Biržų miestas ir miestiečiai XVI a. pabaigoje - XVII a. viduryje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Biržų miestas ir miestiečiai XVI a. pabaigoje - XVII a. viduryje
Alternative Title:
The Town of Biržai and its dwellers at the end of the 16th –the middle of the 17th century
In the Journal:
Žiemgala. 2005, Nr. 1, p. 4-12
Keywords:
LT
Miestai ir miesteliai / Cities and towns.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas – pateikti XVI – XVII a. Biržų miesto ir miestiečių socialinės ir kultūrinės istorijos vaizdą. Kaip tyrimo objektą, autorius pasirinko Biržų – Dubingių Radvilų valdos Biržų kunigaikštystės centrą – Biržų miestą ir jo gyventojus. Straipsnyje keliami keli uždaviniai: nustatyti teisinę miestiečių padėtį bendraujant su valdos savininkais Radvilomis, išsiaiškinti miestiečių karinės tarnybos prievolės funkcionavimo mechanizmą, miesto ir dvaro santykius per miestiečių žemėvaldą bei amatininkų įsiliejimą į kaimo aplinką, analizuojamas su miestiečių gyvenimų susijusių institucijų (malūno, turgaus, rotušės ir pan.) komunikatyvumas, Rygos uosto svarba Biržų miestiečių ekonominės veiklos plėtrai. Biržų kunigaikštystės visuomenės miesto aplinką šiuo laikotarpiu reprezentavo Biržų miesto gyventojai, pavaldūs magistratui (miestiečiai) ir keturių kunigaikštystėje buvusių miestelių (Salamiesčio, Saločių, Nemunėlio Radviliškio ir Papilio) gyventojai, vadinami miestelėnais. Teisinę miestiečių padėtį Biržų kunigaikštystėje apibrėžė ne tik savivaldos privilegija, bet ir reguliariai Radvilų leisti instrukciniai raštai miestui. Aptariamuoju laikotarpiu Biržų miestiečiai turėjo ir karinę tarnybą, susijusią su pilies poreikiais – pilies statyba, priežiūra, ginkluotės, amunicijos gabenimas, pylimų kasimas, sargybos ėjimas. Apžvelgiant Šiaurės Lietuvos miestiečių aplinką, autorius prieina išvados, kad yra jų istorijoje klausimų, kurie dar nėra iki galo ištirti, tad tik atlikus išsamius šaltinių tyrimus bus galima parašyti ne tik miestų, bet ir miestelių istoriją.Reikšminiai žodžiai: Biržai; Miestiečiai.

ENThe article is aimed at presenting the picture of social and cultural history of the town of Biržai and its dwellers. The author chose the centre of Biržai principality of Biržai – Dubingiai Radziwiłł holding – the town of Biržai and its dwellers as the object of investigation. The following goals are set in the article: to establish the legal standing of the town dwellers in communicating with the Radziwiłł, owners of the holding, to elucidate the mechanism of functioning of conscription, relations between the town and the estate through the town dwellers and the craftsmen’s joining the rural environment, the importance of Riga Port to the development of economic activities of the town dwellers of Biržai. At that time town dwellers of Biržai represented the urban environment of the society of Biržai principality who were subordinate to the magistracy (town dwellers) and the residents of four small towns (Salamiestis, Saločiai Nemunėlio Radviliškis and Papilys), which earlier were in the principality. Biržai principality defined the legal standing of the town dweller not only by the privilege of self-rule but also by letters of instructions regularly issued by the Radziwiłł to the town. During the period under discussion the town dwellers of Biržai had military service related to the needs of the castle – building, maintenance of the castle, transformation of ammunition, digging of dykes, keeping guard. Taking into account the environment of town dwellers of North Lithuania, the author states that there are still issues in their history that have not been investigated yet. Only after thorough investigations will it be possible to describe the history of towns and town dwellers.

ISSN:
1392-3781
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2414
Updated:
2018-12-17 11:36:20
Metrics:
Views: 35    Downloads: 14
Export: