Tropų fenomenas ginčytino teksto ekspertizėse

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Tropų fenomenas ginčytino teksto ekspertizėse
Alternative Title:
Examination of the phenomenon of tropes in a litigious text
In the Journal:
Žmogus ir žodis [Man and the Word]. 2009, 1, p. 52-60
Keywords:
LT
disfemizmas; ekspertologija; emfazė; eksplicitinė ir implicitinė metafora; etinė stilistika; eufemizmas; hiperbolė; kalbos žaidimas; katachrezė; lingvistinė ekspertizė; manipuliavimas; metonimija; oksimoronas; tropas.
EN
dysphemism; forensic linguistics; emphasis; explicit and implicit metaphor; ethics; ethical; stylistics; euphemism; hyperbole; language game; catachresis; linguistic examination; manipulation; metonymy; oxymoron; trope.
Summary / Abstract:

LTTropai stilistų yra apibūdinami kaip beprotybė, piktnaudžiavimas ar anomalija, todėl ir lingvistinėse ekspertizėse, kai tekste vartojami žodžiai ar pasakymai perkeltine reikšme, įlįsti į kalbėtojo mąstymą, išsklaidyti semantinį miglotumą nėra paprasta. Neįmanoma ieškoti logikos ten, kur patys pasakymai priklauso paralogikos sričiai. Tačiau tai tik logikos požiūriu klaidingi pasakymai, o stilistikos požiūriu tropas pripažįstamas kaip teikiantis tam tikrą konotaciją, papildomą informaciją, ir tokia jo vartosena priimtina. Tropų fenomenas tas, kad jie sunkiai pasiduoda teisiniams apribojimams, o "nerimtų" kalbos žaidimų kūrėjas lengviau išvengia teisinės atsakomybės. Kalbos žaidimų nelogiškumą, nerimtumą paprastai kompensuoja tropų, kaip psichologinio poveikio priemonių, prasminis efektyvumas. Kartais sakinio nepakanka, perteikiamos informacijos semantika išaiškėja iš pragmatinių situacijos dalyvių bendravimo charakteristikų, didesnio teksto arba konteksto, tiek lingvistinio, tiek ekstralingvistinio. Tropo semantika tiesiogiai susijusi su aplinkybėmis, kurioms esant jis pavartotas. Eksplicitiniai tropai yra aiškesni, lengviau iššifruojami. Kuo labiau apsitrynęs, pasikartojantis, pastovus tropas (dažniausiai tai konvencinės metaforos), tuo mažiau jo spėjimo variantų, mažiau galvosūkių. Ir atvirkščiai, kuo originalesnis, neįprastesnis, naujesnis kalbos žaidimas implicitiniais tropais, tuo daugiau interpretacijų.Tropai gali turėti užuominos pobūdį, jų semantika gali būti fakultatyvi, netikėta. Iš pasakymų perkeltine reikšme kyla įvairių aliuzijų, keletas prasminių planų, juos sunku iš karto aprėpti, taigi tropus galima įvairiai suprasti ir interpretuoti, kelti skirtingas hipotezes. Bet kuriuo atveju lieka tik spėjimas, semantinio neišbaigtumo rizika. Vis dėlto viešai ištarto žodžio kaina kartais būna per daug didelė, kad būtų žaidžiama kalba neapsvarsčius visų pasekmių. [Iš leidinio]

ENTropes are described by style analysts as madness, abuse or anomaly, therefore in linguistic examinations of texts where words or utterances are used in a figurative sense it is not easy to get into the speaker's mind and to resolve the semantic ambiguity. It is impossible to look for logic where the utterances belong to the sphere of paralogic. However, these utterances are erroneous only from the point of view of logic, yet from the point of view of stylistics, a trope is seen to produce some connotation, some additional information, and this usage is acceptable. The peculiarity of tropes is that they hardly yield to legal restrictions and the author of "flippant” language games can avoid legal responsibility more easily. The illogicallity and flippancy of language games is usually compensated for by the effectiveness of tropes as a means of psychological impact. Sometimes one sentence does not suffice and the semantics of the information transferred is revealed through the pragmatic characteristics of the communicative situation, larger text or context, both linguistic and extralinguistic. The semantics of the trope is directly related to the circumstances of its use. Explicit tropes are clearer and easier to decipher. The more worn, frequent, fixed the trope is (most frequently these are conventional metaphors), the smaller the number of possible guesses is, the fewer the conundrums are. Conversely, the more original, unusual, newer the language game with implicit tropes is, the greater the possible number of interpretations is.Tropes may have the nature of a hint, their semantics may be optional, unexpected. Utterances used in a figurative sense produce different allusions, several layers of meaning which are difficult to grasp immediately, therefore tropes may be understood and interpreted differently, and different hypotheses may be suggested. The only possibility in any case is a guess with the risk of semantic incompleteness. However, the price of the word said in public may sometimes be too high to play with language without first considering all the consequences. [From the publication]

ISSN:
1392-8600; 1822-7805
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/21745
Updated:
2018-12-17 12:29:13
Metrics:
Views: 111    Downloads: 22
Export: