Tax system evaluation model

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Tax system evaluation model
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Daugiakriterinis vertinimas; Daugiakriterinis įvertinimas; Metodai; Mokesčių sistema; Rodikliai; Rodiklis; Indicator; Indicators; Methods; Multicriteria evaluation; Tax system.
Keywords:
LT
Daugiakriterinis įvertinimas; Daugiakriterinis vertinimas; Metodai; Mokesčiai / Taxation; Rodikliai; Rodiklis.
EN
Indicator; Indicators; Methods; Multicriteria evaluation; Tax system.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama mokesčių sistemos kaip vieningos visumos vertinimo problema. Atskleidus esamų vertinimo metodų spragas, mokesčių sistemai vertinti pasiūlytas mokesčių sistemos vertinimo modelis. Siūloma, kad mokesčių sistemos būtų vertinamos taikant hierarchinę vertinimo sistemą, kurią sudaro pirminiai, dalinai integruoti ir kompleksiškai integruoti rodikliai. Pirminiai nesikartojatysų rodikliai suskirstyti į tris grupes, skirtas mokesčių sistemai per tam tikro aspekto prizmę. Dalinių integruotų rodiklių sintezė sudaro prielaidas vertinti mokesčių sistemas kompleksiškai. Rodiklių reikšmingumai atskleidžia santykį tarp rodiklių, jų įtaką galutiniam vertinimui. Kompleksinis mokesčių sistemos vertinimas suteikia galimybę atlikti mokesčių sistemos kaip visumos sisteminę analizę ir gauti kiekybinį įvertį. Atlikus empirinių tyrimų rezultatų analizę ir sintezę atskleisti mokesčių sistemos vertinimo metodų trūkumai, sudarantys kliūtis įvairiapusiškai įvertinti mokesčių sistemą. Straipsnyje pasiūlytas kompleksinio mokesčių sistemų vertinimo modelis turi tokius privalumus: kiekybinis vertinimas suteikia objektyvumo, sudaro sąlygas pagrįsti mokesčių sistemos tobulinimą fiskaliniais skaičiavimais; mokesčių sistemą galima nagrinėti kaip visumą; tarpvalstybinė mokesčių sistemų lyginamoji analizė sudaro prielaidas atskleisti santykinę mokesčių sistemų kokybę įvairiose šalyse, išgryninti geriausios praktikos pavyzdžiai, kurie gali būti panaudoti tiriamos valstybės mokesčių sistemos kokybei gerinti. Vertinimo sistema gali būti taikoma įvairiems vertintojo poreikiams.

ENThe main problem examined in current article is the evaluation of the tax system as a uniform totality. The crystallization of shortcomings of the tax system evaluation methods has been followed by justification of the development of a tax system evaluation model. It is suggested that tax systems should be evaluated through the hierarchic evaluation system consisting of primary, partial-integrated and complex-integrated indicators. Primary non-recurrent indicators are classified into three groups and aimed at evaluating the tax system through the prism of a certain aspect. The synthesis of partial integrated indicators creates preconditions for complex evaluation of tax systems. The identified significance levels of indicators demonstrate the relation between the indicators and their impact on the final evaluation. Complex tax system evaluation provides (with) a possibility to conduct a systematic analysis and to generate a quantitative estimate. [text from author]

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/25253
Updated:
2015-11-22 12:54:54
Metrics:
Views: 19
Export: