Information literacy competency as a premise for succesful adult education in the civil society

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Information literacy competency as a premise for succesful adult education in the civil society
In the Book:
Adult learning for civil society. Bonn: Institute for International Cooperation of the German Adult Education Association, 2005. P. 69-82
Keywords:
LT
Suaugusiųjų mokymas / Adult education.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje “Informacinio raštingumo kompetencija kaip sėkmingo suaugusiųjų mokymosi prielaida pilietinėje visuomenėje” informacinis raštingumas nagrinėjamas kaip viena pagrindinių suaugusių kompetencijų, būtinų aktyviai raiškai pilietinėje visuomenėje. Pilotiniu tyrimu, kurio metu buvo apklausti 100 suaugusių besimokančiųjų (18 – 23 m.) buvo siekta ištirti jų požiūrį į informaciją ir IKT (informacinės komunikacinės priemonės) naudojimą, gebėjimus taikyti informacinį raštingumą praktinėje veikloje. Šis tyrimas pagrindė IKT integravimo svarbą į profesinių dalykų mokymosi procesą, kuris praplečia besimokančiųjų žinias bei priartina prie realaus gyvenimo problemų sprendimo. Gauti duomenys patvirtino hipotezę, kad besimokantieji neturi pakankamai išugdytų informacinio raštingumo gebėjimų, nors pastebėtas palankus požiūris į IKT. Nustatyta, jog 66,7% tyrimo dalyvių internetas yra svarbiausia informacijos paieškos vieta, 40% apklaustųjų svarbiausias informacijos šaltinis yra vadovėlis. 96% dalyvių pripažino naudojantys internetą mokymosi tikslams, tačiau pusė respondentų (50%) pažymėjo turį tik patenkinamus interneto naudojimo įgūdžius, o ketvirtadalis (26,7%) - gerus. Nustatyti silpni besimokančiųjų gebėjimai analizuoti ar kritiškai mąstyti, mokantis specialybės dalykus. Daugelis jų nemoka vertinti kitų bei įsivertinti savo darbą, nesugeba pateikti išvadų. Atsižvelgiant į edukacinės paradigmos pokyčius, inovacijas aukštajame moksle, siejamus su pakitusiais darbo rinkos poreikiais pilietinėje visuomenėje, rekomenduojama tobulinti šiuos gebėjimus visų formų studijose. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Informatikon literacy; Competency; Adult education; Civil society; Young orienteering athletes; Heart rate; Training; Running; Correlation relations.

ENThe article, Competences of Information Literacy as Precondition for Successful Adult Learning in a Civil Society, analyses information literacy as one of the key competences of adults necessary for active self-expression in a civil society. The pilot research that questioned 100 adult learners (18-23 years of age) aimed to examine their attitudes towards information and application of information and communication technologies (ICT), their abilities to apply information literacy in practice. The research substantiated the importance of integrating ICT in the learning process of professional subjects. Data received proved the hypothesis that learners lack sufficient information literacy competences, although a positive attitude towards ICT was observed. According to the results, 66.7 per cent of respondents listed the Internet as the key source of information, while 40 per cent said that they used textbooks as the main information source. Some 96 per cent of those polled said they used the Internet for learning purposes, however, half (50 per cent) said their Internet use skills were insufficient and 26.7 per cent described them as good. The research revealed weak analytical and critical thinking abilities of learners in the learning of professional subjects. Many of them could no evaluate others and their own work or draw conclusions. Considering changes of the educational paradigm and innovations in university education linked with the changed needs of the labour market in a civil society, the recommendation is to improve these capacities in all forms of studies.

ISBN:
3-88513-802-6
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2436
Updated:
2013-04-28 15:39:53
Metrics:
Views: 14
Export: