Pre-service teachers' research activity during the pedagogical practice : situation and its development

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Pre-service teachers' research activity during the pedagogical practice: situation and its development
In the Book:
Qualität von Bildung und Kultur : Theorie und Praxis / Gerd-Bodo von Carlsburg (Hrsg.). Frankfurt am Main: Peter Lang, 2009. P. 247-258. (Baltische Studien zur Erziehungs- und Sozialwissenschaft ; Bd. 17)
Keywords:
LT
Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Mokytojų ugdymas / Teacher education; Universitetai / Universities.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama, ar būsimieji mokytojai vykdo tiriamąją veiklą pedagoginės praktikos metu, kokio pobūdžio ši veikla, kaip mentoriai prisideda prie šios kompetencijos ugdymo. Siekiant atskleisti būsimųjų mokytojų tiriamosios veiklos turinį ir įvertinti mentorių teikiamą pagalbą, atlikta mokslinės literatūros analizė ir empirinis tyrimas. Straipsnyje pateikiami duomenys iš 2006 m. Vilniaus pedagoginiame universitete vykdyto tyrimo, kurio metu buvo tiriamos įvairios būsimųjų pedagogų kompetencijos; šiame straipsnyje analizuojama studentų tiriamosios veiklos kompetencija. Pedagoginę praktiką atlikusių studentų ir jiems vadovavusių mentorių apklausa atlikta praėjus mėnesiui po praktikos užbaigimo, apklausoje dalyvavo 900 bakalauro pakopos studentų ir 250 mentorių. Mokslinės literatūros analizė atskleidė, kad šiuolaikinio mokytojo tiriamosios veiklos turinys yra įvairialypis, susidedantis iš dviejų svarbiausių krypčių: veiklos, artimos moksliniam tyrimui, ir veiklos, susijusios su ugdymo praktikos refleksija, jos plėtojimu pritaikant inovatyvias ugdymo technologijas. Studentai pedagoginės praktikos metu dalyvavo įvairiose tiriamosiose veiklose: dažniausiai tai buvo refleksija, susijusi su veiklos užduočių, turinio ir metodų apgalvojimu, veiklos prioritetų numatymu, grįžtamojo ryšio metu pateiktos informacijos analize. Pedagoginės praktikos metu studentai retai vykdo mokslinius tyrimus. Mentoriai įvairiai prisideda prie tiriamosios veiklos kompetencijos vystymo koordinuodami studentų pedagoginę praktiką, dažniausiai jie skatina būsimųjų mokytojų refleksiją.Reikšminiai žodžiai: Mokytojų tiriamoji veikla; Mokytojų tiriamosios veiklos kompetencija; Pedagoginė praktika; Pedagoginės praktikos vadovas; Tiriamoji veikla, kompetencijos; Competences; Mentor; Pedagogical practice; Research activity; Teachers' research activity; Teachers' research activity competence.

ENThe article analyses whether future teachers perform research activities during their practice, what is the nature of such activities, and how mentors contribute to the development of this competence. Seeking to reveal the content of research activities performed by future teachers and to assess the support provided by mentors, an analysis of scientific literature and empirical research has been performed. The article presents the data of the research performed in 2006 in Vilnius Pedagogical University. In the course of this research, various competences of future teachers were analysed. This article analyses students’ competences in the field of research activities. The survey of students after their pedagogical practice and their academic supervisors was performed a month later after the accomplishment of the practice. 900 underground students and 250 mentors participated in the survey. The analysis of scientific literature revealed that the content of research activities of a modern teacher is versatile. It comprises two main directions: activities close to scientific research and activities related to the reflection of education practice, its development by applying innovative education technologies. In the course of the pedagogical practice, students participated in various research activities: usually it was reflection related to the consideration of activity tasks, content and methods, identification of activity priorities, and analysis of feedback information. In the course of the pedagogical practice, students rarely perform scientific research. Mentors contribute to the development of competences for research activities by coordinating students’ pedagogical practice.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/23908
Updated:
2023-05-08 16:33:55
Metrics:
Views: 37
Export: