Lietuvių lyrikos tradicija : pasaulėvaizdžio dominantės Maironio, Vinco Mykolaičio-Putino, Salomėjos Nėries, Jono Aisčio, Henriko Radausko kūryboje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvių lyrikos tradicija: pasaulėvaizdžio dominantės Maironio, Vinco Mykolaičio-Putino, Salomėjos Nėries, Jono Aisčio, Henriko Radausko kūryboje
Publication Data:
Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2003.
Pages:
174 p
Series:
Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto mokslo darbai
Notes:
Bibliografija išnašose. Reikšminiai žodžiai: Dekonstrukcija; J. Lotmanas; Jonas Aistis; Kultūros semiotika; Lietuvių poezija; Maironis; Pasaulėvaizdis; Poezijos tradicija; Salomėja Nėris; Semiotika; Simbolis; Vincas Mykolaitis - Putinas; XX a. lietuvių poezija; Cultural semiotics; Deconstruction; Jurij Lotman; Lithuania poetry, Maironis, Jonas Aistis, Salomėja Nėris; Poetic tradition; Semiotics; Symbol; The Lithuanian poetry of the 20th century; Vincas Mykolaitis - Putinas; Worldview.
Contents:
Įvadas: semiotinė pasaulėvaizdžio idėja — Mitinis Maironio lyrikos pasaulėvaizdis — Mitinio pasaulio vaizdas — Mitinio pasaulio atvaizdas — Simbolinis Vinco Mykolaičio-Putino lyrikos pasaulis — Atvaizdo istorija: kaukė — Kūrybos pasaulis: simbolis — Poetiniai Salomėjos Nėries ir Jono Aisčio kūrybos modeliai — Gyvenimo ir kūrybos sintezė Salomėjos Nėries lyrikoje — Gyvenimo ir scenos drama Aisčio lyrikoje — Metafora ir pasaka Salomėjos Nėries pasaulėvaizdyje — Metonimija ir pasaka Aisčio pasaulėvaizdyje — Žodžio pasaulis Henriko Radausko lyrikoje — Pasakos pabaiga — Žodžio istorija — Pabaigos žodis — Summary.
Keywords:
LT
Dekonstrukcija; Kultūros semiotika; Lietuvių literatūra / Lithuanian literature; Ideologija. Pasaulėžiūra / Ideology. Worldviews; Poezija / Poetry; Semiotika / Semiotics; XX a. lietuvių poezija.
Summary / Abstract:

LTStudijoje pasaulėvaizdžio aspektu apžvelgiama lietuvių lyriką. Teoriniu orientyru pasirinkta Lotmano kultūros semiotika pasitelkiama aiškinantis teksto struktūrinimo, modeliavimo galimybes. Sukonstruojama pasaulėvaizdžio modelio versija, kurią išskleidžia ir patikrina Maironio, V. Mykolaičio-Putino, Salomėjos Nėries, J. Aisčio, H. Radausko tekstai. Pasaulėvaizdis juose pasirodo itin ryškiai, esmingai ir nuosekliai keičiasi, atspindėdamas lietuvių lyrikos raidą, veikdamas ir transformuodamas teorinę mintį. Pasaulėvaizdis suprantamas kaip ypatingai organizuota kultūros erdvė, kurioje atpažįstami pasikartojantys struktūros principai ir elementai. Remiantis mitine ir istorine sąmonės tendencijomis mėginama motyvuoti literatūros tekstų skirtumus. Laiko idėjos pamatu režisuojama lietuvių lyrikos tradicija nuo Maironio iki Radausko tekstų įgyja aiškų siužetą. Maironis įsteigia lietuvių lyrikos pradžios mitą; mitinio laiko idėja formuluoja centrines Maironio lyrikos pasaulėvaizdžio reikšmes – marių, moters, širdies, poeto ir poezijos; istorinio laiko idėja – akies, ašarų, tėvynės, didžiavyrio ir jo žygių. Putino lyrika liudija mitinio laiko vaizdo aktualumą Maironio poezijoje: šis vaizdas transformuojamas į simbolį, kuris savo struktūra yra giminingas mitui. Salomėjos Nėries ir Aisčio poezija išbando metafizinę Putino simbolio patirtį, sukuria skirtingas poetikos programas, demonstruojančias pasaulėjautos, santykio su amžinybe skirtumus. Tiriant Radausko pasaulėvaizdį, svarbiausių jo reikšmių dekonstrukciją, svarbi metaforos ir metonimijos, nurodančios į pasaulio visumą, idėja.

ENThe study reviews Lithuanian lyrics from the aspect of ideology. Lotman’s cultural semiotics has been chosen as a theoretical landmark, which is used while analysing possibilities for structuring and modelling of a text. A version of the world view model revealed and verified by texts by Maironis, V. Mykolaitis-Putinas, Salomėja Nėris, J. Aistis, H. Radauskas. In these texts, the world view is very prominent. It coherently and essentially changes thus reflecting the development of the Lithuanian lyrics as well as influencing and transforming the theoretical thought. The worldview is perceived as a specially organised cultural sphere, where repeating structural principles and elements are recognised. Based on the mythical and historical tendencies of consciousness, efforts are made to motivate differences in literature texts. The tradition of Lithuanian literature from texts by Maironis to texts by Radauskas directed on the basis of the idea of time, acquires a clear plot. Maironis creates a myth of the outset of Lithuanian lyrics. The idea of mythic time forms meanings of the worldview of Maironis’ lyrics – sea, woman, heart, poet and poetry. Putinas’ lyrics evidence the topicality of the image of time in Maironis’ poetry: this image transforms into a symbol, the structure of which is kindred to that of a myth. Salomėja Neris and Aistis poetry try Putin’s metaphysical experience of a symbol, create various poetic programmes demonstrating differences in worldviews and relations with the eternity, While analysing Radauskas’s worldview and the deconstruction of his meanings, the idea of metaphor and metonymy denoting the universality of the world is important.

ISBN:
9986195527
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/24764
Updated:
2020-12-30 18:02:19
Metrics:
Views: 53
Export: