Марина Летягина-Белевская - писательница и общественная деятельница

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Rusų kalba / Russian
Title:
Марина Летягина-Белевская - писательница и общественная деятельница
Alternative Title:
Marina Letiagina-Belevskaja - rašytoja ir visuomenės veikėja
Keywords:
LT
Rusų diaspora Lietuvoje.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama Marinos Letiaginos-Belevskajos literatūrinė ir visuomeninė veikla tarpukario Vilniuje. Ji buvo Vilniaus rusų draugijos valdybos nare, Stačiatikių labdaros draugijos ir Rusų gimnazijos bičiulių draugijos pirmininkė, literatūros vakarų ir Religijos-filosofijos būrelio susirinkimų dalyvė ir organizatorė. Belevskaja rašė pjeses, skelbė Vilniaus rusų spaudoje apsakymus, recenzijas, straipsnius, memuarus. Jos pjesės buvo publikuojamos Vilniaus spaudoje ir statomos neprofesionalioje scenoje. Atsiminimus apie caro šeimą, Kornilovą ir Kerenskį, vokiečių okupaciją Mogiliove išspausdino dienraštis Naše vremia („Mūsų laikas“), vėliau jie išėjo atskira knygute (1932). Savo pareiga Belevskaja laikė stačiatikybės, klasikinės rusų literatūros, meno vertybių propagavimą, todėl rašė apie moteris Evangelijoje, Dostojevskį, Šaliapiną ir tik retkarčiais apie šiuolaikinę literatūrą. Belevskaja redagavo iliustruotą žurnalą jaunimui Rodnoje slovo („Gimtasis žodis“; 1934—1936). Jo tikslas buvo puoselėti tautinę savigarbą, išlaikyti rusų kultūrinį tapatumą. Žurnalas spausdino apybraižas apie rusų mokslo, meno, technikos veikėjus, išeivijos ir klasikinės poezijos eilėraščius, kuriuose dominuoja patriotinė tema ir nostalgijos motyvai. Tas pasakytina ir apie Belevskajos apsakymus, pasakas, apybraižas, atsiminimus, apysaką Grafaitė Liza. Apysakoje nostalgiškai vaizduojama rusiška buitis ir gamta, teigiama išganingos meilės gimtinei idėja; apysakos siužete įžvelgiama emigranto likimo alegorija. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Letiagina-Belevskaja, Marina; Rusų diaspora Lietuvoje; Vilniaus kultūrinis gyvenimas.

ENThe article analyzes Marina Letiagina-Belevskaja’s literary and social activities in inter-war Vilnius. She was a member of Vilnius Russian society council, Orthodox charitable society, and a chairwoman of Russian friends of gymnasium society, participant and organizer of literary evenings and religious-philosophical club. Belevskaja wrote plays, published short-stories, reviews, articles, memoirs in Vilnius region Russian press. Her plays were published in Vilnius press and staged on the amateur stage. Memoirs about tsar’s family, Kornilov and Kerensky, German occupation in Mogiliov were published by the daily “Naše vremia” [Our times], later they were published as a separate book (1932). Belevskaja considered it her duty to promote the Orthodox religion, classical Russian literature, artistic values, which led her to write about women in the Bible, Dostoevsky, Shaliapin, and only from time to time about contemporary literature. Belevskaja was an editor of the illustrated youth magazine “Rodnoje slovo” [A native word]; 1934—1936). Its aim was to cultivate national self-respect, to uphold Russian cultural identity. The magazine published short stories about Russian scientific, artistic, technical entrepreneurs, exile and classical poems dominated by the patriotic theme and motives suffused with nostalgia. The same could be said about Belevskaja’s short stories, fairytales, essays, memoirs, short story “Grafaitė Liza” [Countess Liza]. The short story depicts in nostalgic colours Russian everyday life and nature, proclaims the idea of salvation through the love of fatherland; the plot of the short story allows one to see an allegory of exiles’ destiny.

Related Publications:
Возвращение русской культуры Литвы из забвения / Павел Лавринец. Lietuvos rusai XX-XXI a. pradžioje: istorija, tapatybė, atmintis / sudarė Grigorijus Potašenko (ats. redaktorius), Pavel Lavrinec, Andrius Marcinkevičius. 2013. P. 256-315, 394-395.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2588
Updated:
2021-02-17 14:47:43
Metrics:
Views: 33
Export: