Atminties įprasminimas miesto aikštėje : nuo paminklo iki patirčių erdvės : mokomoji knyga

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Atminties įprasminimas miesto aikštėje: nuo paminklo iki patirčių erdvės : mokomoji knyga
Alternative Title:
Memorial designs in the city square: from monument to experience space
Publication Data:
Vilnius : Technika, 2010.
Pages:
80 p
Notes:
Bibliografija. Reikšminiai žodžiai: Aikštė; Atmintis; Memorialas; Miesto aikštė; Paminklai, architektūra; Paminklas; Skulptūra; Sociakultūrinis kontekstas; Vieša erdvė; Viešosios erdvės; Visuomeninės erdvės; Architecture; City square; Memorial; Memory; Monument; Monuments; Public space; Public spaces; Sculpture; Social spaces; Socio-cultural context; Square.
Keywords:
LT
Aikštė; Memorialas; Miestai ir miesteliai / Cities and towns; Paaugliai / Adolescents; Kultūros paveldas / Cultural heritage; Sociakultūrinis kontekstas; Vieša erdvė; Viešosios erdvės / Public spaces; Visuomeninės erdvės; Kolektyvinė atmintis / Collective memory.
Summary / Abstract:

LTKnygoje nagrinėjama dviejų erdvinio meno šakų – architektūros ir skulptūros – sąveika miesto aikštėje. Dėmesys sutelkiamas į paminklus, memorialinę paskirtį turinčius menų sąveikos objektus. Atskleidžiami paminklų statymo miestų aikštėse raidos dėsningumai, memorialinių objektų vieta visuomeninių erdvių formavimo procesuose, jų formos ir turinio ryšys su sociokultūriniu kontekstu. Studijoje įvairiais pjūviais nagrinėjami iškiliausi skirtingų laikotarpių Lietuvos ir kitų šalių paminklų pavyzdžiai, laikantis nuostatos, kad atminties įprasminimo pavidalus galima perprasti tik išplėstiniame Vakarų miestų tradicijos kontekste. Knygą sudaro trys skyriai, kuriuose sistemiškai nagrinėjami skirtingi paminklų statymo aikštėse aspektai. Pirmajame skyriuje gilinamasi į ikiurbanistinę sakralinio erdvės ženklinimo tradiciją, paruošusią dirvą paminklų atsiradimui miesto visuomeninėse erdvėse, taip pat į laiko ir erdvės suvokimo raidos ypatumus; nagrinėjami esminiai paminklų statymo principai, lemiantys jais ženklinamos erdvės tapsmą morfologiškai ir semantiškai apibrėžta aplinka, analizuojama paminklų kaip ilgalaikių aikštės formantų laikinumo problema ir laikinos meninės intervencijos paminklų aplinkoje. Antrajame skyriuje, nagrinėjami būdingiausi klasikinių ir naujausių netradicinių paminklų pavidalai, juose panaudoti vaizdiniai ir papildomi struktūriniai komponentai (vandens įrenginiai, želdiniai, dangos pavidalai). Trečiajame skyriuje analizuojamas paminklų ir aikštės architektūrinio užstatymo bei už jo ribų nusitęsiančio kompozicinio miesto karkaso santykis.

ENThe book analyses the interaction of two branches of dimensional art – architecture and sculpture. A great deal of attention is paid to monuments and objects of art interaction with memorial purpose. The regularity of the development of memorial constructions in city halls, the place of memorial objects in the process of formation of public spaces, the relation of their forms and content with the social and cultural context are revealed. The study performs a multi-aspect analysis of prominent examples of Lithuanian and foreign monuments of various periods by adhering to a provision that the form of memory evocation can be perceived only in the context of Western urban traditions. The book is comprised from three sections, which systematically analyse different aspects of monument construction in squares. The first section is devoted to pre-urban tradition of sacral space marking, which prepared the ground for the emergence of monuments in public places of cities. It is also focused on the development of time and space perception. Essential principles of monument construction determining the becoming of the area they are constructed on a morphologically and semantically defined environment are studied as well as the problem of impermanence of monuments as durable formants of squires and temporary artistic intervention in the environment of monuments are analysed. The second section analyses common classical and latest non-traditional forms of monuments, visual and additional structural components used in them (water equipment, green areas, forms tof surface). The third section is focused on the interaction of the architectural composition of the squire and the urban compositional carcass beyond it.

ISBN:
9789955285779
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/25048
Updated:
2013-04-28 20:41:17
Metrics:
Views: 38
Export: