Martyno Jankaus leidybinė veikla ir vaidmuo kultūriniame ir politiniame sąjūdyje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Martyno Jankaus leidybinė veikla ir vaidmuo kultūriniame ir politiniame sąjūdyje
Alternative Title:
Martynas Jankus' activity and role in Lithuanian cultural and civil movement
In the Journal:
Knygotyra. 2009, t. 52, p. 7-37
Keywords:
LT
Lietuva (Lithuania); Rusija (Россия; Russia; Russia; Rossija; Rusijos Federacija; Rossijskaja Federacija); Kultūros paveldas / Cultural heritage.
Summary / Abstract:

LTMartynas Jankus (1858-1946) - istorinė asmenybė. Jo įvaizdis ir aktualumas laiko tėkmėje kinta mažai. Dar M. Jankui esant gyvam buvo sukurtas jo mitas, kurti ir statyti monumentai, jo vardu vadintos gatvės ir organizacijos. M. Jankus daro didelį poveikį nūdienai, nes jo interesai atitiko ir dabar atitinka gyvybiškus lietuvių tautos ir Lietuvos valstybės interesus. Svarbus jo vaidmuo lietuvių spaudos istorijoje. M. Jankaus daugiafunkcė spaudos leidybos, gamybos ir prekybos įmonė 1889-1923 m. veikė Prūsijos valdomoje Mažojoje Lietuvoje, tačiau daugiausia buvo orientuotaįcaro valdžios draudžiamos Didžiosios Lietuvos lietuviškos spaudos lotynišku raidynu leidimą, gamybą ir nelegalų gabenimąį Rusijos imperiją. Iš viso joje pasirodė apie 400 knygų ir 27 periodiniai leidiniai lietuvių, vokiečių, lenkų ir baltarusių kalbomis. M. Jankaus veikloje vyravo du prioritetai: komercinis ir idėjinis. Pirmasis užtikrino įmonės ir šeimos egzistavimą, antrasis leido įgyvendinti dvasinius, šviečiamuosius ir politinius siekius. M. Jankaus laimėjimu laikytinas spaudos darbo produktyvumas ir leidinių įvairovė, jų pasaulietiškumas irpolemiškumas. Šią lietuvių spaudos naujovę formavo M. Jankaus orientacija į bręstantį tautinį sąjūdį ir bendradarbiavimą su didžiąja tautos dalimi, į XIX-XX amžiaus sąvartoje veržliai kylančias socialines ir politines jėgas. Lietuvių spaudos istorijon M. Jankus patenka dėl inovacijų (satyrinio, dienraštinio, vakarinio periodinio leidinio bandymų), spaudos ryšių plėtros tarp lietuvių ir kaimyninių šalių tautinių ir revoliucinių sąjūdžių. M. Jankaus įmonėje poligrafininko kvalifikaciją įgijo nemaža lietuvių jaunuolių. Kai kurie jų po 1904 m. panaikinto lietuviškos spaudos draudimo tapo Didžiosios Lietuvos spaudos verslo pradininkais ir profesionalais.Dabarties laikais nuolat didėja M. Jankaus spaudos paveldo vertė. Beveik visos jo spausdintos knygos, brošiūros, periodiniai ir smulkieji leidiniai priskiriami retenybių kategorijai. Šio spaudos paveldo paieška ir atradimai tęsiasi, todėl mes vis dar nežinome tikslaus M. Jankaus leidinių skaičiaus. [Iš leidinio]

ENMartynas Jankus (1858-1946) is a historical personality. His importance does not diminish with time. The myth of Jankus was created during his life, monuments for him were erected, streets and organisations were named after him. Jankus still makes a significant influence because his interests coincided and coincide with the vital interests of the Lithuanian nation and state. He played an important role in the history of Lithuanian publishing. He established a multifunctional publishing, printing and trading enterprise in Lithuania Minor governed by Prussia. The enterprise was active in 1889-1923. It was mainly oriented towards publishing and production of Lithuanian publications in Latin script prohibited by Tsarist government, and smuggling it to Great Lithuania. It published 400 books and 27 periodicals in the Lithuanian, German, Polish and Byelorussian languages. There were two priorities in Jankus' activity: commercial and idealist. The first ensured existence of the enterprise and the family; the second allowed him to implement spiritual, educational and political goals. One of the achievements by Jankus' enterprise was the productivity of his publishing work, a variety of publications as well as their orientation towards secular and polemic issues.This was an important innovation within Lithuanian publishing, formed by Jankus' orientation towards maturing the national movement, co-operation with the majority of the nation, rapidly evolving social and political powers. Jankus' historical role is also associated with the innovative experiments in publishing (he tried to produce satirical, daily, and evening periodicals), with expansion of publishing relations between Lithuanian national-revolutionary movement and similar movements in neighbouring countries. A number of Lithuanian young people acquired the qualifications in typography in Jankus' enterprise. Some of them became initiators and professionals of publishing business in Great Lithuania after the ban on Lithuanian press had been lifted in 1904. At present, the heritage published by Jankus is increasing in value. Almost all books, brochures, periodical and small publications published by him belong to the category of rarities. The search and retrieval of this published heritage is continuing, therefore, we still do not know the precise number of publications produced by Jankus. [From the publication]

ISSN:
0204-2061; 2345-0053
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/21262
Updated:
2019-11-09 20:02:26
Metrics:
Views: 26    Downloads: 2
Export: