Prostitucijos fenomenas : gatvės prostitucija Lietuvoje: raiška, sklaida ir kontrolė

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Prostitucijos fenomenas: gatvės prostitucija Lietuvoje: raiška, sklaida ir kontrolė
Alternative Title:
Phenomenon of prostitution: street prostitution in Lithuania: expression, spread and control
Publication Data:
Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2010.
Pages:
401 p
Notes:
Dalyk. ir asmenvardžių r-klės: p. 390-401. Bibliografija.
Contents:
Įvadas — Prostitucijos samprata — Socialinio elgesio nukrypimo supratimas — Prostitucijos fenomenas ir jo aiškinimai — Prostitucija ir jos traktuotės sociologinėse teorijose: Funkcionalistinė perspektyva; „Etikečių klijavimo“ perspektyva; Konfliktų teorijos perspektyva; Feminizmo perspektyva — Prostitucijos vertinimas, socialinė kontrolė ir teisinis reguliavimas kultūrose ir visuomenėse — Prostitucija ir jos vertinimas senovės pasaulyje — Prostitucija senovės Graikijoje ir Romoje — Šventasis Raštas ir ankstyvoji krikščionybė apie prostituciją — Prostitucija viduramžiais ir naujaisiais laikais — Prostitucija ir jos socialinės kontrolės idėjos XIX-XX a. visuomenėse — Požiūriai į valstybės laikyseną prostitucijos atžvilgiu — Prostitucijos socialinė kontrolė ir teisinis reguliavimas nūdienos Europos Sąjungos šalyse — Prostitucijos socialinės funkcijos ir jų prieštaringumas (ambivalentiškumas) — Šeimos ir prostitucijos seksualinės vertybės — Prostitucijos socialinės funkcijos — Šiuolaikinė prostitucija: raiška ir funkcionavimo ypatumai — Įsitraukimo / įtraukimo į prostituciją priežastys ir būdai — Prostitucijos tipai — Prostitučių gyvenimas, karjera ir aplinkos ypatumai — Klientai ir jų tipai — Suteneriai ir jų tipai — Prostitucija Lietuvoje: vertinimas ir teisinio reglamentavimo raida — Prostitucija Lietuvoje senaisiais laikais — Prostitucija ir jos reglamentavimas tarpukario laikotarpiu — Prostitucija Lietuvoje sovietmečiu (1940-1989) — Prostitucija dabarties Lietuvoje: priežastys, paplitimas, teisinės bazės taikymo veiksmingumas — Pagrindinės prostitucijos gyvavimą lemiančios priežastys — Prostitucijos organizavimas ir paplitimas Lietuvoje — Prostituciją reglamentuojanti teisinė bazė ir jos taikymo veiksmingumas — Gatvės prostitutės: socialinis statusas, vaidmuo ir raiška — Gatvės prostitučiGatvės prostitutės: socialinis statusas, vaidmuo ir raiška — Gatvės prostitučių socialinis statusas ir vaidmuo — Gatvės prostitučių grupės ir jų raiškos ypatumai — Gatvės prostitučių gyvenimo būdo bruožai ir jo kaitos galimybių vertinimas — Tyrimo metodologija ir metodika — Įsitraukimo į prostituciją aplinkybės, priežastys ir trukmė — Gatvės prostitučių gyvenimo būdo bruožai — Buvimo gatvėje ir galimybių keisti gyvenimo būdą vertinimas— Gatvės prostitučių asmens bruožai — „Smogiamųjų“ ir pralaimėtojų bruožų vertinimas — Būdo bruožų priklausomybė nuo statuso gatvėje, amžiaus ir išsilavinimo — Darbo gatvėje nulemti asmenybės bruožai — Gatvės prostitučių vertybinės nuostatos — Asmens savybių ir tarpusavio santykių vertinimas — Požiūris į klientus ir jų vertinimas — Požiūris į policijos pareigūnus ir jų vertinimas — Vertybių prioritetai: gyvenimo prasmė ir sėkmė — Gatvės prostitučių patiriama prievarta, fobijos ir pagalbą teikiančių tarnybų vertinimas — Gatvės prostitučių fobijos, patiriamos prievartos būdai ir jų šaltiniai — Pagrobimo / išvežimo dirbti į užsienio viešnamius vertinimas — Prievartos suvokimas ir tarnybų, teikiančių prostitutėms pagalbą, vertinimas — Prostitucijos legalizavimo / nelegalizavimo problemos: iššūkiai ir atsako galimybės — Prostitucijos sprendimo būdų paieška: užsienio šalių patirtis — Tyrimo metodologija ir metodika — Visuomenės socialinių grupių požiūris j prostitucijos legalizavimą / nelegalizavimą — Gatvės prostitučių nuostatos — Apibendrinamosios išvados — Siūlymai — Literatūra — Priedai — Summary — Dalykinė rodyklė — Asmenvardžių rodyklė.
Keywords:
LT
Gatvės prostitucija; Kontrolė; Marginalinė grupė; Prostitucija; Raiška; Sklaida; Socialinė kontrolė.
EN
Control; Dissemination; Manifestation; Marginal group; Prostitution; Social control; Street prositution.
Summary / Abstract:

LTSocialiniai nukrypimai egzistavo visais laikais ir visose visuomenėse. Socialinį nukrypimą apibūdina dvi savybės: vyraujančių visuomenėje normų pažeidimas ir stigmos kūrimas. Vienas iš socialinio elgesio nukrypimų yra prostitucija. Monografijos tikslas – išanalizuoti gatvės prostitučių kaip specifinės socialinės atskirties grupės, gyvenimo būdo, vertybinių prioritetų patiriamos prievartos ir elgsenos ypatumus ir atskleisti jų ir visuomenės socialinių grupių požiūrį į prostitucijos legalizavimą ir jo pasekmes. Siekiant šio tikslo, buvo atlikti du tyrimai: 1) Gatvės prostitučių gyvenimo būdo, vertybinių nuostatų ir patiriamos prievartos tyrimas; 2)Visuomenės socialinių grupių ir gatvės prostitučių požiūrio į prostitucijos legalizavimą / nelegalizavimą tyrimas. Monografiją sudaro 12 skyrių, išvados, siūlymai, literatūros sąrašas, priedai, santrauka anglų kalba, dalykinė ir asmenvardžių rodyklės. Tyrimas parodė, kad pagrindinės moterų įsitraukimo į prostituciją priežastys yra trejopos: ekonominės (skurdas, nepritekliai ir noras lengviausiu būdu juos įveikti), asmeninės (vaikystėje patirta seksualinė prievarta, dramatiški išgyvenimai ir netektys) ir priklausomybės (įsitraukimas į alkoholizmą ir narkotikų vartojimą). Atėjimas į prostituciją yra procesas. Visada tokiam žingsniui paskatina konkreti situacija, kurios pats individas išspręsti negali. Tada į pagalbą ir ateina „globėjas“, kuris sukuria aplinką, skatinančią „auką“ įsitraukti į prostituciją.

ENSocial deviance has existed in all times in all societies. Deviance can be characterised by two attributes: violation of social norms and stigmatization. Prostitution is one of social behaviour deviations. The aim of the monograph is to analyse the peculiarities of the lifestyle, values priorities, behaviour and coercion suffered by street prostitutes as a specific socially excluded group and to reveal their and society’s attitude to the legalisation of prostitution and its consequences. With a view to achieving this aim two researches were carried out: 1) a research of the lifestyle, values and coercion suffered by street prostitutes; 2) a research of the attitude of society and street prostitutes to the legalisation of prostitution. The monograph consists of 12 chapters, conclusions, recommendations, bibliography, annexes, abstract in English, indexes of concepts and names. The research showed that the main reasons for women’s involvement in prostitution are three: economic (poverty, deprivation and a wish to overcome this in the easiest way), personal (sexual abuse in childhood, dramatic experiences and losses), and addiction (alcohol and drugs). Becoming a prostitute is a process. It is always a specific situation which impels a person to make this step and which cannot be solved by that person. Subsequently, a “guardian” shows up and creates an environment which impels a “victim” to become involved in prostitution.

ISBN:
9789955205142
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/25451
Updated:
2021-01-06 21:12:48
Metrics:
Views: 71
Export: