Lietuvių tautinio identiteto raiška globalizacijos kontekstuose : tarp lokalumo ir daugiakultūriškumo

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvių tautinio identiteto raiška globalizacijos kontekstuose: tarp lokalumo ir daugiakultūriškumo
In the Book:
Lietuviškojo identiteto trajektorijos / sudarė Vytis Čiubrinskas, Jolanta Luznecovienė. Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2008. P. 153-172
Keywords:
LT
Daugiakultūriškumas; Etninis identitetas; Globalizacija; Identitetas; Lietuviškumas; Lokalumas; Nacionalinis identitetas; Tautinis tapatumas.
EN
Ethnic identity; Globalisation; Globalization; Identity; Lithuanianess; Local; Locality; Multiculturalism; National identity.
Summary / Abstract:

LTGlobalizacija kelia iššūkius tautiniam identitetui visų pirma per įvairiausias kultūrinio skirtingumo, deteritorizacijos ir panašias patirtis, kurios susijusios tiek su euroglobalizacija, tiek su globaliu transnacionalumu. Būtent susidūrimą su kitomis kultūromis, kitoniškumu daugelis tyrinėtojų apibūdina kaip esminį globalizacijos iššūkį tautiniam identitetui. Todėl tikslinga tirti lietuvių identiteto raišką bei kaitą įvairiuose globalizacijos iššūkių veikiamuose Lietuvos kontekstuose – nuo mažiausiai globalizuotų lokalių kultūrų iki heterogeniškų, labiausiai paveiktų kitoniškumo kultūros kontekstų. Straipsnyje siekiama, remiantis empirinio biografinio tyrimo medžiaga, išsiaiškinti individo lygmens lietuvių tautinio identiteto raiškos pokyčius kultūros kaitos procesų, visų pirma kultūrinės įvairovės didėjimo ir kultūros deteritorizacijos, kontekstuose. Taigi, akcentuojamas dvi tyrimo kryptys – lietuvių identiteto konstravimas ir raiška lokaliuose ir daugiakultūriškuose kontekstuose. Tyrimo rezultatai atskleidžia, jog ir lokaliuose, ir daugiakultūriškuose, ir transnacionaliniuose kontekstuose kuriamam lietuvių identitetui būdingas individualizacijos ir subjektyvumo didėjimas. Taip pat visuose kontekstuose tautinio identiteto raiška modernėja: mažėja raiškos ritualizacijos laipsnis, racionalūs pilietiniai veiksmai tampa svarbesni už simbolinius. Be to, tiek homogeniškuose, tiek daugiakultūriškuose Lietuvos kontekstuose vyrauja etninė-prigimtinė lietuvių identiteto samprata.

ENGlobalisation generates challenges for national identity first of all through various experiences of cultural differences, deterritorisation and other similar experiences, which are related to Euroglobalisation and global transnationality. The majority of researchers describe the collision with other cultures and other attitudes as the main challenge of globalisation to national identity. Therefore, the expression of Lithuanian national identity and its changes in various Lithuanian contexts affected by globalisation challenges ranging from least globalised local cultures to heterogeneous culture contexts most affected by otherness should be studied. Basing on the material of an empiric biographical research, the article seeks to analyse changes in the expression of the Lithuanian national identity at an individual level in contexts of processes of culture changes, i.e. the increasing cultural variety and cultural deterritorisation. Therefore, two research directions are highlighted, i.e. the building of Lithuanian identity and its expression in local and multicultural contexts. The results of the research reveal that the the growth of individualism and subjectivity is characteristic of Lithuanian identity built in local, ulticultural and transnational contexts. The expression of the national identity in all contexts is getting more modern: the ritualization degree of the expression is decreasing; rational civil actions are becoming more important than symbolic. In addition, homogeneous and multicultural Lithuanian contexts have the notion of Lithuanian identity to be of ethnic and original origin prevailing.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/25361
Updated:
2018-02-13 15:30:23
Metrics:
Views: 11
Export: