Elitų Europa : ES valstybių narių politinio ir ekonominio elito europietiškumo mastai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Elitų Europa: ES valstybių narių politinio ir ekonominio elito europietiškumo mastai
Alternative Title:
Europe of elites: dimensions of europeanness of political and economic elites of the EU member states
In the Journal:
Politologija. 2009, Nr. 2 (54), p. 3-32
Keywords:
LT
ES; Ekonominis elitas; Elitas; Europietiškumo studijos; Europos Sąjunga; Politinis elitas; Socialinis kapitalas.
EN
EU; Economic elite; Elite; European Union; Europian study; Political elite; Social capital.
Summary / Abstract:

LTPastarųjų penkiasdešimties metų Europos integracijos procesą neginčytinai galima laikyti elitų projektu, siekiančiu nutraukti tarpusavio konfliktus bei kovas ir konsoliduoti bendros valdysenos pagrindus, sutelkti Europos politinius bei ekonominius išteklius. Tačiau tai nereiškia, kad šis projektas iš esmės nesuderinamas su didžiosios gyventojų daugumos interesais ir norais arba ryškiai skiriasi nuo atskirų nacionalinių valstybių interesų. Priešingai, taika, klestėjimas, gyventojų, prekių ir paslaugų mobilumas yra didžiausi Europos suvienijimo ir integracijos pasiekimai, kurie buvo ir yra patrauklūs ES valstybių narių gyventojams bei daugumai trečiųjų šalių piliečių. Šiame straipsnyje, pagrįstame prielaida, kad Europos vienijimosi iniciatyva tebepriklauso nacionaliniams Europos Sąjungos (ES) šalių elitams, siekiama išsiaiškinti, kokiais pagrindais ir kokiu mastu randasi ir skleidžiasi šių elitų europietiškumas, apibrėžiamas trimis lygmenimis: emociniu, kognityviniu vertinamuoju ir projekciniu. Autoriai pateikia penkias hipotezes, kuriose projektuojami elitų europietiškumo ir ideologinių orientacijų, biografinės patirties, kultūrinio ir socialinio kapitalo bei tarpusavio įtakos kontekstų ryšiai. Hipotezėms tikrinti naudojamasi paneuropinės elitų apklausos, 2007 m. vykusios septyniolikoje ES šalių, duomenimis. Daugiausia pagrindo pasirodo turinti prielaida dėl elitų europietiškumo ir elitų tarpusavio įtakos kontekstų sąryšių. Iš dalies pagrįsti yra ir hipotetiniai ryšiai tarp elitų europietiškumo ir jų ideologijų bei kultūrinio ir socialinio kapitalo.

ENEurope’s integration process of the last fifty years could undoubtedly be considered an elite-driven project aimed at eliminating mutual conflicts and fights and consolidating fundamentals of general governance, concentrating political and economic resources of Europe. However, it does not mean that it is not possible to combine this project with interests and wishes of the majority of residents or that it fundamentally differs from individual national interests of states. On the contrary, peace, prosperity, and mobility of residents, goods and services are the greatest achievements of Europe’s unification and integration and these achievements have been and still are attractive for residents of EU Member States and a great deal of third countries’ residents. The article, which is based on the assumption that the initiative of the unification of Europe belongs to the elites of Members States of the European Union, aims to clarify the basis and extent of Europeanness of these elites, which are defined with regard emotive, cognitive-evaluative and projective dimensions. The authors present three hypotheses projecting the relationships between elites’ Europeanness and their ideologies, life experiences, cultural and social capital as well as inter-elite cueing processes. Data of the surveys of pan-European elites of 2007 are used for verification of the above hypothesis. The assumption with regard to the elites’ Europeanness and inter-elite cueing processes appeared to be the most justified. Hypothetical relations between the elite’s Europeanness and their ideologies as well as cultural and social capital are partially justified.

ISSN:
1392-1681; 2424-6034
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/22799
Updated:
2020-11-13 23:21:10
Metrics:
Views: 11    Downloads: 5
Export: