Parlamentinės priežiūros institutas Lietuvoje : raida ir plėtros tendencijos

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Parlamentinės priežiūros institutas Lietuvoje: raida ir plėtros tendencijos
Alternative Title:
Parliamentary Control Institute in Lithuania: Evolution and Developmental Trends
Keywords:
LT
Parlamentas. Seimas / Parliament; Teisėkūra. Teisės šaltiniai / Legislation. Sources of law.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje apibūdinamas parlamentinės priežiūros teisinio reguliavimo mechanizmas Lietuvoje. Parlamentinės priežiūros instituto ištakos siekia Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje įsteigtą Seimą. Palaipsniui luominis atstovavimas pakeistas visuotiniu Tautos atstovavimu Seime. Parlamentinė priežiūros samprata sietina su valstybių konstitucinės sandaros ypatumais, todėl apibrėžtina tik bendraisiais bruožais: parlamentinė priežiūra – konstituciniai parlamento įgaliojimai atlikti įstatymų įgyvendinimo ir vykdomosios valdžios veiklos priežiūrą. Parlamentinė priežiūra Lietuvoje - tai Vyriausybės bei Seimui atskaitingų institucijų veiklos kontrolė. Ji neapima savivaldybių ir teismo institucijų priežiūrinės veiklos. Lietuvos Respublikos Konstitucijoje nurodoma - Seimas prižiūri Vyriausybės veiklą ir ji solidariai atsako Seimui. Seimo statute parlamentinė priežiūra nukreipiama nuo Vyriausybės į Seimui atskaitingas institucijas, neatliekančias vykdomosios valdžios ir viešojo administravimo funkcijų. Seimas turi kontroliuoti Vyriausybės, ministerijų, departamentų, Vyriausybės įstaigų veiklą, nes jiems patikėtos svarbiausios funkcijos įgyvendinant įstatymus. Ministerijos ir joms pavaldžios įstaigos disponuoja milijoninėmis lėšomis. Ministerijoms pavaldžių įstaigų lėšų panaudojimo efektyvumo, jų reikalingumo Seimas nesvarsto ir priežiūros neatlieka. Parlamentinės priežiūros mechanizmas turi veikti priskirtų įgaliojimų ribose. Įgaliojimų viršijimas, valdžių kompetencijos sumaišymas ar vienos valdžios uzurpavimas kita, reikštų konstitucinės santvarkos bei valstybės demokratinių pamatų griovimą. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Seimas (Lietuva); Parlamentai; Parlamentinė kontrolė; Priežiūra; Įgaliojimai; Statutai; Įgyvendinimas; Komitetai; Komisijos; Seimo nariai; Teisinis reguliavimas.

ENThe article describes the legal regulation mechanism of parliamentary control. The origins of parliamentary control go back to Seimas first established in the Grand Duchy of Lithuania. Parliamentary control concept is related to peculiarities of the constitutional framework of states, thus is defined only by general attributes: parliamentary control—the constitutional parliament authority to deliver control of law implementation and executive power operation. Parliamentary control in Lithuania—control of operation of institutions accountable to the Government and Seimas. It doesn’t cover supervision of municipalities, courts and tribunals. The Constitution of Lithuania provides that Seimas controls operation of the Government, which is solidary to Seimas. The statute of Seimas refocuses the parliamentary control from the Government to bodies accountable to the Government that don’t deliver executive or public administration functions. Seimas must control the operation of the Government, ministries, departments, and institutions as they were entrusted with the most important functions of law implementation. Ministries and subordinated institutions dispose of millions-worth funds. Effectiveness of utilization of institutions subordinated to ministries and their necessity isn’t discussed by Seimas and control isn’t delivered. The parliamentary control mechanism must operate within credited authority. Exceeding the authority, confusion of competences, or usurpation of one government by the other would mean destruction of constitutional system and state democracy foundations.

ISBN:
998618147X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2430
Updated:
2021-03-17 20:47:04
Metrics:
Views: 22
Export: