Viktimologiniai tyrimai Lietuvoje : viktimizacijos patirtis Lietuvoje 2007 metais

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Viktimologiniai tyrimai Lietuvoje: viktimizacijos patirtis Lietuvoje 2007 metais
In the Journal:
Teisės problemos. 2008, Nr. 3 (61), p. 112-125
Keywords:
LT
2007 metai; Lietuva; Viktimizacija; Viktimologiniai tyrimai.
EN
2007; Lithuania; Researches on victimology; Victimization; Victimological research.
Summary / Abstract:

LTViktimologiniai tyrimai – tai atskira kriminologinių tyrimų rūšis, skirta viktimogeninės situacijos (nukentėjusių asmenų populiacijos) analizei apibrėžtoje teritorijoje bei konkrečiu metu atlikti. Šiuo metu Lietuvoje kiekvienais metais atliekami 2-4 įvairių rūšių viktimologiniai tyrimai. Juos atlieka tiek vyriausybinės organizacijos, tiek nevyriausybinės organizacijos, viešosios įstaigos. Straipsnyje, remiantis 2008 m. atlikta reprezentatyvia gyventojų apklausa, pateikiama viktimizacijos situacija Lietuvoje 2007 metų laikotarpiu. Vertinami atskiri viktimizacijos elementai: nukentėjusiųjų nuo nusikalstamų veikų populiacija; jų charakteristikos; pakartotinės viktimizacijos atvejai; nukentėjusių asmenų skaičius Lietuvos miestuose bei kaimuose, jų pasiskirstymas amžiaus grupėse; nukentėjusiojo ir nusikaltusiojo sąveika. Atlikto tyrimo rezultatai parodė, kad realiai nukentėjusių asmenų Lietuvoje buvo net 46 kartus daugiau nei registruota oficialioje statistikoje. Tyrimo duomenys atskleidė itin didelį asmenų, nė karto nesikreipusių į teisėsaugos institucijas dėl patirtos nusikalstamos veikos, skaičių. Didžioji dalis nukentėjusiųjų lieka už dabar egzistuojančios pagalbos ir paramos nukentėjusiems asmenims sistemos ribų. Tyrimas atskleidė galimus ir nepakankamai išnaudojamus nusikalstamų veikų užkardymo bei jų prevencijos šaltinius įtraukiant bendruomenės pajėgas į prevencinę veiklą. Pateikiama rekomendacija, jog teisėsaugos institucijos turėtų daugiau pasitikėti bendruomenės nariais, išnaudoti bendruomenėse esantį jos narių prevencinį potencialą.

ENVictimological investigations are a separate type of criminological investigations, used in order to carry out the analysis of victimogenic situation (the population of aggrieved persons) in a definite territory at a definite time. Two to four different victimological investigations are annually conducted in Lithuania. They are carried out by governmental organisations, non-governmental organisations and public institutions. Based on the representative residents’ survey carried out in 2008, the paper presents a victimisation situation in Lithuania in 2007. Individual victimisation elements are evaluated: the population aggrieved from criminal acts; their characteristics; cases of repeated victimisation; the number of aggrieved persons in Lithuanian urban and rural areas, their distribution by age groups; the interaction of a victim and a criminal. The results of the survey showed that there were as many as 46 times more actually aggrieved persons in Lithuania than the number given in official statistics. The findings revealed a particularly large number of persons who had never addressed law and order institutions regarding their experienced criminal acts. The majority of the aggrieved persons remain outside the existing system of aid and support for victims. The study revealed potential insufficiently used sources of the prevention of criminal acts by involving the community in preventive activities. The study gives a recommendation for law and order institutions to trust community members more and use the preventive potential of community members.

ISSN:
1392-1592; 2351-6364
Subject:
Related Publications:
  • Country survey : criminology, crime and criminal justice in Lithuania / Aleksandras Dobryninas, Gintautas Sakalauskas. European journal of criminology. 2011, Vol. 8, no. 5, p. 421-434.
  • Registruotas ir latentinis nusikalstamumas Lietuvoje : tendencijos, lyginamieji aspektai ir aplinkos veiksniai / Teisės institutas ; parengė Gintautas Sakalauskas, Margarita Dobrynina, Svetlana Justickaja, Vaidas Kalpokas, Sonata Mališauskaitė-Simanaitienė, Simonas Nikartas, Aušra Pocienė, Salomėja Zaksaitė. Vilnius : Eugrimas, 2011. 328 p.
  • Šiuolaikinio miesto gyventojų saugumo jausmas ir nusikalstamumo baimės prevencija / Ilona Michailovič. Nepriklausomos Lietuvos teisė: praeitis, dabartis ir ateitis / vyriausiasis mokslinis redaktorius Gintaras Švedas. Vilnius: Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Alumni draugija, 2012. P. 567-581.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/24525
Updated:
2017-07-16 14:45:15
Metrics:
Views: 40
Export: