Environmental legal problems in the context of globalization

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Environmental legal problems in the context of globalization
Alternative Title:
Aplinkosaugos teisinės problemos globalizacijos sąlygomis
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2010, Nr. 1 (119), p. 197-210
Keywords:
LT
Aplinkosaugos teisė; Globalizacijos procesai; Globalizacijos procesas, integruota aplinkosauga, aplinkosaugos teisė; Integruota aplinkosauga.
EN
Environmental protection law; Globalization processes; Globalization processes, integrated environmental protection, environmental protection law; Integrated environmental protection.
Summary / Abstract:

LT[...] Straipsnyje autorius pagrindžia idėją, kad, viena iš pagrindinių teisinių kenksmingo taršos poveikio aplinkai ir visuomenei ribojimo bei neutralizavimo priemonių yra integruoto aplinkosaugos teisinio reguliavimo sistema. Tokio teisinio reguliavimo objektas, autoriaus nuomone, yra aplinkos objektų ir išteklių (atmosferos klimato, žemės paviršiaus ir jos gelmių, vandens, oro, biologinės įvairovės ir kita) kaip darnios visumos apsauga nuo ūkinės arba antropogeninės veiklos sukeliamos taršos. Šiuos santykius reguliuoja tarptautinių susitarimų, Europos Sąjungos ir Lietuvos teisės aktų sistema, kuria remiantis Aplinkosaugos teisėje formuojasi naujas integruotas teisinis institutas. Straipsnyje keliami ir nagrinėjami kai kurie probleminiai minėto teisės instituto reguliuojami klimato kaitos ribojimo bei aplinkos taršos integruotos prevencijos ir kontrolės santykiai. Palyginęs šiuos santykius reguliuojančių tarptautinių susitarimų, ES ir Lietuvos teisės aktų nuostatas autorius daro išvadą, kad Lietuva nevisiškai įgyvendino savo tarptautinius šios srities įsipareigojimus. Nacionalinė aplinkosaugos teisės sistema iš esmės nepritaikyta veiksmingai reguliuoti tokius aplinkosaugos santykius. Jų reguliavimas yra fragmentinio pobūdžio, neadekvatus ir netinkamos teisinės formos. Juos iš esmės reguliuoja ne įstatymai, bet Aplinkos ministerijos teisės aktai. Straipsnyje pateikiami pasiūlymai integruotos aplinkosaugos teisiniam reguliavimui tobulinti. Siūloma patobulinti pagrindinį Aplinkos apsaugos įstatymą ir priimti naujus Klimato apsaugos ir Taršos integruotos prevencijos bei kontrolės įstatymus. [Iš leidinio]

ENThe author of the article describes globalization processes as inevitable historic and objective phenomena, the driving force of society’s development and progress. It is emphasized that these processes result in harmful effects of global character on the environment and society. In the opinion of the author, one of the most important negative effects of globalization is the increase in environmental pollution which in turn results in the change of climate, extreme ecological situations, and threats to the natural environment and human health. The author argues that one of the main legal instruments for limiting and neutralizing the harmful effect of pollution on the environment and society is the integrated system of environmental legal regulation. The author considers the safeguarding of the environmental objects and resources (climate atmosphere, soil and subsoil, water, air, biologic diversity, etc.) as the object of the legal regulation of the integrated environmental protection. What is more, the author of the article analyzes certain problematic aspects related to climate change and integrated prevention and control of climate pollution which are regulated under the new integrated institute of environmental protection under the environmental protection law.The author compares the provisions of international agreements, the European Union and Lithuanian legislation regarding these relations and concludes that Lithuania has not fully met its international obligations in this field. The national legal system on environmental protection is not adjusted to an effective regulation of environmental relations; such regulation is fragmental, not adequate, and does not have a proper legal form. The relevant relations are regulated by the legal acts of the Ministry of the Environment rather than by laws. Finally, the author offers solutions for the improvement of the legal regulation of integrated environment protection. It is suggested to improve the main law on environmental protection and adopt new laws on climate protection as well as develop an integrated system of the prevention and control of pollution. [text from author]

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/26109
Updated:
2018-12-17 12:43:17
Metrics:
Views: 82    Downloads: 3
Export: