Europos Sąjungos ekonomika : aktualios problemos ir raidos perspektyvos

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Europos Sąjungos ekonomika: aktualios problemos ir raidos perspektyvos
Alternative Title:
Economy of the European Union: topical problems and evolution prospects
In the Journal:
Viešasis administravimas [Public Administration]. 2008, Nr. 3, p. 6-21
Keywords:
LT
Jungtinė Karalystė (Didžioji Britanija; Great Britain; United Kingdom, UK, GB); Lietuva (Lithuania); Ekonomikos plėtra / Economic development; Ekonominė padėtis / Economic conditions; Ekonominė parama / Economic support; Finansai. Kapitalas / Finance. Capital.
Summary / Abstract:

LTPublikacijoje nagrinėjama ES raidos perspektyva augančios infliacijos ir lėtėjančios ekonomikos akivaizdoje, kai visas pasaulis, išryškėjus destruktyviai finansinei krizei, patiria ciklinį ekonomikos nuosmukį. Publikacija parašyta siekiant nustatyti ES ir Lietuvos ekonominės sistemos veikimo erdvę ir nupiešti ateities tendencijas. Reaguoti į besikeičiančius visuotinius procesus galima pasitelkus įvairias priemones, bet didžiausia reikšmė tenka fundamentalioms ekonomikos valdymo koncepcijoms - monetarinei ir fiskalinei politikai. Tuo tikslu ES reformuoja savo biudžetą orientuodamasi į sritis, sukuriančias didesnę pridėtinę vertę, kartu siekdama tolygesnio regionų išsivystymo. Verta paminėti, kad ES fiskalinę politiką įgyvendina ganėtinai ribotai, nes jos biudžetas visuomet turi būti subalansuotas ir vykdomas neatsižvelgiant į ciklinius svyravimus. Tačiau statistiniai tyrimai parodė, kad koreliacija tarp infliacijos ir ES finansinės paramos šalyse narėse yra tiesiogiai priklausoma. Vienintelė reali priemonė adekvačiai reaguoti į aktualius procesus ir ateities perspektyvas lieka Europos centrinio banko vykdoma monetarinė politika. Čia taip pat susiduriama su prieštaringais procesais. Visoje ES įsivyravo gana didelė infliacija, ir siekdamas ją įveikti Europos centrinis bankas nustatė vieną aukščiausių palūkanų normų nuo 2000 m., tuo tarpu pats ekonomikos augimas yra stipriai sulėtėjęs. Ištyrus minėtus faktus prieita prie išvados: didžioji dalis monetarinės politikos tenka europiniam valdymo lygmeniui, o fiskalinės politikos priemonės lieka nacionalinių valstybių prerogatyva. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: ES fiskalinė politika; Ekonomikos nuosmukis; Finansinė parama; Parama; Plėtra; Raidos perspektyva; Development; Development of perspective; EU fiscal policy; Economical recession; European Union; Financial support; Support; Europos Sąjunga (European Union).

ENAn EU development prospect provided in the article in a background of the problematic situations of growing inflation and economical recession is very significant presently, when the entire world, having faced a destructive financial crisis, is experiencing a cyclical economical downturn. The publication is written with the purpose to determine the operating domain of the EU and Lithuanian economical systems and to draw a trend of the future. The importance of the European Union as a global region cannot be questioned having assessed the fact that the EU creates the highest part of world˙s GDP and is among the main partners of global trade. We can react to the changing global and local-level processes in different ways, but the main role belongs to the fundamental economical management concepts, i.e. monetary and fiscal policies. For the above reasons, the European Union is reforming its budget trying to orient its financial support to the areas that generate a higher value added and is seeking a more cohesive regional development. It is worth while mentioning that the EU is quite limited in implementation of its fiscal policy, as the EU budget must be balanced and implemented independently from cyclical fluctuations. Nevertheless, statistical research indicates that the correlation between inflation and the EU financial support provided to its member states has a direct relationship. Having evaluated the limited character of the EU fiscal policy, the only real instrument that could allow an adequate reaction to the significant processes and future prospects is the monetary policy carried out by the European Central Bank.Nonetheless, here we have contradictory processes, too. A sufficiently high level of inflation has settled all over the EU, and the European Central Bank has set one of the highest interest rates since 2000 in order to combat it, although economical growth itself has significantly slowed down. The above findings of the publication allow drawing one more conclusion, i.e. even though the main part of the monetary policy is managed on the "European" l evel of government, the instruments of fiscal policy still remain a national-level competence of the member-states. [From the publication]

ISSN:
1648-4541; 2351-7069
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/26612
Updated:
2013-09-05 11:13:16
Metrics:
Views: 41
Export: