Effect of knowledge on pupils' physical abilities

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Effect of knowledge on pupils' physical abilities
Alternative Title:
Žinių poveikis mokinių fizinėms ypatybėms
In the Journal:
Ugdymas. Kūno kultūra. Sportas [Education. Physical training. Sport]. 2009, Nr. 3 (74), p. 52-58
Keywords:
LT
Fizinis ugdymas / Physical education.
Summary / Abstract:

LTŠalies ugdymo institucijų pastangos krypsta į demokratijos ir humaniškumo ugdymą. Ugdant mokinį kaip asmenybę, demokratijai svarbus ir mokyklinės kūno kultūros vaidmuo: teikti tam reikalingų žinių, ugdyti gebėjimą jas prasmingai taikyti ne tik per kūno kultūros pamokas, bet ir laisvalaikiu. Deja, tyrimai rodo, kad didelė mokinių dalis dar neturi reikiamų žinių bei gebėjimų sąmoningai ir tikslingai pasirinkti fizinio ugdymosi turinį, svariais argumentais grįsti jo taikymo technologijas. Ieškant atsakymo, tyrimo objektu buvo pasirinktos kūno kultūros žinios, o tyrimo tikslu siekta nustatyti X klasės vaikinų kūno kultūros žinių poveikį jų fizinių ypatybių kaitai. Straipsnyje analizuojamas X klasės vaikinų susidarytų ir atliktų fizinių pratimų kompleksų skatinamasis kūno kultūros žinių poreikis. Jis aptariamas remiantis „Bendrąja kūno kultūros programa ir išsilavinimo standartais“ (2003). Šio tyrimo objektas yra mokinių fizinio ugdymo turinio ir metodikos dalis, o svarbiausia, jis yra siejamas su mokyklos veiklą grindžiančiomis vertybėmis ir siekiais, šiuolaikine fizinio ugdymo(-si) holistine kryptimi. Todėl tiriamieji nebuvo skatinami siekti maksimalių fizinių ypatybių lavinimosi rezultatų, o saikingai gerinti fizinį parengtumą pagal Bendrosios programos ir išsilavinimo standartų nubrėžtas ribas.Taikyti šie tyrimų metodai: literatūros šaltinių analizė, anketinė apklausa, fizinių ypatybių testavimas, statistinė analizė. Po ugdomojo eksperimento paaiškėjo, kad kryptinga, nuosekliai sudaryta fizinių ypatybių lavinimo sistema, kuri remiasi natūraliu jaunuolio fiziniu aktyvumu, jo fizinėmis išgalėmis ir poreikiais, gerina požiūrį į mankštinimąsi per kūno kultūros pamokas, skatina daugiau gauti žinių iš kūno kultūros mokytojų ir todėl didina pasitenkinimą kūno kultūros pamoka. Pasitvirtino darbinė prielaida, kad asmeniškai susidarytas fizinių pratimų kompleksas silpniau išlavintoms fizinėms ypatybėms lavinti veiksmingiau gerins požiūrį į mankštinimąsi per pamokas ir sportavimą po jų. Vis dėlto būtina pažymėti, kad dalies tirtų vaikinų žinios prieš ugdomąjį eksperimentą ir po jo išliko prastos. Todėl kūno kultūros mokytojams, remiantis „Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosiomis programomis“ (2008), reikėtų veiksmingiau teikti, o ugdytiniams sąmoningiau ir kokybiškiau pasisavinti kūno kultūros žinias, jas prasmingiau panaudoti. Eksperimentinę programą vykdžiusių E grupės vaikinų fizinių ypatybių rezultatai visą eksperimento laikotarpį buvo geresni už tuos pačius K grupės rezultatus. Tam turėjo įtakos asmeniniai fizinio ugdymo(-si) motyvai ir tikslai, galimybė susidaryti fizinių pratimų kompleksą, jo atlikimo metodika. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Fizinės ypatybės; Mokinių žinios; Poveikis; Effect; Physical abilities; Pupils knowledge.

ENNational educational institutions constantly endeavor their efforts at development of democracy and humanism. In the process of pupils’ development as a personality, a very important role for democracy appears to be school physical education, as it affords necessary knowledge and develops skills for its purposeful application both in physical education lessons and at their leisure time. However, research data show that still many pupils do not possess appropriate knowledge and skills for a conscious and purposeful choise of physical education content, as well as for grounding its application technologies by valid reasons. Searching for the answer, the object of the research was physical education knowledge, and the aim of the research was targeted at the establishment of the 10th form schoolboys’ physical education knowledge effect on the change of their physical abilities. The article provides analysis of the 10th form schoolboys’ need for physical education knowledge by their self-compiled and performed complexes of physical exercises. This need is discussed referring to General Physical Education Program and Education Standards (2003). The object of this research is a part of pupils’ physical education content and methods, and, what is most important – it is in relation with values and objectives which base school activity, as well as with contemporary physical education and self-education holistic trend.Following this attitude, the participants of the research were not stimulated for the development of maximum physical abilities, they were expected to improve their physical fi tness moderately, following the guidelines established in General Program and Education Standards. The methods applied in the research were the following: analysis of literature, questionnaire survey, testing of physical abilities and statistical analysis. Having performed the educational experiment, it was established that purposeful and consistently compiled development system of physical abilities which is based on natural physical activity of a young person, his physical capacities and needs, improves attitude towards self-exercising during physical education lessons, also stimulates to achieve more knowledge from physical education teachers, and due to this increases satisfaction with physical education lessons. The working assumption stating that personally compiled physical education exercises complex for development of their weaker physical abilities will be more effective for the improvement of attitude towards self-exercising during lessons, as well as sporting activities when the lessons are over. However, it is essential to indicate the fact that a certain part of the investigated schoolboys maintained the same low level of knowledge both before and after the experiment. [...]. [From the publication]

ISSN:
1392-5644
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/23575
Updated:
2022-11-06 14:51:13
Metrics:
Views: 32    Downloads: 9
Export: