Zigmas Zinkevičius. Krikščionybės ištakos Lietuvoje : Rytų krikščionybė vardyno duomenimis : recenzija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Recenzija / Book review
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Zigmas Zinkevičius. Krikščionybės ištakos Lietuvoje: Rytų krikščionybė vardyno duomenimis: recenzija
In the Journal:
Baltu filoloģija. 2007, t. 16, Nr. 1/2, p. 157-164
Recenzuojama knyga: Krikščionybės ištakos Lietuvoje Vilnius : Katalikų akademija, 2005 110 p.
Keywords:
LT
Asmenvardžiai; Kilmė; Krikščionybės istorija; Kultūriniai kontaktai; Onomastika; Vardynas.
EN
Cultural contacts; History of Christianity; Onomastics; Onyms; Origin; Person names; Personal names.
Summary / Abstract:

LTRecenzijoje aptariama Zigmo Zinkevičiaus knyga, pratęsianti autoriaus kalbos duomenimis paremtus Lietuvos krikščionybės istorijos tyrimus. Knygos skyrius recenzentas tematiškai suskirsto į keturias dalis. Pirmoji dalis – įvadinė. Antrojoje nagrinėjamas seniausias lietuviškų asmenvardžių sluoksnis. Trečiojoje dalyje atskleidžiama iš rytų gauto vardyno raida. Ketvirtojoje dalyje aptariami platesni klausimai. Recenzento nuomone, autorius išdėsto įdomų pažiūrį į lietuviškų pavardžių slavinimą: jos nebūtinai buvusios skolintos, bet galėjo suslavėti per raštines pačioje Lietuvoje. Apgailestaujama, kad šis požiūris liko tik interpretacija ir netapo metodiniu tyrimų principu. Autorius užsibrėžia uždavinį iškelti aikštėn lietuvių vardyne, gyvenamųjų vietų pavadinimuose ir vandenvardžiuose slypinčius krikščioniškus vardus, patekusius iš Rytų. Nusistatomi kriterijai, leidžiantys Rytų kilmės vardus atskirti nuo atėjusių iš Vakarų: visų pirma tai vėlyvosios graikų kalbos fonetikos ypatybių atspindžiai. Paskutiniuose knygos skyriuose aprašomas rytų baltų genčių suslavėjimas, pereinama prie bendresnių publicistinio pobūdžio svarstymų. Keliama mintis, kad asmenvardžiai ir vietovardžiai, padaryti iš kito tikėjimo tautų pavadinimų (Žydkaimis, Netikša, Nevieriai ir kt.), rodą didelę kitatikių toleranciją. Ji neįtikina: kai kurie iš tokių pavadinimų galėtų būti pravardinės kilmės. Apibendrinama, kad knyga yra kompiliacinio pobūdžio veikalas, nagrinėjamu klausimu neteikiantis naujų sprendimo būdų, idėjų ar duomenų, o tik kartojantis jau anksčiau autoriaus ir kitų tyrėjų paskelbtus dalykus.

ENThe review discusses a book by Zigmas Zinkevičius, which continues research into the history of Lithuanian Christianity based on the data of the author’s language. The reviewer has systematically divided the book into four parts according to the topics. The first part is an introduction. The second part explores the oldest layer of the Lithuanian personal names. The third part reveals the development of the collection of personal names received from the East. Wider issues are covered in the fourth part. According to the reviewer, the author presents an interesting approach towards the slavofication of Lithuanian surnames; they were not necessarily borrowed, but they could have become Slavic through offices in Lithuania. It is unfortunate that such view remained an interpretation and did not become a methodical principle of research. The author set himself an objective to reveal Christian names, that had come from the East, hidden in the collection of Lithuanian personal names, proper names of residential areas and names of water bodies. The criteria are set, pursuant to which Oriental names are distinguished from names originating in the West: primarily this is related to the phonetic characteristics of the latest Greek language. Last chapters of the book describe slavofication of the eastern Baltic tribes and provide a more general journalistic type of considerations. An idea is raised that personal names and proper names of places, made from names of peoples of other faiths (e.g., Žydkaimis, Netikša, Nevieriai, etc.) showed strong tolerance of people of other faiths. It is concluded that the book is a work of compilation, which does not provide new solutions, ideas or data relating to the issue, but merely repeats what has already been published by the author and other researchers.

ISSN:
1691-0036
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/26407
Updated:
2021-03-01 09:00:38
Metrics:
Views: 14
Export: