – atskleisti futbolo sporto mokyklų 15-16 ir 17-18 metų futbolininkų agresijos raiškos ypatumus. Tyrimo objektas – 15-16 ir 17-18 metų futbolininkų (vaikinų ir merginų) agresijos raiškos ypatumai. Keliama prielaida, kad futbolo sporto mokyklų 17-18 metų futbolininkams būdingos įvairesnės agresijos pasireiškimo formos nei 15-16 metų futbolininkams. Taikyti šie tyrimo metodai: A. Buss-A. Durkee klausimynas agresijos raiškos formoms nustatyti, matematinės statistikos analizės metodas – Stjudento t kriterijus. Tyrimas buvo atliktas 2010 metais, ištirta 15-16 ir 17-18 metų 211 futbolininkų (vaikinų ir merginų). Tiriant atskleista, kad futbolo sporto mokyklų vaikinų ir merginų priešiškumas vertinamas panašiai (atitinkamai 15,65 ± 3,72 ir 16,55 ± 4,42). Pagal apibendrintą priešiškumo indeksą statistiškai patikimų skirtumų tarp merginų ir vaikinų nenustatyta (p >0,05). Skirtingos lyties futbolininkų agresyvumo indekso rezultatai rodo, kad vaikinų futbolininkų agresyvumas yra didesnis nei futbolininkių merginų (atitinkamai 17,17 ± 3,67 ir 16,26 ± 3,74 balo).Tyrimo duomenimis, futbolo sporto mokyklų 17-18 metų futbolininkų priešiškumas yra statistiškai patikimai (p <0,001) aukštesnio lygio nei 15-16 metų futbolininkų (atitinkamai 17,76 ± 3,49 ir 14,95 ± 4,12 balo). Skirtingo amžiaus futbolininkų agresyvumo indekso rezultatai rodo, kad 17–18 metų futbolininkų agresyvumas yra didesnis nei 15-16 metų futbolininkų (atitinkamai 16,71 ± 3,99 ir 15,43 ± 3,98 balo). Pagal agresyvumo indekso rodiklį tarp futbolo sporto mokyklų skirtingo amžiaus futbolininkų nustatytas statistiškai patikimas skirtumas (t(209) = 2,32; p <0,05). Taikant A. Buss-A. Durkee klausimyną buvo nustatyta, kad vaikinai futbolininkai statistiškai patikimai palankiau vertina šias agresijos raiškos formas: fizinę agresiją (p <0,001), netiesioginę agresiją (p <0,001), susierzinimą (p <0,001) nei futbolininkės. Merginoms futbolininkėms labiau būdingos šios agresijos formos: skriauda (p <0,001), įtarumas (p <0,001) ir verbalinė agresija (p <0,05). Analizuojant agresijos raišką pagal amžių nustatyta, kad 17-18 metų futbolininkams statistiškai patikimai labiau būdingos agresijos raiškos formos: fizinė agresija (p <0,05), susierzinimas (p <0,001), skriauda (p <0,001), įtarumas (p <0,05), verbalinė agresija (p <0,05), nei 13-15 metų futbolininkams. [Iš leidinio]

ENLately aggression displayed during the sporting contest and after it becomes a serious social problem. Aggressive behaviour in sport is harmful and not acceptable, thus the ways of diminution of aggression are considered. The scientific problem is lack of investigation both of analyzing and estimating aggression among athletes of team sports (in our case football players of football sport schools) according to their sex and age. The aim of investigation is to reveal the features of aggression of football players aged 15 to 16 and aged 17 to 18. The objects of study are peculiarities of aggression of football players aged 15 to 16 and aged 17 to 18 (boys and girls). It is presumed that there are more forms of aggression among football players aged 17 to 18 than among football players aged 15 to 16. During the research the following methods were applied: the A. Buss – A. Durkee questionnaire (to define the forms of aggression) and mathematical statistics (Student t test). The research was carried out in 2010 with 211 football players aged 15 to 16 and 17 to 18 (boys and girls). The research revealed the fact that animosity among girls and boys football players is estimated alike (correspondingly 15,65+3,73 and 16,55+4,42). According to generalized animosity index significant disparity between girls and boys was not established (p>0,05). Results of aggression index of different sex football players showed that the aggression of boys football players is of higher level than girls football players (correspondingly 17,17+3,67 and 16,26+3,74).According to results of investigation animosity of football players aged 17 to 18 is statistically significantly of higher level (p<0,001) than of football players aged 15 to 16 (correspondingly 16,71+3,99 and 15,43+3,98 point). According to indicator of aggression index statistically significant difference among football players of different age was defined (t(209)=2,32; p<0,05). When applying the A. Buss − A. Durkee questionnaire it was established that boys football players statistically significantly estimate more favourably such forms of aggression as physical aggression (p<0,001), indirect aggression (p<0,001), irritation (p<0,001); whereas such forms of aggression as offence (p<0,001), suspiciousness (p<0,001) and verbal aggression (p<0,005) are more characteristic to girls football players. Analyzing the display of aggression according to age it was established that such forms of aggression as physical aggression (p<0,05), irritation (p<0,001), offence (p<0,001), suspiciousness (p<0,05), verbal aggression (p<0,05) are significantly more characteristic to football players aged 17 to 18 than to football players aged 13 to 15. [From the publication]

ISSN:
2424-3949; 1392-1401
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/42174
Updated:
2019-02-24 08:36:26
Metrics:
Views: 5
Export: