The Role of Western universities in the development of a new generation of researchers in education in Lithuania

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Role of Western universities in the development of a new generation of researchers in education in Lithuania
In the Book:
Educational research in Europe: yearbook 2000. Leuven: Garant, 2000. P. 219-237
Keywords:
LT
Doktorantūros studijos; Edukacinės reformos; Lietuvos universitetai; Mokslas; Objektyvios žinios; Studijos doktorantūros studijos; Universitetų konsolidacija; Vakarų universitetai.
EN
Consolidation of universities; Doctoral studies; Educational reforms; Lithuanian universities; Objective knowledge; Science; Studies; Western universities.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje akcentuojamos universiteto autonomijos ir akademinės laisvės sąlygos ir jų realizavimo problemos doktorantūros studijose. Keliami akademinės kompetencijos bei liberalaus ugdymo ir atviros diskusijos doktorantūros studijose klausimai. Juos sprendžiant ypač akcentuojama Vakarų šalių ir Lietuvos mokslininkų akademinių ryšių, partnerystės reikšmė. Darbą sudaro penki skyriai. Pirmoje dalyje aptariama Lietuvos universitetų autonomija, nes labai svarbu užtikrinti doktorantūros mokslinių tyrimų kokybę. Antrajame skyriuje pabrėžiama objektyvių žinių ir tiesos paieška socialinių tyrimų kontekste, remiantis Vakarų patirtimi. Taip pat akcentuojama Europos ir Lietuvos universitetų bendradarbiavimo svarba. Trečiojoje dalyje diskutuojama, kad atviro ir nešališko svarstymo ir liberalaus švietimo doktorantūros studijose Lietuvoje vis dar trūksta. Trečioji dalis atskleista, kad Lietuvoje vis dar trūksta atviro ir nešališko svarstymo ir liberalių doktorantūros studijų. Ketvirtoje dalyje gvildenamos akademinės laisvės problemos, su kuriomis susiduria Lietuvos mokslininkai ir doktorantai. Penktoje dalyje aptariama Europos universitetų galima pagalba Lietuvai rengiant jaunuosius mokslininkus – kaip jie tai galėtų padaryti ir kokia jiems nauda. Atskleista, kad kuriant bendrą Europos žinių erdvę, iš esmės reikia pereinamojo laikotarpio šalių žinių rekonstrukcijos ir jaunųjų mokslininkų ugdymo proceso kokybės užtikrinimo.

ENThe article emphasizes the conditions for the autonomy and academic freedom of the university and problems of their realisation at doctoral studies. The author raises the questions of academic competence, liberal education and open discussions at doctoral studies. When dealing with this question a great emphasis is placed on the significance of academic relations and partnership between scientists from western states and Lithuania. The work consists of five sections. The fist section discusses the autonomy of Lithuanian universities, since it is very important to ensure the quality of doctoral scientific research. The second section emphasises the search for objective knowledge and truth in the context of social research according to the experience of the western states. The significance of cooperation between European and Lithuanian universities is also highlighted. The third part discusses the shortage of open and impartial discussion and liberal education at doctoral studies in Lithuania. It reveals that Lithuania is still experiencing a shortage of open and impartial discussion and liberal doctoral studies. The forth part analyses problems of academic freedoms Lithuanian scientists and doctoral students are facing today. The fifth part discusses possible assistance European universities could provide to Lithuania when training young scientists, i.e. the way they could do that and the benefit they would have. The article reveals that when creating a common European knowledge area, it is essential to have a transition period for national knowledge reconstruction and quality assurance of the training process of young scientists.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/20914
Updated:
2020-03-09 11:36:57
Metrics:
Views: 83
Export: