Mažmeninė prekyba Vilniaus, Kauno ir Gardino gubernijose 1861–1914 metais (tinklas, plėtra, modernėjimas) : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mažmeninė prekyba Vilniaus, Kauno ir Gardino gubernijose 1861–1914 metais (tinklas, plėtra, modernėjimas): disertacija
Publication Data:
Klaipėda, 2010.
Pages:
132, [7] p
Notes:
Disertacija rengta 2004-2009 m. Klaipėdos universitete. Dr. disert. (humanit. m.) – Klaipėdos universitetas, 2010. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Retail trade in the Vilnius, Kaunas and Grodno provinces in 1861-1914 (a network, expansion, modernisation) Vilnius : Klaipėdos universiteto leidykla, 2010 56 p
Summary / Abstract:

LTDisertacijos tyrimo objektu pasirinktas mažmeninės prekybos (reprezentuojančios industrializacijos proceso refleksijas mikrolygmenyje) tinklas, raidos procesas, prekybos plėtra ir prekybos formų modernėjimas Vilniaus, Kauno ir Gardino gubernijose XIX a. viduryje–XX a. pradžioje. Šiame tyrime bus apimta mikroekonomikos sfera koncentruojantis į visuomenės socioekonominę raidą, materialios kultūros raidos procesus, t. y. tiriamas „žemutinio“ ekonomikos lygmens modernėjimo procesas. Aptariamuoju atveju tai būtų XIX a. vidurio–XX a. pradžios lietuviškųjų gubernijų vidaus mažmeninės prekybos raidos analizė. Šis tyrimas galėtų tapti atspirties tašku tolimesnėms materialiosios kultūros ir įvairiems kasdienio gyvenimo aspektams tirti Lietuvoje. Tyrimo tikslas – išaiškinti mažmeninės prekybos raidos procesus Lietuvoje XIX a. viduryje–XX a. pradžioje, tiriant industrializacijos proceso Lietuvoje ir už jos ribų poveikį mažmeninės prekybos raidai ir jos formų modernėjimui. Šiame tyrime nagrinėjami prekybos organizacijos raida, miesto ir kaimo mažmeninės prekybos tinklo pokyčiai bei ypatumai. Kartu paliečiami gamybos, urmo ir mažmeninės prekybos santykiai ir jų raida; vidaus prekybos struktūros reorganizacija, išryškinat prekių asortimento plitimą ir vartosenos poreikių pokyčius. Taip pat akcentuotinas prekybos institucijų teisinis reglamentavimas, nurodant prekybos įstatymų spragas ir jų poveikį nelegalių verslo santykių plitimui.

ENThe retail trade network (representing the reflections of the process of industrialization at a micro-level), the process of development, the expansion and modernization of trade in provinces of Vilnius, Kaunas and Grodno were chosen as the objects of research. The time period for the objects of research is the middle of XIX century–the beginning of XX century. In this research the sphere of microeconomics will be encompassed with a focus on society’s socio-economical development and materialistic culture development processes. That is to say the „lower“ level economy modernization process will be researched. As discussed prior it would be the middle of the XIX century–the beginning of the XX century retail trade analysis of Lithuanian provinces. This research could become the foothold for further researches of material culture and various every day life aspects in Lithuania. Research objective – to ascertain the retail trade system development processes in Lithuania in a chronological order from the middle of the XIX century to the beginning of the XX century while researching: the industrialization processes’ influence on retail trade in Lithuania and beyond its borders, modernization of its forms. In this research the development of trade organizing, peculiarities and changes in the retail trade network of cities and villages are researched. Further discussion involves – manufacture, wholesale and retail trade relationship and their development; domestic trade structure reorganization while highlighting the spread of stock and change of consumption needs. Also the commercial institutions in the legal regulation are emphasized pointing out the flaws in the decree of trade and their impact on the outspread of illegal business relations.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/24885
Updated:
2022-02-07 20:08:16
Metrics:
Views: 40
Export: