Financial ratios of the country's enterprises in the face of economic growth and decline

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Financial ratios of the country's enterprises in the face of economic growth and decline
In the Journal:
Ekonomika. 2010, t. 89 (1), p. 32-48
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Finansiniai rodikliai; Efektyvumas; Visuminis santykis; Vidutinis svertinis metodas; Financial ratios; Efficiency; Aggregate ratio; Weighted mean method.
Keywords:
LT
Efektyvumas; Finansiniai rodikliai; Vidutinis svertinis metodas; Visuminis santykis.
EN
Aggregate ratio; Efficiency; Financial ratios; Weighted mean method.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojami Lietuvos įmonių pagal ekonomikos sektorius finansiniai rodikliai 1998–2008 m. laikotarpiu. Tiriamuoju laikotarpiu, kuris buvo pasirinktas sąmoningai ir tikslingai, Lietuvos ekonomika patyrė dvi recesijas: pirmoji buvo po Rusijos krizės 1998 m., o antroji prasidėjo 2008 m., kartu su pasauline finansų krize. Tarp dviejų krizių laikotarpių buvo stebimas greitas ekonomikos augimas. Straipsnyje Lietuvos ekonomikos sektorių efektyvumas vertinamas taikant įvairius finansų rodiklius, atspindinčius įvairius ekonominio vieneto veiklos aspektus: jo gebėjimą užtikrinti pajamas, generuoti pelną, tinkamai vykdyti įsipareigojimus, tinkamai išnaudoti esamą potencialą, nesukelti rizikos ateities veiklai. Kadangi nėra sukurta bendros metodologijos ekonominiam efektyvumui įvertinti, straipsnyje siūloma suformuoti integruotą agreguotą koeficientą, kuris leistų palyginti tarpusavyje ekonomikos sektorius ir nustatyti jų efektyvumo lygį, remiantis finansų rodiklių komplektu, o ne kiekvienu iš jų atskirai. Eksperimentai ir skaičiavimai parodė, kad tam tinkamiausias yra svorinio aritmetinio vidurkio metodas. Buvo sudarytas agreguotas efektyvumo koeficientas, kuris parodė daugumos Lietuvos ekonomikos sektorių ir visos ekonomikos efektyvumas buvo patenkinamas ir iki 2008 m. jis išlaikė kilimo tendenciją. Ekonominio augimo laikotarpiu ekonominis efektyvumas neaugo taip greitai, kaip pati ekonomika. Todėl susidūrus su sunkumais, efektyvumas staigiai pradėjo mažėti. Lietuvos ekonomika bendrai, o kai kurie sektoriai ypač, neįvertino rizikos ir galimo ekonomikos sulėtėjimo.

ENThe author analyses financial ratios of Lithuanian enterprises by economic sectors in the period from 1998 to 2008. During the period in question, which was selected consciously and purposefully, Lithuanian economy experienced two recessions: the first one took place after the Russian crisis 1998 and the second started in 2008, together with the global financial crisis. In the period between the two crises, a rapid economic development was observed. In the paper, the efficiency of the sectors of Lithuanian economy is assessed using various financial ratios, reflecting various aspects of performance of an economic entity: its capability to secure income, to perform profitably, to properly manage liabilities, to make proper use of available potential, to avoid jeopardising its further performance. Since no common methodology for the assessment of economic efficiency has been developed, it is offered to form an integral aggregate ratio to make possible the intercomparison of economic sectors and to determine the level of efficiency based on a set of financial ratios but not on each of them separately. The experiments and calculations performed showed that most suitable is the weighted arithmetic mean method. [From the publication]

ISSN:
1392-1258; 2424-6166
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/25299
Updated:
2018-12-17 12:41:55
Metrics:
Views: 26    Downloads: 6
Export: