Expectations of Community Social Workers for their Professional Competence

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Expectations of Community Social Workers for their Professional Competence
Alternative Title:
Bendruomenių socialinių darbuotojų lūkesčiai savo kompetencijai
In the Journal:
Keywords:
LT
Bendruomenė; Kultūriniai, finansiniai ir socialiniai ištekliai; Profesinės kompetencijos; Socialiniai darbuotojai; Socialinis darbuotojas; Socialinių darbuotojų kompetencijos lūkesčiai.
EN
Community; Cultural, financial and social resources; Profesional competence; Social worker; Social workers' expectations of competence; Socialworkers.
Summary / Abstract:

LT[...] 2006-2008 metais Lietuva dalyvavo Leonardo da Vinci projekte „Bendruomenės plėtra: socialinės inkliuzijos strategija“, kuriuo buvo siekiama tobulinti bendruomenėse dirbančių socialinių darbuotojų kompetenciją. Projekte dalyvavusios šalys surengė mokymus, jų dalyviai įgijo su darbu bendruomenėje susijusių žinių, įgūdžių bei vertybių šešiose srityse: teoriniai bendruomenės darbo pagrindai, vadyba, metodologija, specifiniai klausimai, politiniai aspektai, socialinio darbuotojo vaidmuo ir identitetas. Buvo atlikta dalyvių anketinė apklausa, kurios pagrindas – kompetencijų sąrašas. Straipsnyje nagrinėjama, kokius lūkesčius savo kompetencijai kėlė trijų šalių (Vengrijos, Belgijos ir Lietuvos) bendruomenių darbuotojai. [...] Tyrimas parodė, kad lietuvių ir vengrų respondentai jaučia didesnį žinių ir gebėjimų stygių nei Belgijos socialiniai darbuotojai [...]. Iš visų kompetencijų sričių visiems mokymų dalyviams labiausiai pageidautina vadybos kompetencija. Kitas visų trijų šalių specialistų prioritetas – vidinių bendruomenės išteklių plėtra, jos narių aktyvinimas. [...]. Dominuojant vadybos metodams, sudėtinga sudominti bendruomenės narius aktyviau įsitraukti į bendruomenės gyvenimą. Įdomi tendencija pastebėta Lietuvos dalyvių atsakymuose: greta pabrėžiamų vadybos gebėjimų respondentams rūpėjo savo vaidmens ir identiteto bendruomenėje paieška, rodanti socialinio darbuotojo statuso bendruomenėje kismą. Visas šalis siejo menkas poreikis įgyti gebėjimų, turinčių tarptautinį aspektą – atlikti tarpkultūrinius tyrimus, operuoti tarptautiniame kontekste pripažintomis socialinio darbo sąvokomis. [Iš leidinio]

ENDuring 2006-2008, Lithuania took part in the Leonardo da Vinci project “Community development: social inclusion strategy”. The purpose of the project was to upgrade competences of social workers engaged in communities. The parties to the project organised training and training participants gained knowledge, skills and learned about values related to community work in six fields: theoretical basics of community work, management, methodology, specific issues, political aspects, the role and identity of a social worker. A survey was conducted to learn about the competences of participants. The article examines the expectations of community workers from three countries, including Hungary, Belgium and Lithuania. The survey revealed that Lithuanian and Hungarian respondents feel a bigger gap of knowledge and capacities than social workers from Belgium . Training participants highlighted management as the most wanted competence. Another priority identified by the experts of the three countries is the development of internal community resources and engagement of community members . With the management methods dominating it is not easy to motivate community members to engage actively into community life. An interesting trend has been notice with regard to the responses given by Lithuanian participants: apart from management capacities the respondents were keen to search for their role and identity in a community, showing the change of a social worker’s status in a community. All the countries were not too interested in gaining capacities with an international aspect: conducting intercultural research or usage of internationally recognised social work concepts.

ISSN:
1648-2425; 2345-0266
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/23975
Updated:
2018-12-17 12:37:14
Metrics:
Views: 6    Downloads: 1
Export: