Столица Великого княжества Литовского в русских текстах ХIХ-начала XX веков

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Rusų kalba / Russian
Title:
Столица Великого княжества Литовского в русских текстах ХIХ-начала XX веков
Alternative Title:
  • Capital of the Grand Duchy of Lithuania in Russian texts in the 19th century - the begining of the 20th century
  • Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės sostinė XIX-XX a. pradžios rusų tekstuose
In the Book:
Imperinis Vilnius (1795-1918): kultūros riboženkliai ir vietinės tapatybės / sudarytoja Alma Lapinskienė. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2009. P. 32-52
Keywords:
LT
Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Kariuomenė / Army; Politinė ideologija / Political ideology.
Summary / Abstract:

LTImperijos laikotarpiu Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir jos sostinės vaizdiniai ir sampratos iš viešojo diskurso nedingo. Vilniaus, kaip buvusios LDK sostinės, apibrėžimai ir LDK istorijos veikėjų bei įvykių paminėjimai aptinkami įvairių pobūdžių ir rūšių XIX–XX a. pradžios rusų tekstuose, kuriuos siejo Lietuvos ir Vilniaus temos. Straipsnyje bandoma atskleisti tipiškus LDK sostinės istorijos siužetus, jos traktavimo būdus, atskirų elementų atrankos principus tekstuose, parašytuose rusų kalba skirtingų etninių kilmių, socialinės padėties, nacionalinės kultūrinės priklausomybės, kūrybinių ir politinių nuostatų autorių. Straipsnyje nagrinėjami Vilniaus aprašymai Rusijos kariuomenės karininko užrašuose karo su Napoleonu metu, Vilniaus gimnazistų rašiniuose, 1854–1915 m. istorinėse kraštotyrinėse apybraižose, vadovuose po miestą, žinynuose, eilėraščiuose, poemose, romanuose, laikraščių feljetonuose. Ypatingas miesto, kaip buvusios LDK sostinės, statusas tapo pastoviu Vilniaus aprašymų ir apibūdinimų elementu. Šį elementą leistina vadinti imperiniu, nes jis atitinka imperijos kaip valstybės, jungiančios įvairias tautas ir teritorijas su jų sostinėmis ir atskiromis istorijomis, ideologinę konstrukciją. LDK sostinės prisiminimai ir formulės „buvusioji LDK sostinė, o dabar Vilniaus gubernijos centras“ variacijos toli gražu neskatino patriotinių ir tautinių aspiracijų. Atvirkščiai, egzotiškas atspalvis praturtino imperinį Vilniaus vaizdą, kartu pabrėždamas negrįžtamą LDK išnykimą. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Ideologinė konstrukcija; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Lietuvos rusų literatūra; Rusijos imperija (Russian Empire); Rusų lietratūra; Rusų tekstai apie Vilnių; Vilnius; Ideological construction; Lithuanian Russian literature; Russian Empire; Russian Literature; Russian texts of Vilnius; Vilnius.

ENIn the period of the Russian Empire names and concepts of the Grand Duchy of Lithuania and its capital did not disappear from public discourse. Definitions of Vilnius as the former capital of the Grand Duchy of Lithuania, and references to characters and events of the history of the duchy are detected in many Russian texts of different genres, thematically connected with Lithuania and Vilnius. The author tries to identify typical plots of the capital of the Grand Duchy of Lithuania, their interpretation methods, principles of selecting separate elements in the texts written in Russian language by authors with different ethnic origin, social status, national and cultural affiliation, different creative and political views. He analyzes descriptions of Vilnius in the notes of Russian army officer written during the war with Napoleon, in essays of Vilnius gymnasium students, in historical and regional outlines, informational books, city guides of 1854-1915, in pieces of poetry, poems, novels, newspaper satirical articles. Special status as the former capital of the Grand Duchy of Lithuania became the permanent element of descriptions and characteristics of Vilnius. This element can be called imperial, since it corresponded to ideological construction of empire as a state unifying different nations and territories with their capitals and separate histories.Reminiscences of the capital of the Grand Duchy of Lithuania and variations of the formula "the former capital of the Grand Duchy of Lithuania, now the centre of Vilnius province" did not promote patriotic and national aspirations. Vice versa, shade of exoticism enriched imperial image of Vilnius, at the same time emphasizing irreversible disappearance of the Grand Duchy of Lithuania. [From the publication]

Related Publications:
XIX a. rusų rašytojų viešnagių Vilniuje aprašymai / Pavel Lavrinec. Nuo kelionių iki turizmo istorijos / sudarytojas ir mokslinis redaktorius Robertas Jurgaitis. Vilnius : Žara, 2019. P. 69-86.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/23028
Updated:
2022-01-28 20:11:00
Metrics:
Views: 25
Export: