The Development, state and topicality of present day Lithuanian terminology

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Development, state and topicality of present day Lithuanian terminology
Alternative Title:
Lietuvių terminologijos raida, būklė ir dabarties aktualijos
Keywords:
LT
19 amžius; 18 amžius; 16 amžius; Terminija / Terminology.
Summary / Abstract:

LTIš pradžių straipsnyje įvertinamas senasis lietuvių terminologijos raidos tarpsnis, pradedant nuo rankraštinio poterių teksto iš XVI a. pradžios. Daugiau dėmesio skiriama XVI – XVIII a. religinės raštijos ir žodynų vaidmeniui plėtojant ne tik lietuvišką krikščionybės terminologiją, bet ir kitų sričių terminus, minimi XVI a. pasirodę pirmieji lietuviški teisės aktai. Aptariamas XIX a. pradėtos kurti lietuviškos mokslo literatūros vaidmuo terminologijai. Plačiau apžvelgiamas dabartinės lietuvių terminologijos kūrimas, prasidėjęs XIX gale. Čia pabrėžiamas lietuvių kalbos funkcijų išplėtimas 1918 m. atkurtoje Lietuvos valstybėje, spartus visų šalies gyvenimui reikalingų sričių terminologijos kūrimas ir plėtojimas, leidęs gana greitai lietuvių kalbai pasiekti išplėtotų pasaulio bendrinių kalbų lygį. Apžvelgiami 1940 – 1990 m. aneksijos padariniai lietuvių terminologijai ir apžvelgiami tuo metu atlikti terminologijos darbai. Minimas gausios lietuvių išeivijos, sustiprėjusios po Antrojo pasaulinio karo, įnašas į terminologijos plėtrą. Straipsnyje konstatuojama ir pagrindžiama, kad per XX a. labai išaugo lietuvių terminologijos apimtis ir kad dėl labai padidėjusio žmonių išsilavinimo smarkiai išsiplėtė terminų vartojimas visose gyvenimo srityse. Paskutinė straipsnio dalis skirta dabartinei terminologijos būklei ir problemoms bei uždaviniams nušviesti. Teigiama, kad pagrindiniai kalbos ir terminologijos darbo bei politikos tikslai, sekant terminologijos kūrimo tradicija, yra išsaugoti ir stiprinti savo kalbą, jos funkcijas, kryptingai ir nuosekliai plėtoti visų sričių terminologiją. [sutrumpintas autoriaus tekstas]Reikšminiai žodžiai: Terminologijos raida; Terminologijos būklė.

ENAt the beginning the article assesses the old period of development of the Lithuanian terminology starting from the manuscript prayer texts of the beginning of the 16th century. More focus is placed on the role of religious writing and dictionaries of the 16-18th centuries in expanding not only the Lithuanian Christian terminology but also terms of other fields and reference is made to the first Lithuanian legal acts created in the 16th century. The article discusses the role of the Lithuanian scientific literature dating back to the 19th century for terminology. A broader view of development of the modern Lithuanian terminology is given starting from the end of the 19th century. It emphasises expansion of functions of the Lithuanian language in the restored Lithuanian state of 1918, rapid creation and development of terminology in all areas relevant for life in the country which allowed the Lithuanian language reaching the level of developed standard languages of the world rather quickly. The article provides an overview of the effects of annexation of 1940-1990 on the Lithuanian terminology and terminology papers of the period. It mentions the important contribution of the Lithuanian emigrants holding stronger positions after the Second World War to development of terminology. The article states and gives grounds to the fact that in the 20th century the volumes of the Lithuanian terminology grew substantially and that due to the increased level of education use of terms expanded to all spheres of life. The last part of the article is dedicated to the current condition of terminology and solutions to problems and challenges. It states that the main goals of language and terminology work and policy following the terminology development tradition are to preserve and strengthen own language and its functions through targeted and consistent development of terminology of all fields.

Related Publications:
  • Years of membership in the EU : challenges for translators and translator trainers in Lithuania / Nijolė Maskaliūnienė. Sprachpflege in der Übersetzungspraxis : Beitraqe zur Praxis der Sprachpolitik in kleineren Sprachgemeinschaften / Stephan Kessler, Marko Pantermöller (Hrsg.). Frankfurt am Main: Peter Lang, 2011. P. 27-38.
  • Lietuvių poteriai : kalbos mokslo studija / Zigmas Zinkevičius. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2000. 270 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2172
Updated:
2014-02-24 14:25:22
Metrics:
Views: 24
Export: