Sporto vadybininkų profesinės karjeros pasirinkimą lemiantys veiksniai ir asmenybės savybės

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Sporto vadybininkų profesinės karjeros pasirinkimą lemiantys veiksniai ir asmenybės savybės
Alternative Title:
Features and personal characteristics related to sports manager career influencing the professional career selection
In the Journal:
Ugdymas. Kūno kultūra. Sportas [Education. Physical training. Sport]. 2007, Nr. 4 (67), p. 94-101
Keywords:
LT
Karjera; Profesinis rengimas; Sporto vadyba.
EN
Career; Professional preparation; Sports management.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pateikiama sporto vadybininkų profesinės karjeros pasirinkimo analizė universitetinių profesinių studijų proceso pradžioje (I kurso) ir pabaigoje (IV kurso) (apklausti Lietuvos kūno kultūros akademijos turizmo ir sporto vadybos specialybės studentai). Tyrimu siekta išsiaiškinti, kokie išoriniai ir vidiniai veiksniai lemia sporto vadybininkų profesinės karjeros pasirinkimą. Mokslinė problema yra ta, kad tyrimais nėra išskirta veiksnių ir asmenybės savybių, turinčių įtakos sporto vadybininko profesinės karjeros pasirinkimui, ir kaip tai susiję su kursu, kuriame studentai mokosi. Tiriamąją imti sudarė 203 I kurso ir 195IV kurso studentai. Studentai pasirinkti netikimybinės atsitiktinės atrankos principu. Remiantis VDU Sociologijos katedros anketa ,,Profesija" (Savickienė, 2000) buvo sudaryta modifikuota apklausos anketa, kuri padėjo nustatyti turizmo ir sporto vadybos specialybės studentų profesinės karjeros planavimą ir pasirinkimą lemiančius veiksnius, ištirti jų asmenines savybes ir, studentų nuomone, su vadybininko profesine karjera susijusias savybes, vertybes darbe, kurios padėtų siekti karjeros, informacijos trūkumą, susijusi su vadybininko profesine karjera. Didžioji dauguma I kurso (2001-2002 m.) (86,79%) ir IV kurso studentų (2004-2005 m.) (85,71%) kaip veiksnius, labiausiai turinčius įtakos jų pasirengimui profesinei karjerai, išskyrė informacijos teikimą per TV, radiją ir kitas informavimo priemones. Jie stengėsi geriau pažinti save, savo poreikius bei domėjosi mokymo įstaigų teikiama informacija.Vertindami asmenines su profesine karjera susijusias savybes absoliuti dauguma (100%) respondentų IV (2004-2005 m. m.) kurse įvardijo gebėjimą bendrauti bei pasitikėjimą savimi, ir su tuo sutiko didžioji dauguma (98,18%) respondentų I kurse (2001-2002 m. m.). IV kurse (2004-2005 m. m.) studentai antra pagal svarbą nurodė iniciatyvumą, trečia — valios, ištvermės ir puikių intelektinių gebėjimų reikšmę, o I kurse (2001-2002 m. m.) respondentai antra laikė atsakomybės jausmą, trečia - valią ir ištvermę. [Iš leidinio]

ENThe analysis of sports managers professional career selection at the beginning of process of university professional studies (1st year) and at the end (4th year) (based on the example of tourism and sports management profession at the Lithuanian Academy of Physical Education) is presented in this article. The research aimed to identify internal and external factors influencing the professional career selection of sports managers. The scientific problem was that we were unable to find any identification of factors and personal characteristics that influence professional preparation of sports managers in relation to the years of studies of students in research papers. Research sample consisted of 203 1st year students and 195 4th year students. The students were chosen by the principle of nonprobability accidental selection. A modified questionnaire was made on the basis of the questionnaire "Profession" made up by the Sociology Department of Vytautas Magnus University (Savickienė, 2000), which let to determine the features influencing the students' professional career planning and the choice of tourism and sports management profession, to investigate their personal characteristics and (in the opinion of students) - the characteristics related to the manager's professional career, professional values, which would let to seek the career, and the shortage of information related to professional career of manager.The majority of the 1st year (2001-2002) students (86.79%) and the 4th year (2004-2005) students (85.71%) mentioned information on TV, radio and other information sources as factors which influenced their preparation for professional career, they tried to know themselves and their needs better and they were interested in the information provided by the institutions of education. By evaluating personal characteristics related to the preparation for professional career the absolute majority (100%) of the respondents in the 4th (2004-2005) year mentioned communication skills and confidence, 98.18% of the respondents in the 1st year (2001-2002) agreed with that. In the second place the students who were in the 4th year (2004-2005) mentioned initiative, in the third place - will and endurance, and the importance of intellectual skills. The students in the 1st year (2001-2002) mentioned responsibility in the second place, and will and endurance - in the third place. [Text from author]

ISSN:
1392-5644
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/25344
Updated:
2021-02-25 10:00:31
Metrics:
Views: 10    Downloads: 1
Export: