Valkatavimo problema vaikų globos namuose

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Valkatavimo problema vaikų globos namuose
Alternative Title:
Problem of vagabondage of children foster - home pupils
In the Journal:
Keywords:
LT
Vaikas; Vaikų globos namai; Valkatavimas
EN
Child; Child care homes; Children foster-home; The child; Vagabondage; Vagrancy
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje apžvelgiama valkatavimo problema vaikų globos namuose, išryškinama valkatavimo samprata, valkataujančių vaikų socializacijos ypatumai. Valkataujančio vaiko socializacijos problemiškumas nulemia vaiko socializacijos ir saviraiškos problemas: vaikas nesugeba formuoti santykių su žmonėmis, neturi gebėjimų spręsti socialinių problemų. Vaikai iš globos namų valkatauja dėl netinkamos vaikų globos namų aplinkos, dėmesio stokos, socialinės mikroaplinkos. Valkataujančius vaikus globos namų auklėtojams sunku kontroliuoti, jų problemiškas savęs pažinimo procesas apsunkina bendravimą su jais, jų pažinimą ir galimybę suteikti jiems būtiną pagalbą. Siekiant atskleisti valkatavimo problemos sprendimo galimybes vaikų globos namuose, Šiaulių miesto ir rajono vaikų globos namuose atlikta anketinė apklausa. Buvo apklausti 50 vaikų globos namų auklėtojų. Gautų rezultatų analizė atskleidė, kad valkatavimo problema yra aktuali vaikų globos namuose. Pagrindinės priežastys, dėl kurių vaikų globos namų auklėtiniai valkatauja, yra šios: nenoras mokytis, užimtumo stoka, visuomenės ir vyriausybės neveiksmingumas. Veiksmingą vaikų globos namų auklėtinių valkatavimo problemos sprendimo organizavimą užtikrina bendras specialistų darbas, kuriam reikalinga įvairių sričių informacija, žinios, gebėjimai. Veiksmingiausia valkatavimo problemos sprendimo galimybė vaikų globos namuose yra komandinis darbas: tai pagalbos modeliavimas, įjungiant vaikų globos namų bendruomenę, psichologo, socialinio pedagogo, mokyklos klasės auklėtojo konsultacijas, bendradarbiaujant su VTAT atstovais, krizių centrais.

ENThe article deals with the problem of vagrancy in child care homes and highlights the concept of vagrancy and peculiarities of socialisation of vagrant children. The problematic nature of vagrant children’s socialisation is determined by problems in their socialisation and self-expression: they are not able to develop relations with people and do not have the ability to solve social problems. Children from child care homes are forced to tramp due to unfavourable conditions at child care homes, lack of attention and social microenvironment. It is difficult for supervisors to control these children, and the latter’s problematic process of self-perception complicates their communication with supervisors. In order to reveal the solution of this problem in child care homes, a survey was performed among supervisors of child care homes of the city and region of Šiauliai. A total of 50 supervisors participated in the survey. The analysis of the results revealed that the problem of vagrancy is relevant for child care homes. The main reasons for vagrancy among children of child care homes are the following: unwillingness to study, the lack of occupation, inefficient attention to the problem by the public and the government. The efficient solution of vagrancy among children of child care homes can be assured through specialists’ cooperation, which requires information, knowledge and abilities in various fields. The most efficient measure is team work: the process of shaping the support, engaging communities of child care homes, psychologists, social pedagogues, as well as including consultations provided by school class tutors, and cooperation with representatives of the CRPS and crises centres.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/23633
Updated:
2013-04-28 20:20:07
Metrics:
Views: 13
Export: