The Process of the strategic management model formation and application in the Lithuanian health care system

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Process of the strategic management model formation and application in the Lithuanian health care system
In the Journal:
Ekonomika. 2009, t. 87, p. 124-140
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Strateginis valdymas; Sveikatos apsauga; Strategiškai orientuota sistema; Verte grįsta konkurencija; Strategic management; Health care; Strategically focused system; Value based competition.
Keywords:
LT
Konkurencija / Competition; Strateginis valdymas; Strategiškai orientuota sistema; Sveikatos priežiūra / Health care.
EN
Strategic management; Strategically focused system; Value based competition.
Summary / Abstract:

LTŠiandien gebėjimas prisitaikyti prie nuolat besikeičiančių aplinkos sąlygų tampa pagrindiniu sėkmės faktoriumi siekiant sveikatos apsaugos sistemai integruotis tarptautinėje erdvėje, globalizacijos ir visuomenės informacinio vystymosi procesai skatina imtis strateginių veiksmų. Praėjusiais dešimtmečiais strateginis valdymas ir konstruktyvesnis jo potencialo panaudojimas tapo svarbiausia inovacija privačiame ir viešajame sektoriuose. Siekiant išspręsti strateginio valdymo problemas autoriai siūlo sukurti Lietuvos sveikatos priežiūros sistemos strateginio valdymo modelį. Strateginio valdymo koncepcijos analizė atskleidė, kad šiandien strateginio valdymo procese dėmesys sutelkiamas į strategijos įgyvendinimą. Sėkmingai įgyvendinta strategija sukuria organizacijos konkurencinį pranašumą. Todėl tinkamas strateginio valdymo proceso vystymas sveikatos priežiūros sistemoje įtakos sveikatos priežiūros sistemos sektoriaus vystymąsi, o taip pat visą Lietuvos ekonomikos strateginį valdymą. Svarbiausias tyrimo tikslas yra suformuoti Lietuvos sveikatos priežiūros sistemos strateginio valdymo modelį. Vertės pacientui sukūrimas yra viena iš galimų reakcijų į aplinkos pokyčius ir vienas iš pagrindinių konkurencinių pranašumų. Galima teigti, kad strateginio valdymo principų taikymas yra labai svarbus atsižvelgiant į vykstančias reformas ir transformacijos iš biurokratinio viešojo administravimo į naujos viešosios vadybos modelio taikymą. Konkurencijos aktyvavimas ir strategiškai orientuotos organizacijos sukūrimas yra pagrindiniai strateginio valdymo modelio komponentai. Tarpusavyje sąveikaudami šie komponentai sukuria sinergiją, kuri įtakoja vertės kūrimą ir paslaugų tobulinimą.

ENToday the ability to adapt to the constant and rapidly changing environment conditions is becoming the main factor of the success of the health care system Integration into the international area, globalization, and information processes in the society motivate to take strategic actions. Therefore, during the last decades the strategic management and more constructive application of its potential became the most important innovation in private and public sectors. In order to solve the strategic management problems the authors advise to create the model of the strategic management of the Lithuanian health care system. The analysis of the strategic management concept revealed that today the focus ist on the strategy implementation in the strategic management process. Successfully implemented strategy creates a competitive advantage for organizations. Therefore, the proper development of the strategic management process in health care system would have an impact on the development of health care system sector, as well as on the strategic management system of the whole Lithuanian economy. Then ultimate aim of the research is to form strategic management model of the Lithuanian health care system.In the article the entire spectrum of methods of scientific and special research such as logical analysis and summarization of scientific material, systematic, comparative analysis was used. The structure of the article is the following: methodological assumptions are presented, and according to these assumptions Lithuanian health care system's strategic management model is prepared and presented as well as reasons for the practical application of this model are presented. Scientific novelty, theoretical and practical significance of the research are the following - the strategic management model of the Lithuanian health care system, which is focused on the meeting of health needs of patients and potential clients, is prepared. The scientific results of the given article can also be used to develop the strategic actions for state and public institutions, which have an impact on the management of the health care system. [From the publication]

ISSN:
1392-1258; 2424-6166
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/20877
Updated:
2018-12-17 12:27:04
Metrics:
Views: 10    Downloads: 1
Export: