Christianity in Lithuania

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Christianity in Lithuania
Publication Data:
Vilnius : Aidai, 2002.
Pages:
162 p
Contents:
Foreword — Darius Baronas. Lithuania's entry into Christendom (1009-1387) — Mindaugas Paknys. From Baptism to Faith (The end of the 14th century - first half of the 16th century) — Liudas Jovaiša. The Age of Church Reforms (1555-1655) — Liudas Jovaiša. The Age of Confessional Stability (1655-1740) — Eligijus Raila. The Catholic Enlightenment — Eligijus Raila. The Catholic Church under Tsarist rule — Arūnas Streikus. Christianity in Lithuania: the 20t'h century.
Keywords:
LT
Katalikų Bažnyčia / Catholic Church; Krikščionybė. Teologija / Christianity. Theology; Stačiatikių Bažnyčia / Orthodox Church; Žydai / Jews.
Summary / Abstract:

LTŠioje penkių jaunesnės kartos istorikų esė principu parašytoje monografijoje analizuojama krikščionybės Lietuvoje istorija bendrame Baltijos regiono ir Rytų Europos kontekste. Knygą sudaro septyni skyriai, kuriuose gvildenamos Lietuvos įsiliejimo į krikščioniškąjį pasaulį peripetijos 1009–1387 m., krikščionybės po krikšto priėmimo įsitvirtinimo problemos XIV a. pabaigoje – XVI a. pirmojoje pusėje, bažnytinės reformos 1555–1655 m., nušviečiamas krikščionybės įsitvirtinimo ir religinio stabilumo laikotarpis 1655–1740 m., analizuojama katalikybės istorija XVIII a., tiriama Katalikų Bažnyčios padėtis carinės Rusijos valdymo metais bei krikščionybės situacija Lietuvoje XX a. Šioje knygoje kalbama ne tik apie katalikybės įsitvirtinimą ir jos reikšmės kaitą įvairiais laikotarpiais, bet kreipiamas dėmesys ir į unitų, protestantų, stačiatikių ir žydų padėtį Lietuvoje ypatingai atsižvelgiant į politinę situaciją valstybėje. Knygoje iš naujo analizuojama misionieriaus Šv. Brunono Kverfurtiečio istorija, ne vienas Lietuvos bandymas priimti krikščionybę. Taip pat tiriamos Vilniaus ir Žemaitijos diecezijos, besiplečiantis parapijų tinklas Lietuvoje. Knygoje kreipiamas dėmesys į tai, kaip katalikų ir protestantų reformos paveikė stačiatikius, analizuojami Rusijos caro vykdomos rusifikacijos ypatumai bei katalikybės vaidmuo ir statusas tarpukariu, sovietmečiu ir atkūrus Lietuvos nepriklausomybę.Reikšminiai žodžiai: Bažnyčios istorija; Katalikų bažnyčia; Krikščionių tikėjimai; Krikščionybė; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Lietuvos istorija; Ortodoksija; Protestantų bažnyčia; Reformacija; Religingumas; Sentikiai; Vokiečių Ordinas (Teutonic Order; Kryžiuočių ordinas); Christianity; Church history; Lithuania; Lithuanian history; Old believes; Ortodoxy; Reformation; Religiosity; The Christian faiths; The Grand Duchy of Lithuania; The Katholic Church; The Protestant Church.

ENThis monograph written by five historians of the younger generation analyses the history of Christianity in Lithuania in the general context of the Baltic region and Eastern Europe. The book consists of five sections which discuss peripeteias of Lithuania’s joining the Christian world in 1009–1387, problems of establishment of Christianity after the Christianisation from the end of the 14th century to the fist half of the 16th centuries, church reforms in 1555–1655, establishment of Christianity and the period of religious stability in 1655–1740. The book also analyses the history of Catholicism in the 18th century, the situation of the Catholic Church during the ruling of the tsar of Russia and the situation of Christianity in Lithuania in the 20th century. The book does not concentrate all its attention on the establishment of Catholicism and its significance in various periods. It devotes a great deal of attention to the situation of uniates, protestants, Orthodox and Jews in Lithuania especially with regard to political situations in the state. The book newly analyses the story of Bruno of Querfurt and his efforts to spread Christianity. Vilnius and Samogitian dioceses and the spreading network of parishes in Lithuania are also analysed. The book draws the reader’s attention to the fact that Catholic and Protestant reforms influenced the orthodoxies, analyses peculiarities of the Russification imposed by the Russian tsar and the role and status of Catholicism in the interwar period, the Soviet period and the after the restoration of independence of Lithuania.

ISBN:
9955445513
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/21272
Updated:
2022-02-13 18:55:24
Metrics:
Views: 64
Export: